ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misgiving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misgiving*, -misgiving-

misgiving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misgiving (n.) ความสงสัย See also: ความแคลงใจ, ความเคลือบแคลง, ความระแวง, ความหวั่นวิตก Syn. suspicion, doubt, apprehension, mistrust, hesitation Ops. confidence
English-Thai: HOPE Dictionary
misgiving(มิสกิฟ'วิง) n. ความสงสัย,ความไม่ไว้วางใจ,ความหวั่นหวาด., Syn. doubt,-A. faith
English-Thai: Nontri Dictionary
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After expressing misgivings about Mr. Zuckerberg taking the company and moving it to California for the summer, why did you put $18,000 in an account for his use?หลังจากที่คุณสงสัยเรื่อง คุณซัคเคอร์เบิร์ก ที่จะย้ายไปแคลิฟอร์เนียตอนซัมเมอร์ ทำไมคุณยังเพิ่มเงิน ให้เขาใช้อีก 18,000 เหรียญ
This went on for weeks, but then she started to have misgivings and threatened to cut him off.เขาและแฟนวัย 19 ปีของเขา เป็นอย่างนี้อยู่หลายสัปดาห์ จนเธอเริ่มหวั่นใจ
I understand your misgivings, my lord.ข้าเข้าใจข้อสงสัยท่าน ใต้เท้า
"Her misgivings were contagious"ความสงสัยของเธอได้ส่งผ่าน
Jesse, your misgivings have been duly noted.เจสซี่ ข้อกังขาของนาย มันหมดเวลาสังสัยแล้ว
So despite my misgivings about your presence, you have to stay here.แม้ว่าผมจะไม่ชอบการปรากฎตัวของคุณ คุณจำเป็นต้องอยู่ที่นี่
Look, I'm sorry that you're upset, Serena, but I'm not the only one that had misgivings.ฟังนะ แม่รู้ว่าลูกหงุดหงิดนะเซรีน่า แต่แม่ไม่ใช่คนเดียวที่วิตกนะ
He had misgivings.เขามีความไม่ไว้วางใจ
But privately, Moira had misgivings...แต่ลึก ๆ แล้ว มัวร่าไม่ได้เชื่ออีกต่อไป

misgiving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, 疑虑 / 疑慮] hesitation; misgivings; doubt
疑惧[yí jù, ㄧˊ ㄐㄩˋ, 疑惧 / 疑懼] misgivings
顾虑[gù lǜ, ㄍㄨˋ ㄌㄩˋ, 顾虑 / 顧慮] misgivings; apprehensions
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 冰释 / 冰釋] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled

misgiving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
疑念[ぎねん, ginen] (n) doubt; suspicion; misgivings; scruples; (P)
疑惑[ぎわく, giwaku] (n,adj-no) doubt; misgivings; distrust; suspicion; (P)
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms

misgiving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวั่น ๆ = หวั่นๆ[v. exp.] (wan-wan) EN: be anxious (about) ; have misgivings FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misgiving
Back to top