ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disunity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disunity*, -disunity-

disunity ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
disunity(ดิสยู'นิที) n. การขาดความสามัคคี,การแตกแยก, Syn. separation

disunity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不統一[ふとういつ, futouitsu] (adj-na,n) disunity; disharmony
内部分裂[ないぶぶんれつ, naibubunretsu] (n) internal disunity; internal division; internal rift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disunity
Back to top