ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heir-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heir, *heir*,

-heir- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have found the heir to the Russian throne.เราพบทายาทของราชบัลลังก์รัสเซียแล้ว
Presenting original pupil and heir apparent.ฉันจะพาไปพบนักเรียนคนแรกของเธอ
And each one heir to throne.And each one heir to throne.
And heir to the throne of Gondor.เเละทายาทบัลลังค์เเห่งกอนดอร์
Though, shortly before departing, he sealed it until that time when his own true Heir returned to the school.ไม่นานก่อนที่เขาจะจากไป เขาปิดมันไว้ จนกว่าทายาทที่แท้จริงจะมาที่นี่
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
The Chamber is said to be home to something that only the Heir of Slytherin can control.เชื่อกันว่าห้องนั้นเป็นที่ซ่อนของสิ่งที่ ทายาทของสลิธีรินเท่านั้น สามารถควบคุมได้
The Heir of Slytherin has returned to Hogwarts. The question is, who is it?ทายาทแห่งสลิธีรินกลับมาฮอกวอตส์แล้ว คำถามคือ เขาเป็นใคร
I heard him. But Malfoy, the Heir of Slytherin?ฉันได้ยิน แต่มัลฟอย ทายาทแห่งสลิธีริน
But, Hermione, if Malfoy is the Heir of Slytherin he could attack half the Muggle-borns in the school by then.เฮอร์ไมโอนี่ ถ้ามัลฟอยเป็นทายาทแห่งสลิธีริน เขาอาจทำร้ายลูกมักเกิ้ล ไปได้ครึ่งโรงเรียนแล้ว
And people actually think that he's the Heir of Slytherin?และผู้คนมักจะคิดว่า มันเป็นทายาทสลิธีริน
As you can see, the Heir of Slytherin has left another message.อย่างที่คุณเห็น ทายาทใหม่ของสลิธีริน ทิ้งข้อความใหม่ไว้อีก

-heir- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王储[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, 王储 / 王儲] Crown Prince; heir to throne

-heir- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
皇嗣[こうし, koushi] (n) Crown Prince; Imperial Heir
継ぎ手;継手[つぎて, tsugite] (n) a coupler; a splice; a successor; an heir
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
養嗣子[ようしし, youshishi] (n) adoptive heir

-heir- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับช่วง[n. exp.] (phū rap chū) EN: heir ; inheritor ; inheritress ; successor FR:
ผู้รับมรดก[n. exp.] (phū rap mør) EN: heir ; heiress ; inheritor FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้รับพินัยกรรม[n. exp.] (phū rap phi) EN: heir ; heiress ; legatee FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้สืบสกุล[n. exp.] (phū seūp sa) EN: heir FR:
ผู้สืบทอด[n. exp.] (phū seūpthø) EN: successor ; inheritor ; next in line ; heir ; beneficiary FR: successeur [m] ; héritier [m]
รัชทายาท[n.] (ratchathāyā) EN: heir to the throne ; royal heir FR: héritier du trône [m]
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; carry forward ; perpetuate ; fall heir to ; come into FR: perpétuer
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi ) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress FR: héritier légitime [m]
ทายาทโดยธรรม[n.] (thāyātdōith) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir FR: héritier légal [m]

-heir- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haupterbe {m}principal heir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heir-
Back to top