ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scurry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scurry*, -scurry-

scurry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scurry (vi.) รีบเร่ง See also: ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน Syn. hurry, rush, bustle
scurry (n.) การรีบเร่ง See also: ความเร่งด่วน, ความเร่งรีบ, ความลนลาน Syn. haste, hurry, scramble
scurry for (phrv.) รีบจ้ำอ้าวไปยัง See also: รีบไป
English-Thai: HOPE Dictionary
scurry(สเคอ'รี) vi.,vt., (การ) ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง, Syn. scuttle,scamper,dash
English-Thai: Nontri Dictionary
scurry(n) การรีบ,การเร่ง,การรีบเร่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลนลาน (v.) scurry See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly Syn. วุ่นวาย, ตะลีตะลาน, รน
วุ่นวาย (v.) scurry See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly Syn. ตะลีตะลาน, รน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, little mice, scurry back to your holes. Go, go.เรียบร้อย,หนูน้อยทั้งหลาย,รีบๆกลับรังของตัวเองได้แล้ว,ไป,ไป
As a boy, I'd scurry away from my father at the market while he did his deals just to peek over the wall, dream of, perhaps, crossing it one day, seeing England for myself.สมัยยังปิ๊ง เวลาไปตลาดกับพ่อ ข้าจะแจ้นหนีไปแอบดูที่กำแพง แล้วฝันว่าตัวเองจะข้ามไปดูอังกฤษให้เห็นกับตา
He's in Belgium, with the scurry maid.เขาหนีไปอยู่เบลเยี่ยม กับสาวก้นครัว
# Listen to the fireplace roar # # So really I'd better scurry #Listen to the fireplace roar.
I mean you say "boo," and they scurry off to their safety zones.ฉันหมายถึงแค่นายพูดว่า "บู้!" \ พวกมันก็จะเผ่นหนี ไปที่ปลอดภัยของพวกมัน
These are men who scurry from the light of decency like cockroaches.คนเหล่านี้ลนลานจาก แสงสว่างแห่งความถูกต้อง ราวกับแมลงสาบ
But here, we just scurry around and run for cover.แต่ที่นี่ เรากลับวิ่งกระเจิงหาที่หลบ
You don't have the stomach for it, scurry back into hiding.รับไม่ได้ก็มุดรูกลับลงดินไป
He knew that this would send us scurrying like squirrels for nuts.เขารู้ว่านี่จะทำให้เราลนลาน เหมือนกระรอกหิวถั่ว
No scampering or scurrying. Understand, Little Chef?ห้ามไต่ตามตัว ห้ามลนลาน เข้าใจไหม?
Scurrying across the fld in the middle of the day?วิ่งหนีออกไปตอนกลางวัน ?
We heard some scurrying around, had a little foot race.เราได้ยินเสียงเดินย่ำรอบๆ มีเสียงฝีเท้ากุบกับ

scurry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾走[jí zǒu, ㄐㄧˊ ㄗㄡˇ, 疾走] scamper; scurry

scurry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逃げ帰る[にげかえる, nigekaeru] (v5r,vi) to scurry home; to run home; to fly back
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling

scurry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ย่ำต๊อก[v.] (yamtǿk) EN: hoof it ; scurry along ; be walking the streets FR: cheminer
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry FR: se dépêcher
ทะลึ่งทะลั่ง[v.] (thaleungtha) EN: rush ; get in a hurry ; hurry-scurry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scurry
Back to top