ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-privilege-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น privilege, *privilege*,

-privilege- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ"
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้บรรเลงกับท่านคืนนี้
Just a handful of people have had the privilege of hearing itมีคนแค่หยิบมือเดียวมีบุญพอจะได้ฟัง
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ
It is a privilege to meet the hero of China.รู้สึกยินดีมาก ที่ได้พบกับผู้พิทักษ์แผ่นดิน

-privilege- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing
帯刀御免[たいとうごめん, taitougomen] (n) a non-samurai being granted the privilege of wearing a sword (during the Edo period)
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特権[とっけん, tokken] privilege

-privilege- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanāb) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege FR:
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f]
บัตรเบ่ง[n. exp.] (bat beng) EN: privilege FR:
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege FR:
เอกสิทธิ์[n.] (ēkkasit) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; avantage [m] ; monopole [m]
เอกสิทธิ์ทางการเงิน[n. exp.] (ēkkasit thā) EN: financial privilege FR:
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[n. exp.] (kān chai ēk) EN: abuse of privilege FR: abus de privilège [m]
ข้อได้เปรียบ[n. exp.] (khø dāiprīe) EN: advantage ; edge ; privilege FR: avantage [m]
พระราชเอกสิทธิ์[n. exp.] (phrarātcha-) EN: royal privilege FR:
สิทธิ์[n.] (sit) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly FR: droit [m] ; pouvoir [m]
สิทธิ[n.] (sitthi) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority FR: droit [m] ; privilège [m]
สิทธิเหนือบุคคล[n. exp.] (sitthi neūa) EN: special right ; special privilege FR:
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phis) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise ; priority FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m] ; priorité [f]
สิทธิประโยชน์[n. exp.] (sitthi pray) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit [m]
สิทธิประโยชน์ทางภาษี[n. exp.] (sitthi pray) EN: tax privilege ; tax incentive FR:

-privilege- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege
Einwand {m} der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -privilege-
Back to top