ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connective*, -connective-

connective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connective (adj.) ที่เชื่อมต่อกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding,joining,unitive
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน,ซึ่งเกี่ยวดองกัน,ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connectiveตัวเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connective tissueเนื้อเยื่อยึดต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A modicum of connective tissue indicates that,depending upon burial conditions, the remains are less than 200 years old.เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่เหลืออยู่เล็กน้อย และต้องขึ้นอยู่กับ สภาพการฝังศพด้วย แสดงว่า ร่างนี้มีอายุ น้อยกว่า 200 ปี
At first,I thought it was some kind of mineralized connective tissue, but then I remembered in your book,Dr.Reichs is confounded y the anomalous 13th rib.ตอนแรก ฉันคิดว่าเป็นอะไรเหมือนกับแร่ที่ติดกับเนื้อเยื้อ แต่แล้วฉันนึกขึ้นได้ในหนังสือของคุณ ที่ดร.ไรซ์สับสนในซี่โครงที่ 13 ผิดปกติ
He's the connective tissue in all this.เขาเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น
Moscow airport officials say he won't be permitted to make his connective flight because the U.S. government has revoked his passport.เจ้าหน้าที่สนามบินมอสโกกล่าวว่า เขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง เพราะถูกรัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกพาสปอร์ต
Bioentanglement Physics. The interconnective life systems?ผู้เชี่ยวชาญในไบโอ quantum ฟิสิกส์, ระบบ interconnectivity สำคัญ.

connective ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 结缔组织 / 結締組織] connective tissue

connective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement
接続語[せつぞくご, setsuzokugo] (n) {ling} connective
結合組織[けつごうそしき, ketsugousoshiki] (n) connective tissue
結締組織[けっていそしき, ketteisoshiki] (n) connective tissue
連結詞[れんけつし, renketsushi] (n) {ling} copula; connective
進行性骨化性線維異形成症[しんこうせいこつかせいせんいいけいせいしょう, shinkouseikotsukaseisen'iikeiseishou] (n) fibrodysplasia ossificans progressiva (disease of the connective tissue); FOP
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)

connective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำเชื่อม[n. exp.] (kham cheūam) EN: connective FR:
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:

connective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindeglied {n}link; connective link
Bindegewebe {f}connective tissue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connective
Back to top