ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

later

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *later*, -later-

later ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
later (adv.) ในภายหลัง See also: ต่อมา, ภายหลัง, ในไม่ช้า Syn. subsequently
later than (conj.) หลังจาก
lateral (adj.) เกี่ยวกับด้านข้าง Syn. sideways
laterite (n.) ดินสีแดง (พบในบริเวณพื้นที่เขตร้อน) See also: ดินสีสนิมเหล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
later(เล'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late
lateral(แลท'เทอเริล) adj. เกี่ยวกับด้านข้าง. n. ด้านข้าง,ข้าง,สิ่งที่อยู่ด้านข้าง.
English-Thai: Nontri Dictionary
lateral(adj) ด้านข้าง,ข้างเคียง,ขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
later mortgageการรับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral-ข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral pterygoid muscleกล้ามเนื้อเทอริกอยด์มัดนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateriteศิลาแลง, แม่รัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
laterallateral, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lateriteดินลูกรัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงหลัง (adv.) later See also: in time, later on Ops. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น
ทีหลัง (adv.) later See also: afterward, next Syn. คราวหลัง, ภายหลัง Ops. คราวหน้า, ภายหน้า
ภายหลัง (adv.) later See also: consequently, next, following days Syn. คราวหลัง, ตอนหลัง, วันหลัง
ระยะหลัง (adv.) later See also: in time, later on Syn. ช่วงหลัง Ops. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น
ดินลูกรัง (n.) laterite See also: red earth, rouge Syn. ดินแดง
ดินแดง (n.) laterite See also: red iron oxide, rouge
ศิลาแลง (n.) laterite Syn. หินแลง
หินแลง (n.) laterite Syn. ศิลาแลง
คืนต่อมา (n.) night later See also: night afterwards
คืนหลัง (n.) night later See also: night afterwards Syn. คืนต่อมา
ทวิภาคี (n.) bilateralness Syn. สองฝ่าย
ทวิภาคี (n.) bilateral contract made by 2 nations Syn. สัญญาทวิภาคี
ทั้งสอง (adj.) bilateral See also: mutual Syn. ทั้งคู่
พหุภาคี (adj.) multilateral
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (n.) equilateral triangle Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า
รูปสี่เหลี่ยม (n.) quadrilateral
รูปสี่เหลี่ยม (n.) quadrilateral See also: trapezium Syn. สี่เหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า (n.) irregular quadrilateral
สองฝ่าย (n.) bilateralness
สัญญาทวิภาคี (n.) bilateral contract made by 2 nations
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll see you later at my houseแล้วเจอกันทีหลัง ที่บ้านฉันนะ
I'll buy some later todayฉันจะซื้อบางส่วนทีหลังในวันนี้
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
See you laterแล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
All right, we talk about it laterก็ได้ พวกเราจะพูดเกี่ยวกับมันทีหลังแล้วกัน
We met much laterพวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
See you at the feast laterเจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
We'll be back to pick you up laterพวกเราจะกลับมารับคุณทีหลัง
There will be time enough for that laterจะมีเวลามากพอสำหรับเรื่องนั้นในตอนหลัง
There is plenty of time for that laterมีเวลามากมายสำหรับเรื่องนั้นทีหลัง
It must be time for tea! Let's talk laterถึงเวลาดื่มชาแล้ว ไว้คุยกันทีหลังนะ
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
We'll figure out something later, okay?เราจะนึกคิดบางเรื่องทีหลัง โอเคนะ?
I'm actually not sure, I'll talk to you laterจริงๆ แล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจ ฉันจะพูดคุยกับคุณทีหลัง
Why don't you come back a little later?ทำไมนายไม่มาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยนะ
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
I'm going to inherit the company sooner or laterฉันจะสืบทอดบริษัทไม่ช้าก็เร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sooner or later we'll have to go.ไม่ช้าก็เร็วเราต้องไป
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
They say Colonel Canby's closing in with his Northerners and no later than tomorrow that they'll be in the city.ว่ากันว่านายพันแคนบี พาพวกฝ่ายเหนือเข้ามาประชิดแล้ว ...ไม่เกินพรุ่งนี้แหละ ที่พวกนั้นจะมาถึงเมือง
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด
No, we rape the shit out of them at the Number Six dance later on!ไม่ เราจะข่มขืนมันให้หมดทุกคน
I'll call you later in the afternoon. I promise.ผมจะโทรมาตอนบ่าย ผมสัญญา
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า...
We're now flying over Hoover Dam, and later we'll pass south of the Grand Canyon.ตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนือฮูฟเวอร์ แดม อีกสักครู่เราจะผ่านทางใต้ ของแกรนด์ แคนยอน
We may be sucking back a few beers later on.บางทีพวกเราอาจจะดื่มเบียร์
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม

later ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 凉 / 涼] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421)
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 民国通俗演义 / 民國通俗演義] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父
东汉[Dōng hàn, ㄉㄨㄥ ㄏㄢˋ, 东汉 / 東漢] Eastern or later Han dynasty, 25-220
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
皇太极[Huáng tài jí, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 皇太极 / 皇太極] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor; posthumous name 清太宗
皇太极清太宗[Huáng tài jí Qīng tài zōng, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, 皇太极清太宗 / 皇太極清太宗] Hung Taiji (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor
后世[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, 后世 / 後世] later generations
后人[hòu rén, ㄏㄡˋ ㄖㄣˊ, 后人 / 後人] later generation
后周[Hòu Zhōu, ㄏㄡˋ ㄓㄡ, 后周 / 後周] Later Zhou of the Five Dynasties (951-960), centered on Shandong and Hebei, with capital at Kaifeng 开封
后唐[Hòu Táng, ㄏㄡˋ ㄊㄤˊ, 后唐 / 後唐] Later Tang of the Five Dynasties (923-936)
后晋[Hòu Jìn, ㄏㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, 后晋 / 後晉] Later Jin of the Five Dynasties (936-946)
后梁[Hòu Liáng, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄤˊ, 后梁 / 後梁] Later Liang of the Five Dynasties (907-923)
後涼[Hòu Liáng, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄤˊ, 後涼] Later Liang of the Sixteen Kingdoms (386-403)
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 后代 / 後代] posterity; later periods; later ages; later generations
清太宗[Qīng tài zōng, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, 清太宗] posthumous title of Hung Taiji 皇太極|皇太极 (1592-1643), eighth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, reigned 1626-1636 as Second Khan of Later Jin dynasty 後金|后金, then founded the Qing dynasty 大清 and reigned 1636-1643 as Emperor
清太祖[Qīng Tài zǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 清太祖] posthumous title of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤 (1559-1626), founder and first Khan of the Manchu Later Jin dynasty 後金|后金 (from 1616)
东现汉纪[Dōng xiàn hàn jì, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, 东现汉纪 / 東現漢紀] Records of the Eastern Han, model for History of Later Han 後漢書|后汉书
后话[hòu huà, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˋ, 后话 / 後話] something to be taken up later in speech or writing
五凉[Wǔ Liáng, ˇ ㄌㄧㄤˊ, 五凉] the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421)
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
黄巾[huáng jīn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ, 黄巾 / 黃巾] refers to the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾之乱[huáng jīn zhī luàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, 黄巾之乱 / 黃巾之亂] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾民变[huáng jīn mín biàn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄢˋ, 黄巾民变 / 黃巾民變] the Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾起义[huáng jīn qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 黄巾起义 / 黃巾起義] Yellow Turbans peasant uprising at the end of later Han (from 184)
黄巾军[huáng jīn jūn, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 黄巾军 / 黃巾軍] the army of Yellow Turbans, a peasant uprising at the end of later Han (from 184)
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, 后来 / 後來] afterwards; later
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, 后头 / 後頭] behind; in the back; the rear side; later; in future
两侧对称[liǎng cè duì chèn, ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ, 两侧对称 / 兩側對稱] bilateral symmetry
两岸[liǎng àn, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ, 两岸 / 兩岸] bilateral; both shores; both sides; both coasts; Taiwan and mainland
两岸对话[liǎng àn duì huà, ㄌㄧㄤˇ ㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 两岸对话 / 兩岸對話] bilateral talks
双方[shuāng fāng, ㄕㄨㄤ ㄈㄤ, 双方 / 雙方] bilateral; both sides; both parties involved
双边[shuāng biān, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ, 双边 / 雙邊] bilateral
双边贸易[shuāng biān mào yì, ㄕㄨㄤ ㄅㄧㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 双边贸易 / 雙邊貿易] bilateral trade
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)

later ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
一浪[いちろう, ichirou] (n,vs) failing college entrance exams and retaking them a year later
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters)
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle
先付け;先付[さきづけ, sakiduke] (n) (1) appetizer; (2) (See 先日付け) later date; post-dating (e.g. a letter or cheque)
大国主命[おおくにぬしのみこと, ookuninushinomikoto] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大国主神[おおくにぬしのかみ, ookuninushinokami] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大己貴神;大穴牟遅神;大汝神[おおなむちのかみ;おおあなむちのかみ(大己貴神;大穴牟遅神), oonamuchinokami ; ooanamuchinokami ( dai onore takashi kami ; ooana mu chi kami )] (n) (See 大国主命) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大穴牟遅命[おおあなむちのみこと, ooanamuchinomikoto] (n) (See 大国主命・おおくにぬしのみこと) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
後に[のちに, nochini] (adv) (See 後・のち・1,末に・すえに・1) later on; subsequently; by and by; after a while
後口;あと口[あとくち, atokuchi] (n) (1) aftertaste; (2) later (in line or in turn, etc.)
後報[こうほう, kouhou] (n) later or latest report; further information
後日談;後日譚[ごじつだん, gojitsudan] (n) sequel; later development
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards
後述のように[こうじゅつのように, koujutsunoyouni] (adv) as described below; described later
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity)
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid)
早かれ遅かれ[はやかれおそかれ, hayakareosokare] (exp,adv) (See 遅かれ早かれ) sooner or later
晩節[ばんせつ, bansetsu] (n-adv,n-t) late in life; one's later years
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
行灯袴[あんどんばかま, andonbakama] (n) (arch) hakama without gussets (worn by female students and later male students in the Meiji period); hakama without gores
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S.
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight)
遅かれ早かれ[おそかれはやかれ, osokarehayakare] (exp,adv) sooner or later
遠忌[おんき;えんき, onki ; enki] (n) 13th or later anniversary of a death
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back)
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P)
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P)
バイラテラリズム[, bairaterarizumu] (n) bilateralism
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
またね(P);じゃまたね[, matane (P); jamatane] (exp) good-bye; see you later; (P)
マルチラテラリズム[, maruchiraterarizumu] (n) multilateralism
ユニラテラリズム[, yuniraterarizumu] (n) unilateralism
ラテライト[, rateraito] (n) laterite
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P)
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P)
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
四辺形格子[しへんけいこうし, shihenkeikoushi] quadrilateral mesh
垂直パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity

later ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปรภาค[X] (aparaphāk) EN: later FR:
เบื้องปลาย[adv.] (beūangplāi) EN: in the end ; later FR: au bout ; à la fin
ชำระเงินภายหลัง[v. exp.] (chamra ngoe) EN: pay later FR:
ครั้งหน้า[X] (khrang nā) EN: later FR:
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later ; and then ; and FR: ensuite ; et ensuite ; et
แล้วค่อยเจอกัน[X] (laēo khǿi j) EN: See you later ! FR:
แล้วพบกันใหม่[X] (laēo phop k) EN: see you later FR: a plus tard ; a la prochaine
หลัง[adv.] (lang) EN: after ; past ; later ; behind ; post- (pref.) FR: après ; à l'issue de
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan) EN: a few moments later FR: quelques instants plus tard
หลังจากนี้[adv.] (langjāk nī) EN: after ; afterwards ; later ; next FR: après ceci ; ensuite
ลองใหม่ในภายหลัง[v. exp.] (løng mai na) EN: try again later FR: réessayer ultérieurement
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø ) EN: sooner or later FR: tôt ou tard
ไม่กี่วัน[adv.] (mai kī wan) EN: not many days ; in a few days ; a few days ago ; a few days later FR: quelques jours ; peu de temps
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง[X] (mai wan dai) EN: sooner or later ; one day FR: un jour ou l'autre
นานเข้า[X] (nān khao) EN: later on ; in time ; too long FR:
นาทีต่อมา[n. exp.] (... nāthī t) EN: ... minutes later FR: ... minutes plus tard
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ภายหน้า[X] (phāinā) EN: later ; afterwards ; to be ; to come ; in future FR: à l'avenir ; dans le futur
พินัยกรรมฉบับหลัง[n. exp.] (phinaikam c) EN: later will FR:
ปลายมือ[n.] (plāimeū) EN: end ; later period ; late stage ; later life FR:
ปลายมือ[adv.] (plāimeū) EN: in the long run ; in later life ; towards the end FR:
ปลายปีนี้[X] (plāi pī nī) EN: later this year FR: à la fin de cette année-ci ; à la fin de cette année ; à l'issue de cette année
แร้ว[adv.] (raēo = raeo) EN: afterwards ; then ; later FR: ensuite ; et pour
สาย[adv.] (sāi) EN: late ; late in the morning ; later in the morning ; tardy FR: tard dans la matinée ; tard
สมัยหินใหม่[n. exp.] (samai hin m) EN: Neolithic Age ; later part of the stone age FR: néolithique [m]
ตามหลัง[adv.] (tām lang) EN: behind ; later FR:
ทีหลัง[adv.] (thīlang) EN: later ; another time ; next time ; after now ; after ; some other time FR: plus tard ; une autre fois ; la prochaine fois
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment
ต่อมาไม่ช้า[adv.] (tømā mai ch) EN: no long after ; a little later ; shortly afterwards ; before long FR:
ต่อมาสักครู่[adv.] (tømā sakkhr) EN: a moment later FR:
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
วันข้างหน้า[n. exp.] (wan khāng-n) EN: in days to come ; in the future ; later on FR: un de ces jours ; dans les jours à venir ; dans le futur ; prochainement
วันหลัง[n. exp.] (wan lang) EN: future ; following day ; later ; another day ; next time FR: un de ces jours ; un autre jour
วันหน้า[X] (wan nā) EN: later on ; one day ; sometime in the future ; some other day ; in the future FR:
เวลาต่อมา[n. exp.] (wēlā tø mā) EN: later FR: plus tard
อนุพงศ์[n.] (anuphong) EN: collateral branch of a family FR:
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate FR: narrer ; raconter ; relater ; dépeindre ; décrire
ช่างชุบ[n. exp.] (chang chup) EN: electroplater ; plater FR: plaqueur [m]
ด้านข้าง[adj.] (dān khāng) EN: side ; lateral FR: latéral
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]

later ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Sclater's Tyrannulet
bilateral {adv}bilaterally
Kollateralschaden {m} | Kollateralschäden
Galvaniseur {m}galvanizer; electroplater
Lateralplan {m}lateral plan
Lateralwiderstand {m}lateral resistance
Lateralrohr {n}lateral tube
Laterit {m}laterite
Laterne {f} | Laternen
lateral; seitlich {adj} [anat.]lateral
Lateralkraftschwankung {f}lateral force variation
Lateralschwingung {f}lateral vibration
Querbeschleunigung {f}lateral accelaration
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking
Querparität {f}lateral parity
Seitenansicht {f}lateral view
Seitenaufprallschutz {m} [auto]lateral protection structure
Seitenlinie {f}lateral line
Seitenlinienorgan {n}lateral line
Seitentraverse {f}lateral cross bar
Seitentrieb {m}lateral shoot
Anstieg {m} der Seitenkraftprogressivity in lateral adherence
Planlaufabweichung {f}lateral run-out
Shakespeare-Liebhaber {m}bardolater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า later
Back to top