ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subsequently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subsequently*, -subsequently-

subsequently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsequently (adv.) ตามลำดับ Syn. accordingly, consequently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งต่อ (v.) subsequently submit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A few hours ago, I was standing on a ledge 60 stories above the street interviewing a man who subsequently jumped to his death.ทำไมซังชุลถึงจะมาตามหาผมล่ะ อะไรนะ ซ..
What happened was I was a bit upset... so I said some things that I shouldn't have said... and I did some things that I shouldn't have done... and subsequently I was fired from my job... and forced to move out of my apartment and move into a motel.ดังนั้นเลยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด และทำสิ่งที่ไม่ควรทำ นั่นทำให้โดนไล่ออก
Assuming the brain neurons store information on a temporary basis only... let us assume that this information... is subsequently coded into DNA molecules... permitting storage of far more material than the nerves could hold by themselves.สมมติว่าข้อมูลที่เซลล์ประสาทสมอง ที่เก็บชั่วคราวเท่านั้น ให้เราคิดว่าข้อมูลนี้ เป็นรหัสต่อมาเป็นโมเลกุลดีเอ็นเอ
If Haldeman and Ehrlichman were the ones really responsible, when you subsequently found out about it, why didn't you call the police and have them arrested?ถ้าฮัลเดอแมนและเอิร์ลลิคแมนเ ป็นคนที่รับผิดชอบจริง ๆ ตอนที่ท่านทราบเรื่องนี้ในเวลาต่อมา ทำไมท่านไม่เรียกตำรวจ ให้จับพวกเขาไปล่ะครับ?
I subsequently discovered that my documents were not accurate, and I never intended for them to be used against ultima national resources.ผมลองตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสาร ของผมไม่ถูกต้อง และผมไม่เคยมีความตั้งใจที่ จะใช้มันมาต่อต้านUNRเลย
I can confirm that a puma attacked a hunter and was subsequently killed.ฉันยืนยันได้สิงโตพูม่าภูเขา สูง 12 ฟุต เข้าทำร้ายนายพราน ต่อมาได้ถูกยิงและตายแล้ว
Students, recently those going to and from school have had their pictures taken and these pictures have subsequently been published on the internet.นักเรียนทุกคน ทั้งที่มาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน... ..ที่ได้ถูกถ่ายรูปไว้ ..และรูปพวกนั้นก็ถูกเอาไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต
And it was subsequently discovered that the German Ambassador who you assassinated in Casablanca was a dissident.และข้อมูลต่อมา เราพบว่าทูตเยอรมัน ที่คุณฆ่าในคาซาบลังกาเป็นฝ่ายค้าน
Subsequently lost in translation.แล้วก็จางหายหลังการแปลต่อๆ กันมา
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
Subsequently, I was deeply shocked when a fellow attorney came to me... and asked me if I was now going to wash my hand.ต่อมาผมตกใจอย่างมาก เมื่อทนายเพื่อนมาหาผม ... และถามฉัน ifl ตอนนี้ ไปซักมือของฉัน
SUBSEQUENTLY, THEY TEND TO STRIKE CLOSE TO THE FOCUS OF THAT RESENTMENT.ถ้าเขาเจาะจงตัวภรรยา แหล่งนั้นต้องเป็นบ้านเขา

subsequently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, 圣索非亚大教堂 / 聖索非亞大教堂] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul)
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
宋美龄[Sòng Měi líng, ㄙㄨㄥˋ ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 宋美龄 / 宋美齡] Soong Mei-ling or Song Meiling (1898-2003), Chiang Kai-shek's wife (subsequently widow)

subsequently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後に[のちに, nochini] (adv) (See 後・のち・1,末に・すえに・1) later on; subsequently; by and by; after a while
次いで[ついで, tsuide] (adv,conj) next; secondly; subsequently; (P)

subsequently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
แล้วก็[conj.] (laēokø) EN: then ; and then ; and afterwards ; and subsequently ; after that FR: ensuite ; et puis ; et encore ; au fait ; et alors
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; subsequently ; next ; following days ; in later days FR: à la suite de ; par la suite
ส่งต่อ[v. exp.] (song tø) EN: forward ; subsequently submit FR: faire suivre
ต่อมา[adv.] (tømā) EN: after that ; later ; afterwards ; subsequently FR: ensuite ; plus tard ; après ; par la suite ; postérieurement ; subséquemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subsequently
Back to top