ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingeniously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingeniously*, -ingeniously-

ingeniously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingeniously (adv.) อย่างชาญฉลาด Syn. cleverly, excellently, originally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย

ingeniously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)

ingeniously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แยบยล[adv.] (yaēpyon) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously FR:

ingeniously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genial {adv}ingeniously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingeniously
Back to top