ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intellectual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intellectual*, -intellectual-

intellectual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intellectual (adj.) เกี่ยวกับปัญญา See also: ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล Syn. intelligent
intellectual (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual (n.) ผู้มีสติปัญญาสูง See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน Syn. guru, sage, pundit Ops. idiot
intellectual property (n.) ทรัพย์สินทางปัญญา
intellectualism (n.) ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
intellectually (adv.) ทางสติปัญญา Syn. cerebrally, mentally
English-Thai: HOPE Dictionary
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intellectual aphasia; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intellectualismพุทธิปัญญานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectual Abilitiesความสามารถทางเชาว์ [การแพทย์]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (n.) Department of Intellectual Property
ทรัพย์สินทางปัญญา (n.) intellectual property
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We watched that intellectual stuff, you know.แล้วคุณก็อ่านมัน และเมี่ออ่านจนถึงด้านล่าง
In Leningrad. I was a child. A great intellectual of 16.ในเลนินกราด ฉันเป็นเด็ก ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของ 16
Every time they capture agene and isolate it these biotech companies they claim it as intellectual property.บริษัทไบโอเทคเหล่านี้ ก็จะอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่ารหัสพันธุกรรมของมะเร็งเต้านม
It was a wonderful time for me because, like a lot of young people, I came into contact with intellectual ferment, ideas that I'd never considered in my wildest dreams before.มันเป็นช่วงที่วิเศษมากสำหรับผม เหมือนกับคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ ผมเข้าไปสัมผัสกับหัวเชื้อทางปัญญา
He's shown no comparable intellectual progress.เขาแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความคืบหน้าทางปัญญาเปรียบ
You're pushing your program for his intellectual development too rapidly.คุณกำลังผลักดันโปรแกรมของคุณสำหรับการ พัฒนาทางปัญญาของเขาอย่างรวดเร็วเกินไป
Despite the obvious intellectual understanding of their safety, my hands still get sweaty on takeoff.ถึงฉันจะเข้าใจดีถึง ระบบความปลอดภัยอันยอดเนี่ยมของมันก็เถอะ มือฉันก็ยังชุ่มไปด้วยเหงื่ออยู่ดี ตอนที่เครื่องกำลังบินขึ้น
You're not of the intellectual capacity to grasp what's going on here.คุณไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรอก
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา
Frost is just not in your intellectual class, sir.ฟรอสต์ เขาฉลาด ไม่เท่าทันท่านหรอกครับ
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา
I thought the intellectual challenge might be of interest to you.ผมคิดว่ามันเป็นการท้าทายพลังสมอง บางทีคุณอาจจะสนใจ

intellectual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想史[sī xiǎng shǐ, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄕˇ, 思想史] intellectual history
智慧产权[zhì huì chǎn quán, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 智慧产权 / 智慧產權] intellectual property
智育[zhì yù, ㄓˋ ㄩˋ, 智育] intellectual development
知识产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 知识产权 / 知識產權] intellectual property rights
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
反知识[fǎn zhī shi, ㄈㄢˇ ㄓ ㄕ˙, 反知识 / 反知識] anti-intellectual
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, 上山下乡 / 上山下鄉] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
知识[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, 知识 / 知識] intellectual; knowledge-related; knowledge
知识份子[zhī shí fèn zǐ, ㄓ ㄕˊ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识份子 / 知識份子] intellectual; learned person
知识分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 知识分子 / 知識份子] intellectual; intelligentsia
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, 斯文] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle
西学[Xī xué, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 西学 / 西學] Western learning (intellectual movement in the late Qing); also called 洋務運動|洋务运动

