ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conspicuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conspicuous*, -conspicuous-

conspicuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conspicuous (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. obvious
English-Thai: HOPE Dictionary
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry,สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น
You're too conspicuous in those clothes.ชุดท่านมันออกจะสะดุดตาไปนิด
By the conspicuous gallantry, professional skill and determination of the pilots, together with the outstanding technical skill and devotion to duty of the ground personnel, the 332nd has reflected great credit on itself and on the Armed Forces of the Uniอีกทั้งมีประสิทธิภาพและคุณภาพของนักบิน ทีมช่างที่มีความสารถ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น ทั้งหมด
It'll look a little conspicuous where we're going next.เพราะมันจะดูสดุดตาในที่เราจะไปกันน่ะสิ
We look kind of conspicuous, don't you think?เราดูเป็นจุดเด่นเกินไป คุณว่าไม๊?
Last guy who had it moved to Seattle, to be less conspicuous.คนสุดท้ายที่มีมัน ย้ายไปซีแอตเติ้ล จะได้เด่นน้อยหน่อย
Oh, good. That's nice and inconspicuous.เยี่ยม คิดได้ดีโคตร และไม่โจ้งแจ้งเลยนะ
Not exactly an inconspicuous ride.มันเป็นรถที่ ไม่มีอะไรสะดุดตาเลย
The idea behind a stakeout is to remain inconspicuous, you moron. Uh, hello?การซุ่มดูต้องไม่ทำให้สะดุดตานะไอ้บื้อ
Steal something less conspicuous.มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าทางเลือกนี้แล้ว
We're going to need a getaway vehicle, something inconspicuous.เราต้องการพาหนะในการหลบหนี อะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเป้าสายตา
She had a conspicuously radiant presence...ตอนอยู่ในห้องเรียน เธอก็ยังคงเป็นคนที่มีบุคลิกร่าเริงอย่างเห็นได้ชัด

conspicuous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, 坚苦卓绝 / 堅苦卓絕] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous
引人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 引人注目] to attract attention; eye-catching; conspicuous
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, 显眼 / 顯眼] conspicuous; eye-catching; glamorous
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 显 / 顯] prominent; conspicuous
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about

conspicuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンスピキュオスエンジェルフィッシュ[, konsupikyuosuenjierufisshu] (n) conspicuous angelfish (Chaetodontoplus conspicillatus); spectacled angelfish
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous
最たる[さいたる, saitaru] (adj-pn) prime; conspicuous
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
異彩[いさい, isai] (n) conspicuous colour; conspicuous color
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner
めきめき[, mekimeki] (adv) (on-mim) conspicuously; (P)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P)

conspicuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
สล้าง[adj.] (salāng) EN: splendid ; lofty ; prominent ; conspicuous FR:
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[adv.] (tamtā) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously FR: sous les yeux

conspicuous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auffällig; deutlich; unübersehbar {adj} | auffälliger | am auffälligstenconspicuous | more conspicuous | most conspicuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conspicuous
Back to top