ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hesitation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hesitation, -hesitation-

*hesitation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have no hesitation about (idm.) ยอมรับทันที Syn. have on
have no hesitation about (idm.) กระตือรือร้นที่จะยอมรับบางสิ่งทันที Syn. have in
hesitation (n.) ความลังเล See also: การลังเล Syn. indecision, irresolution, vacillation
English-Thai: HOPE Dictionary
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste
English-Thai: Nontri Dictionary
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลังเลใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ความไม่มั่นใจ (n.) hesitation See also: indecision, qualm, scruple, misgiving Syn. ความลังเล Ops. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wasn't there a hesitation in this room?มีใครในห้องนี้ลังเลบ้างมั้ยครับ
I hope my hesitation isn't upsetting.-ผมขอโทษ คุณคงไม่เสียใจนะที่ผมยังลังเล
You are a guy who'd enter other people's house without hesitation anywayแต่ฉันก็จะเขียนมันอยู่ดี
Because of hesitation, no, going around in circles, he let one chance after another slip by.ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอดีต เพราะความลังเลและวกไปวนมาอยู่ที่เดิม แล้วเขาก็ได้ปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไป
What's your hesitation? What if it was both? How so?ถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ชาย 2 คน ปฏิกิริยาแรกของผู้ชายแบบเขาน่าจะเป็นการต่อสู้
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ...
Wing Chun master to accept without fear or hesitation Huayang boxing boxing matchesอาจารย์มวยหย่งชุนไม่กลัวมวยต่างชาติ ขึ้นสังเวียนชกที่หัวหยาง
Turn the hesitations into pauses and say to yourself, "God save the King."ลืมทุกอย่าง แล้วพูดมันกับผม พูดกับผมในฐานะเพื่อน
The first kill shows hesitation, uncertainty.การฆ่าครั้งแรกแสดงถึง ความลังเล ไม่แน่ใจ
Mr. corral, we understand your hesitation, but we aren't here about immigration, we're here about murder.คุณคอร์เรล เราเข้าใจว่าคงคุณระแวง แต่เราไม่ได้มาตรวจคนเข้าเมือง เรามาที่นี่เกี่ยวกับการฆาตกรรม

*hesitation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, 疑虑 / 疑慮] hesitation; misgivings; doubt
[sī, ㄙ, 嘶] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over)
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, 不加思索] without thinking; without hesitation; readily; offhand
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, 毅然] firmly; resolutely; without hesitation

*hesitation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P)
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring)
公言してはばからない[こうげんしてはばからない, kougenshitehabakaranai] (exp) have no hesitation in stating (declaring)
右顧左眄[うこさべん, ukosaben] (n,vs) looking to the right and left; hesitation
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
尻込み;後込み;尻ごみ[しりごみ, shirigomi] (n,vs) recoil; hesitation; flinching; shrinking back
憚り[はばかり, habakari] (n) (1) hesitation; (2) hindrance; (3) washroom
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully
躊躇[ちゅうちょ, chuucho] (n,vs) hesitation; indecision; vacillation
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat
躊躇逡巡[ちゅうちょしゅんじゅん, chuuchoshunjun] (n,vs) hesitation and vacillation
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
遅疑[ちぎ, chigi] (n,vs) hesitation; vacillation
遅疑逡巡[ちぎしゅんじゅん, chigishunjun] (n,vs) shilly-shally; hesitation; indecision; vacillation

*hesitation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
ความลังเลใจ[n. exp.] (khwām langl) EN: hesitation ; indecision FR: hésitation [f]
ความไม่มั่นใจ[n. exp.] (khwām mai m) EN: hesitation FR:
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
ตะลุย[adv.] (talui) EN: at a stretch ; all at once ; in one sitting FR: sans hésitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hesitation*
Back to top