ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satire*, -satire-

satire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satire (n.) การเหน็บแนม See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง Syn. parody, spoof, farce
English-Thai: HOPE Dictionary
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา
It's just this could be the best satire on the Upper East Side since "bonfire of the vanities."ของอัปเปอร์อีสไซด์ที่ยอดเี่ยี่ยมเลย ตั้งแต่ "bonfire of the vanities."
It's... it's a scathing social satire about everyone I know, including you.มันเสียดสีสังคมน่ะ เกี่ยวกับหลายๆคนที่ฉันรู้จัก รวมถึงนายด้วย
It's a-- it's a scathing social satire about everyone I know.มันเป็นหนังสือเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับทุกคนที่ผมรู้จัก
It's a satire of my entire life and everyone I know, and if it's released,มันเสียดสีชีวิตทั้งชีวิตของผม และทุกคนที่ผมรู้จัก, และถ้ามันถูกปล่อยออกมา
It's a satire of my entire life and everyone I know.มันเป็นเรื่องล้อเลียนชีวิตของผม และคนรู้จัก
Yeah. It's a satire.ใช่ มันเป็นการเสียดสี

satire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔

satire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタイア[, sataia] (n) {comp} satire
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P)
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P)
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P)

satire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser

satire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satire {f}satire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satire
Back to top