ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canny*, -canny-

canny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canny (adj.) ฉลาดหลักแหลม See also: มีไหวพริบดี Syn. clever, shrewd, skillful
English-Thai: HOPE Dictionary
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Why look so canny at every penny? ♪ทุกบาททุกสตางค์ คือคนฉลาด
Oh, that's a canny observation, Walt.โอ้ นั่นเป็นความคิดเห็นที่ฉลาดทีเดียว วอลท์
Canny wine. This Rioja. It's from your part of the world.ไวน์รสเลิศ ริโอย่า จากประเทศคุณใช่มั้ย สเปนน่ะ
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ
It's uncanny.มันประหลาดน่าขนลุกนะ
Listen. "There is no argument that his uncanny displays...ฟังนี่ ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการแสดงอันลึกลับของเขา..
You get me, Mr. White? The blue stuff. lt's, like, uncanny.คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม คุณไวท์
You have an uncanny talent for connecting everything back to your mother.เธอก็มีความสามารภพิเศษ ในการติดต่อกับแม่เธอ
Janna was shocked because this picture of how two of the heaviest objects in the universe move around one another bears an uncanny resemblance to the way two of the lightest objects move around one another -- the tiny protons and electrons inside an atom.และจากนั้นก็เพียงแค่การจัด เรียงของคุณรู้ว่า บรร เป็นต้นขึ้น เพราะหลุมดำ คนพื้นที่และเวลารอบ ตัวพวกเขามาก
And mention was failed to be made of this uncanny crew.และไม่เห็นมีใครบอกว่า ลูกเรือเป็นซอมบี้
She had an uncanny way of connecting with people feeling hopelessness.เธอมีวิธีประหลาดๆในการเข้าถึง คนที่กำลังสิ้นหวังอยู่
Rydell was a bit of a playboy with an uncanny ability to wreck expensive cars.ไรเดลค่อนข้างจะออกแนวเพลย์บอย กับความสามารถในการทำลายรถยนต์ราคาแพง

canny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
怪诞不经[guài dàn bù jīng, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 怪诞不经 / 怪誕不經] uncanny; unbelievable; ridiculous; outrageous

canny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議なほど[ふしぎなほど, fushiginahodo] (exp) wondrous; marvellous; uncanny; like a charm
不気味(P);無気味[ぶきみ, bukimi] (adj-na,n) weird; ominous; eerie; uncanny; ghastly; (P)
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots)
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
薄気味悪い;薄気味わるい[うすきみわるい, usukimiwarui] (adj-i) weird; eerie; uncanny
険相[けんそう, kensou] (adj-na,n) forbidding look; uncanny look

canny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique

canny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorsichtig; umsichtig; schlau; clever {adj} | vorsichtiger; umsichtiger | am vorsichtigsten; am umsichtigstencanny | cannier | canniest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canny
Back to top