ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-intelligent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intelligent, *intelligent*,

-intelligent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank God they are not as intelligent as we who kill them.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่ได้เป็น อัจฉริยะ ในขณะที่เราที่ฆ่ามัน
All intelligent creatures dream.สัตว์ที่ฉลาดฝันทั้งหมด ไม่มีใครรู้ว่าทำไม
She's a high-class intelligent piece.- แปลว่า เธอเป็นคนชั้นสูงทันสมัย
I think you're too intelligent to believe such a propaganda!ฉันคิดว่าแกจะฉลาดพอNที่จะไปเชื่อโฆษณาชวนพวกนั้น
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
We'll have to find an intelligent way of sharing the responsibilities.เราจะต้องหาทางที่ดีที่สุดที่จะรับผิดชอบร่วมกัน
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?เดี๋ยว ใช่ คนเมดิเตอเรเนียนตัวเล็กๆ แล้วก็หน้าตาหล่อมากๆใช่มั้ย
I refer to myself as an intelligent life-form because I am sentient and am able to recognize my own existence.ผมอ้างอิงตัวเองว่าเป็นรูปแบบสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะ – เพราะผมมีความรู้สึก, และผมสามารถยืนยันว่าตัวเองมีอยู่จริงๆ.
And there seems to be no sign of intelligent life anywhere.และไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตสักตัว
It's the most intelligent show on television.มันเป็นโชว์ที่ฉลาดที่สุดในโทรทัศน์
If only one out of a million of those had planets if just one out of a million of those had life and if just one out of a million of those had intelligent life there would be literally millionsถ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีชีวิต และถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน

-intelligent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智能大楼[zhì néng dà lóu, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, 智能大楼 / 智能大樓] intelligent building
智能设计[zhì néng shì jì, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 智能设计 / 智能設計] intelligent design (relig.)
精明强干[jīng míng qiáng gàn, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤˊ ㄍㄢˋ, 精明强干 / 精明強幹] intelligent and capable (成语 saw)

-intelligent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device
知的端末[ちてきたんまつ, chitekitanmatsu] (n) {comp} intelligent terminal
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P)
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents
高論[こうろん, kouron] (n) intelligent opinion; your esteemed opinion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
知的[ちてき, chiteki] intelligent
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems

-intelligent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารอัจฉริยะ[n. exp.] (ākhān atcha) EN: intelligent building FR: construction intelligente [f]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ฉลาดเฉียบแหลม[adj.] (chalāt chīe) EN: intelligent ; astute FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
ใครฉลาดกว่ากัน[X] (khrai chalā) EN: FR: Qui est le plus intelligent ?
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalā) EN: Intelligent Quotient (IQ) FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]
กล่องอัจฉริยะ[n. exp.] (klǿng atcha) EN: FR: boîtier intelligent [m]
โกศล[adj.] (kōson) EN: wise ; clever ; intelligent FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
กุศล[adj.] (kuson) EN: wholesome ; meritorious ; intelligent ; moral ; skilful ; kammically FR:
มีสติปัญญา[adj.] (mī satipany) EN: intelligent FR:
ประพิณ[adj.] (praphin) EN: intelligent FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
สุเมธ[n.] (sumēt) EN: intelligent person ; thinker FR:
วิทูร[adj.] (withūn) EN: intelligent FR: intelligent
ญาดา[n.] (yādā) EN: intelligent person FR:
ญาณี[n.] (yānī) EN: intelligent person ; wise person FR:

-intelligent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -intelligent-
Back to top