intellectual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテルクチュアル[, interukuchuaru] (n) intellectual
インテレクチュアル[, interekuchuaru] (n) intellectual
世界知的所有権機関[せかいちてきしょゆうけんきかん, sekaichitekishoyuukenkikan] (n) World Intellectual Property Organization (Organisation); WIPO
主知主義者[しゅちしゅぎしゃ, shuchishugisha] (n) an intellectual
主知的[しゅちてき, shuchiteki] (adj-na) intellectual
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen
知恵熱[ちえねつ;ちえぼとり, chienetsu ; chiebotori] (n) (1) teething fever; (2) developmental fever; fever that brings with it an intellectual or psycho-developmental growth spurt
知的好奇心[ちてきこうきしん, chitekikoukishin] (n) intellectual curiosity; out of curiosity; inquisitiveness
知的所有権[ちてきしょゆうけん, chitekishoyuuken] (n) intellectual property rights (in patent law)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定[ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい, chitekishoyuukennobouekikanrennosokumennikansurukyoutei] (n) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS
知的所有権侵害[ちてきしょゆうけんしんがい, chitekishoyuukenshingai] (exp) infringement of intellectual property rights
知的財産[ちてきざいさん, chitekizaisan] (n) intellectual property
知的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] (n) intellectual property right
知育偏重[ちいくへんちょう, chiikuhenchou] (n) too much intellectual training; overemphasis on intellectual education
知財[ちざい, chizai] (n) (abbr) (See 知的財産) intellectual property; IP
青白きインテリ[あおじろきインテリ, aojiroki interi] (n) armchair intellectual
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class
主知主義[しゅちしゅぎ, shuchishugi] (n) intellectualism
似非インテリ[えせインテリ, ese interi] (n,adj-no) pseudointellectual
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P)
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German)

intellectual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: intellectual property violation FR:
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. prop.] (kān patiwat) EN: Intellectual Revolution FR:
ความบกพร่องทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām bokph) EN: intellectual disability (ID) ; mental retardation FR:
ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (khwām toklo) EN: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) FR:
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: intellectual estate FR:
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: law on intellectual property FR: loi sur la propriété intellectuelle [f]
กรมทรัพย์สินทางปัญญา[org.] (Krom Sapsin) EN: Intellectual Property Department FR:
นักคิด[n.] (nakkhit) EN: thinker ; mastermind ; intellectual ; sage ; savant FR: penseur [m] ; maître à penser [m] ; intellectuel [m]
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก[org.] (Ongkān Saps) EN: World Intellectual Property Organization (WIPO) FR: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) [f]
ปัญญาชน[n.] (panyāchon) EN: intellectual ; scholar ; intelligentsia FR: intellectuel [m] ; intelligentsia [f]
ปัญญาชนสาธารณะ[n. exp.] (panyāchon s) EN: public intellectual FR:
พัฒนาการทางสติปัญญา[n. exp.] (phatthanākā) EN: intellectual development FR: développement intellectuel [m]
ผู้มีปัญญา[n. exp.] (phū mī pany) EN: intellectual ; philosopher FR: intellectuel [m]
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ[n. prop.] (Sānsapsinth) EN: Intellectual Property and International Trade Court FR:
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง[org.] (Sānsapsinth) EN: Central Intellectual Property and International Trade Court FR:
ทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (sapsin thān) EN: intellectual property FR: propriété intellectuelle [f]
ทางปัญญา[adj.] (thāng panyā) EN: intellectual FR: intellectuel
ทางสติปัญญา[adj.] (thāng satip) EN: intellectual FR: intellectuel
ทาสปัญญา[n. exp.] (thāt panyā) EN: inferior intellect ; low intelligence ; intellectual slave FR:
ทิฐิ ; ทิฏฐ[n.] (thitthi) EN: conviction ; obstinacy ; intellectual arrogance ; stubbornness ; misguided opinion ; prejudice ; misbelief ; erroneous opinion ; false theory FR:
ทศพลญาณ[n. exp.] (thotsaphon ) EN: the ten supreme intellectual powers of the Buddha FR:
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา[n. exp.] (thritsadī p) EN: intellectual development theory ; theory of intellectual development FR: théorie du développement cognitif [m]
วิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (withī phijā) EN: intellectual property procedure FR:
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:

intellectual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Schöpfung {f} | geistige Schöpfungcreation | intellectual creation
Linksintellektuelle {m,f}; Linksintellektuellerleft-wing intellectual
Immaterialgüterrecht {n}; Recht des geistigen Eigentums [jur.]intellectual property rights (IPR)
intellektuell; geistig {adj}intellectual
Denkvermögen {n}intellectual power
Geistesgeschichte {f}intellectual history
Wissbegierde {f}intellectual curiosity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intellectual
Back to top