ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surmount

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surmount*, -surmount-

surmount ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surmount (vt.) ผ่านพ้น See also: เอาชนะได้, พิชิต Syn. conquer, overcome, subdue, triump over, defeat
surmount (vt.) อยู่บนยอด (คำทางการ) See also: อยู่ข้างบน, อยู่เหนือ Syn. be at the top of, be above
surmount (vt.) วางไว้ด้านบน (คำทางการ) See also: คลุมไว้ด้านบน Syn. place above
surmount by (phrv.) ติดยอดด้วย See also: คลุมยอดด้วย
surmount with (phrv.) ติดยอดด้วย See also: คลุมยอดด้วย Syn. surmount by
English-Thai: HOPE Dictionary
surmount(เซอเมาทฺ') vt. อยู่ข้างบน,ข้าม,เอาชนะ,พิชิต,ปืน,ป่าย,ขึ้น,อยู่เหนือ,วางบน,คลุมยอด., See also: surmountable adj. ableness n. surmounter n., Syn. prevail
English-Thai: Nontri Dictionary
surmount(vt) ชนะ,อยู่เหนือ,ปก,ครอบ,คลุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I have seen children successfully surmount the effects"ฉันได้เห็นเด็กๆรอดพ้นอย่างดี จากผล
Because every time I've put an obstacle in his path, he's found some way to surmount it.เพราะทุกครั้งที่ฉันสร้างอุปสรรคขวางทางเขา เขามักจะหาทางพิชิตจนได้
Global warming, terrorism, diminishing resources, seem almost insurmountable on our thin shoulders.สภาวะโลกร้อน,ผู้ก่อการร้าย,ประชากรลดลง ทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งซึ่งยากเกินกว่าจะจัดการได้
Those are some pretty insurmountable odds.พวกนี้เป็นความแตกต่างที่เข้ากันไม่ได้
No matter how insurmountable the odds may be?ไม่ว่าจะผ่านไม่ได้ราคาที่อาจจะ?
The carved frame surmounts an inlaid stripe, and two doors engraved with architectural motifs, surrounded by carvings of fruit and masks.กรอบแกะสลักเป็นลวดลายเส้น ประตูสองบานสลักเสลา ด้วยลวดลายสถาปัตยกรรม ล้อมรอบด้วยงานแกะสลักรูปผลไม้
Bobby Fischer failed to show up the match is Spassky's, regardless of what happens now. A two-point advantage is considered practically insurmountable.สแปสกี้ชนะและได้ 2 แต้ม ทำให้ได้เปรียบอย่างมาก
The neutrinos had an insurmountable head start.นิวตริโนมีจุดเริ่มต้นหัวผ่านไม่ได้

surmount ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, 不可逾越] impassable; insurmountable; insuperable
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, 战胜 / 戰勝] prevail; surmount

surmount ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain
万難を排して[ばんなんをはいして, bannanwohaishite] (exp) at all costs; at any cost; surmounting all difficulties
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount

surmount ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross FR: dépasser ; franchir ; surmonter
ผ่านพ้นความยากลำบาก[v. exp.] (phānphon kh) EN: surmount difficulties FR: surmonter les difficultés
มุงหลังคาทรงไทย[v. exp.] (mung langkh) EN: be topped with a Thai-style roof ; be surmounted with a Thai-style roof FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surmount
Back to top