ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

augment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *augment*, -augment-

augment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
augment (vi.) เพิ่มพูน See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย Syn. increase, enlarge, expand
augment (vt.) เพิ่มพูน See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
augmentation (n.) การเพิ่มขึ้น Syn. addition, incerment
English-Thai: HOPE Dictionary
augment(v. ออกเมินทฺ'; n. ออก'เมินทฺ) vt.,n. เพิ่ม, ขยาย, เสริม,เพิ่มทวี. --augmenter, augmentor n., Syn. intensify,enlarge)
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase ###A. decrease)
augmentative(ออกเมนเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเพิ่ม,เกี่ยวกับการเพิ่ม. -n. ส่วนที่เพิ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
augmentative(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Augmentationระยะไข้ขึ้น [การแพทย์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกแต่ง (v.) augment Syn. เติมแต่ง
เติมแต่ง (v.) augment Syn. ตกแต่ง
แต่งเติม (v.) augment Syn. เติมแต่ง, ตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That we transfer men with special qualifications to augment the staff here in Chicago.ผมอยากให้ย้ายคนกลุ่มนึงที่มีคุณสมบัติมาเสริมทีม เจ้าหน้าที่พิเศษในชิคาโก
We're trying to augment her fifth, sixth, and seventh chakras.เราพยายามโต้แย้งกัน ครั้งที่ห้่า หก เจ็ด พลังจิตของเธอ
A woman well past her prime seeking to augment her social status by doling out her late husband's ill-gotten gains.คุณจะบริจาคเงินให้ผมเท่าไหร่ล่ะ
Nelson, I discovered a mutation, a mutation that would allow us to augment the human mind.เนลสัน พ่อค้นพบการกลายพันธุ์ การกลายพันธุ์ที่ทำให้เรา สร้างจิตใจมนุษย์เสมือนได้
"There will come a point in which there will be so much data, man will need to augment the human mind just to process it."จะต้องถึงจุดที่ มีข้อมูลมากมายมหาศาล มนุษย์ต้องเสริมสร้าง จิตใจจึงจะประมวลผลมันได้
Let's be prepared to augment should they require our assistance.เตรียมตัวให้พร้อม หากพวกเขาต้องการกำลังเสริม
And, except for the slight brain augmentation your body's almost completely human.นอกจากส่วนสมองที่เพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยแล้ว, – คุณมีร่างกายเป็นมนุษย์แท้ๆ
True. If we ever quit or retire, we'd have to give back our augmented brains and cyborg bodies.ถูกต้อง, ถ้าเราลาออกหรือปลดประจำการ, เราต้องคืนสมองกลและร่างกายครึ่งหุ่นให้เขา
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
B, 2nd augmented.ข้อบี การขยายในครั้งที่2
B is augmented by 6 keys.บี คือการเลื่อนไป 6 คีย์
Only man versus man, without augmentation or handicap.มีแต่สองมือสองเท้า เท่านั้น

augment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加添[jiā tiān, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢ, 加添] augment; add

augment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
増強[ぞうきょう, zoukyou] (n,vs) augment; reinforce; increase; (P)
拡大行列[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] (n) {comp} augmented matrix
拡張命令コード[かくちょうめいれいコード, kakuchoumeirei ko-do] (n) {comp} augmented operation code
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] (n) {comp} augmentability
拡張現実[かくちょうげんじつ, kakuchougenjitsu] (n) augmented reality; AR
殖やす(P);増やす(P)[ふやす, fuyasu] (v5s,vt) to increase; to add to; to augment; (P)
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation
豊胸手術[ほうきょうしゅじゅつ, houkyoushujutsu] (n) breast augmentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡大行列[かくだいぎょうれつ, kakudaigyouretsu] augmented matrix
拡張命令コード[かくちょうけいれいコード, kakuchoukeirei ko-do] augmented operation code
拡張性[かくちょうせい, kakuchousei] augmentability

augment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ประเทือง[v.] (pratheūang) EN: enhance ; improve ; augment ; better ; prop up FR: améliorer
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert FR: ajouter ; additionner ; augmenter ; compléter
เติมแต่ง[v. exp.] (toēm taeng) EN: augment FR:
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān t) EN: growth rate FR: taux de croissance [m] ; niveau d'augmentation [m]
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม[n. exp.] (chabap kaēk) EN: FR: édition revue et augmentée [f]
การขึ้นภาษี[n. exp.] (kān kheun p) EN: FR: augmentation de la taxe [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเอนโทรปี[n. exp.] (kān phoēm ē) EN: increase of entropy FR: augmentation de l'entropie [f]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: wage increase FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēm k) EN: FR: augmentation de la population mondiale [f]
การเพิ่มผลผลิตแรงงาน [n. exp.] (kān phoēm p) EN: FR: augmentation de la productivité [f]
การเพิ่มประชากรมนุษย์[n. prop.] (kān phoēm p) EN: FR: augmentation de la population (humaine) [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การปรับขึ้น[n. exp.] (kān prap kh) EN: hike FR: augmentation [f]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger ; dilate FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre ; augmenter ; élargir
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นมา[v. exp.] (kheun mā) EN: upward ; rise FR: augmenter
ขึ้นเงินเดือน[v. exp.] (kheun ngoen) EN: FR: augmenter le salaire ; augmenter le rémunération
ขึ้นภาษี[v. exp.] (kheun phāsī) EN: FR: relever la taxe ; augmenter la taxe
ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม[v. exp.] (kheun phāsī) EN: FR: augmenter la TVA ; relever le taux de TVA
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
เมทริกซ์แต่งเติม[n. exp.] (methrik tae) EN: augmented matrix FR:
มีแนวโน้มสูงขึ้น[v. exp.] (mī naēonōm ) EN: FR: avoir tendance à augmenter ; tendre à augmenter
ผลิตภัณฑ์ควบ[n. exp.] (phalittapha) EN: augmented product FR:
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
เพิ่มการผลิต[v. exp.] (phoēm kān p) EN: step up production ; increase production FR: augmenter la production
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มความแรง[v. exp.] (phoēm khwām) EN: intensity ; strength ; magnitude FR: augmenter les performances
เพิ่มเงินเดือน[v. exp.] (phoēm ngoen) EN: increase the salary ; raise salary FR: augmenter les salaires
เพิ่มปริมาณการผลิต[v. exp.] (phoēm parim) EN: increase production volume FR: augmenter le volume de production
เพิ่มรายได้[v. exp.] (phoēm rāidā) EN: FR: accroître les recettes ; augmenter les recettes
เพิ่มราคา[v. exp.] (phoēm rākhā) EN: raise the price ; increase the price FR: augmenter le prix
เพิ่มรสชาติ[v. exp.] (phoēm rotch) EN: season ; flavour ; flavor (Am.) FR: assaisonner ; augmenter la saveur
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ[v. exp.] (phoēm sāmat) EN: FR: augmenter les capacités sexuelles
เพิ่มเสียง[v. exp.] (phoēm sīeng) EN: FR: augmenter le son
เพิ่มสูงขึ้น[v. exp.] (phoēm sūng ) EN: rise FR: augmenter ; être à la hausse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า augment
Back to top