ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speedup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speedup*, -speedup-

speedup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speedup (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. hastening, quickening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speedup
Back to top