ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afterward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afterward*, -afterward-

afterward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterward (adv.) ภายหลัง See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป Syn. afterwards, subsequently
afterwards (adv.) ภายหลัง See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป Syn. afterwars, subsequently
English-Thai: HOPE Dictionary
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)
English-Thai: Nontri Dictionary
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนหลัง (adv.) afterwards See also: later, later on Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น
ต่อมา (conj.) afterwards See also: later, subsequently, after that Syn. ต่อจากนั้น, สืบมา, หลังจากนั้น
หลังจากนั้น (conj.) afterwards Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป Ops. ก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They informed me afterward that I had saved the child.พวกเขาบอกฉันทีหลังว่า ฉันช่วยเด็กไว้ได้
But afterward I stopped at a bar.แต่แล้วฉันไปนั่งดื่มอยู่ที่บาร์
Well, maybe afterward we can all go for a beer or something.งั้นหลังจากนี้เราค่อยไปหาเบียร์ หรืออย่างอื่นดื่มกันก็ได้
I figure we could drive down and then maybe afterward we could stick around and have dinner.ผมคิดว่า เราอาจขับรถไป หลังจากนั้นก็ อาจหาอะไรทำแถวๆนั้น และกินมื้อค่ำกันสักหน่อย
Afterward he had no comment for reporters.หลังจากนั้นเขาไม่มีความ คิดเห็นให้กับผู้สื่อข่าว
Afterward they are filled with joy.แต่หลังจากนั้นก็เต็มไปด้วยความสุข
Afterward they aren't ash and bone.หลังจากนั้นพวกเขาไม่ได้เหลือแค่ เศษเถ้ากระดูก
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน
When I looked down, ages afterwards, it seemed, she was lying on the floor.หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one.หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง
We will carry that conference live followed by a special report immediately afterward.เราจะของหลักสูตรที่ดำเนินการ การประชุมตามสดโดย รายงานพิเศษทันทีหลังจาก

afterward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
在此之后[zài cǐ zhī hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄏㄡˋ, 在此之后 / 在此之後] after this; afterwards; next
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, 后来 / 後來] afterwards; later
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
嗣后[sì hòu, ㄙˋ ㄏㄡˋ, 嗣后 / 嗣後] from then on; after; afterwards; thereafter
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, 后面 / 後面] rear; back; behind; later; afterwards
继而[jì ér, ㄐㄧˋ ㄦˊ, 继而 / 繼而] then; afterwards

afterward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーフタワーズ[, a-futawa-zu] (n) afterwards
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P)
後で[あとで, atode] (adv) (uk) afterwards
後刻[ごこく, gokoku] (n-adv,n-t) afterwards
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n,vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P)
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S.

afterward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
แล้ว[adv.] (laēo) EN: afterwards ; then ; later ; and then ; and FR: ensuite ; et ensuite ; et
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
หลังจากนั้น[adv.] (langjāk nan) EN: afterwards FR: après cela ; après quoi ; à la suite de cela ; à la suite de quoi ; ensuite ; sur ce
หลังจากนี้[adv.] (langjāk nī) EN: after ; afterwards ; later ; next FR: après ceci ; ensuite
ภายหน้า[X] (phāinā) EN: later ; afterwards ; to be ; to come ; in future FR: à l'avenir ; dans le futur
แร้ว[adv.] (raēo = raeo) EN: afterwards ; then ; later FR: ensuite ; et pour
เสียใจภายหลัง[v. exp.] (sīajai phāi) EN: be sorry afterwards ; rue FR: regretter après coup
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment
ต่อมาไม่ช้า[adv.] (tømā mai ch) EN: no long after ; a little later ; shortly afterwards ; before long FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afterward
Back to top