ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accrue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accrue*, -accrue-

accrue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accrue (vt.) ทำให้เพิ่มขึ้น See also: ทำให้พอกพูนขึ้น, ทำให้มากขึ้น
accrue (vi.) เพิ่มขึ้น See also: พอกพูน, มากขึ้น Syn. increase
accrue to (phrv.) พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน) See also: เพิ่มมากขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
English-Thai: Nontri Dictionary
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accrued dividendเงินปันผลค้างจ่าย [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's trying to accrue as much time off as she can before...เธอพยายามจะเพิ่มวันหยุด ให้มากที่สุดก่อนที่จะ
Speak to me such again, I will accrue your fucking head.ขืนพูดกับกูแบบนั้นอีก กูจะเอาหัวเหี้ยๆ ของมึงซะ
How does someone on a fixed income accrue that kind of debt?เขามีบางคนช่วยจุนเจือรายได้ ขณะที่หนี้สินพอกพูนอย่างนั้น
Dirk's a great kid, and I'm just trying to impart some of the experiences I've accrued to help him.ผมแค่พยายามจะแบ่ง... ...ประสบการณ์ของผม เพื่อช่วยเขา
The points still accrue.ดอกเบี้ยมันโตทุกวัน จำไว้
Just when I thought we'd accrued every accolade, yet another falls in our laps from the heavens.ตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปได้สวย แต่ก็ดันมีเรื่องเข้ามาขัดจังหวะ
Therefore, she's entitled to a full 50% of all assets accrued during the marriage.ดังนั้น เธอ มีสิทธิ50%เต็ม ของทรัพย์สินทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น ในระหว่างการแต่งงาน

accrue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未収[みしゅう, mishuu] (n,adj-no) accrued; outstanding
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits

accrue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[n. exp.] (døkbīa khān) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable FR:
ดอกเบี้ยค้างรับ[n. exp.] (døkbīa khān) EN: accrued interest receivable FR:
ดอกเบี้ยคงค้าง[n. exp.] (døkbīa khon) EN: accrued interest FR:
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย[n. exp.] (khā chai jā) EN: accrued expense ; accrued liabilities FR:
ค้างรับ[adj.] (khāng rap) EN: accrued FR:
เงินปันผลค้างจ่าย[n. exp.] (ngoenpanpho) EN: accrued dividend FR:
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khān) EN: accrued income ; accrued revenue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accrue
Back to top