ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overpower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overpower*, -overpower-

overpower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overpower (vt.) เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง) Syn. overcome, overwhelm Ops. lose, fail
overpowering (adj.) แข็งแรงและมีอำนาจมาก Syn. irresistible, uncontrollable
English-Thai: Nontri Dictionary
overpower(vt) มีอำนาจเหนือ,มีกำลังเหนือ,ใช้กำลัง,ทำให้หมดกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frog's breath will overpower any odor.ลมหายใจกบ มีพลังกลบกลิ่นต่างๆ ได้
Echoes of the aggressions of my own country... the will to overpower weaker peoples... bring shame to me.เสียงสะท้อนของความรุนแรง จากประเทศของผม ความต้องการยึดครอง ชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่า ทำให้ผมอับอาย
He's in excellent physical shape to overpower women and also to feed his self-image.เขามีรูปร่างแข็งแรงที่สามารถใช้กำลังชนะผู้หญิงได้ และยังเสริมภาพลักษณ์เขาด้วย
Do you think you can overpower her?คุณคิดว่าสู้มันได้ไหม
You will never physically overpower me.เธอไม่มีวันแกร่งกว่าฉันได้
Do you really believe these fools could overpower a vampire such as Godric and hold him for weeks?นี่เธอคิดว่า พวกโง่นั่น จะเอาชนะแวมไพร์อย่างก๊อดดริก แล้วคุมขังเขามาหลายอาทิตย์ได้จริงเหรอ?
It's hard to imagine anything could overpower him.มันยากที่จะจินตนาการว่า มีอะไรเอาชนะเขาได้
Do you think you can overpower her?เธอคิดว่า เธอจัดการหล่อนได้หรือเปล่า?
Then, you overpower those two.แลวกจัดการกับอีกสองคนนัน
But he didn't have to overpower either one of them.แต่เขาไม่ต้องใช้กำลังกับใครเลย
You think your little fry cook can overpower me?นึกเหรอ อาหารทอดของคุณ จะมัดใจฉันได้
So how do you overpower two armed agents?แล้วเขาเอาชนะเจ้าหน้าที่มีอาวุธสองคนได้ยังไง

overpower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, 打败 / 打敗] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated
压倒[yā dǎo, ㄧㄚ ㄉㄠˇ, 压倒 / 壓倒] overwhelming; overpower

overpower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧伏;圧服[あっぷく, appuku] (n,vs) overpower; subdue; keep down
圧倒(P);あっ倒[あっとう, attou] (n,vs) overwhelm; overpower; overwhelming; (P)
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt
気圧される;気押される;気おされる[けおされる, keosareru] (v1,vi) to be overawed; to be overpowered; to lose the mental battle

overpower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple FR:
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt mā) EN: powerful ; overpowering FR: puissant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overpower
Back to top