ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

notably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *notably*, -notably-

notably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
notably (adv.) อย่างโดดเด่น See also: อย่างมีชื่อเสียง, อย่างยอดเยี่ยม Syn. remarkably, noticeably
English-Thai: Nontri Dictionary
notably(adv) อย่างน่าจดจำ,อย่างน่าสังเกต,อย่างสะดุดตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Obviously you're undergoing quite significant physiological changes, most notably in your brain.เห็นได้ชัดเจน คุณกำลังประสปมัน ค่อนข้างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงกายภาพ ชัดเจนที่สุดในสมองของคุณ
The name is referenced in several theological texts, notably Milton's Paradise Lost.ชื่อนั้นอ้างอิงมาจากตำราเทววิทยาหลายๆเล่ม เป็นที่รู้กันว่าดินแดนสวรรค์ของมิลตันสูญหายไป
Notably, urban pacification and riot control.โดนเด่น,ดูแลความสงบและการก่อจลาจล
Notably, she was incapable of producing offspring.ไม่เลย เธอไม่สามารถตั้งครรภ์ และให้กำเนิดทารกได้
"Most notably, they have the power to paralyze their victims with fear.""จุดเด่นคือทำให้เหยื่อนิ่งแข็ง ได้ด้วยความกลัว"

notably ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtenswert {adv}notably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า notably
Back to top