ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disagreement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disagreement*, -disagreement-

disagreement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagreement (n.) ความขัดแย้งกัน See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว Syn. contradiction, contrast, disparity Ops. agreement
disagreement (vt.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้แจ่มแจ้ง Syn. explain, clarify Ops. confuse, obfuscate
English-Thai: HOPE Dictionary
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
English-Thai: Nontri Dictionary
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อขัดแย้ง (n.) disagreement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a disagreement among surgical staff as to whether they can remove the slug without paralyzing the patient.ใครที่ทำนี่ต้องเป็นคนรอบคอบมาก ไม่งั้นก็เป็นคนโชคดีมากแน่ๆ มีร่องรอยการต่อสู้หรือรอยอื่นๆบ้างมั้ย
First, isn't there a disagreement among scientists about whether the problem is real or not?ประการแรกคือ"ยังมีความเห็น ที่ยังตกลงกันไม่ได้ในหมู่นักวิทยาศาสตร์" "เกี่ยวกับปัญหานี้ว่ามันจริงหรือไม่ ไม่ใช่หรือ"
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
And after getting into a small disagreement there the boy got upset and lost his self-composure and...หลังจากทะเลาะกันนิดหน่อย เด็กๆ ผมหัวเสีย แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่
We got a disagreement between two dogs- a drug addict and a thief.สองตัวนี้มีเรื่องไม่ลงรอยกัน-- คนติดยากับหัวขโมย
Explain your disagreement with this tyge man.บอกเรื่องที่แกไม่ลงรอยกันมาซิ
What was your disagreement with tyge?บอกเรื่องที่แกไม่ลงรอยกันมาซิ
Yeah, we had little a disagreement last night, Charles, and some things needed to be done.เมื่อคืนเรามีเรื่องตกลงกันไม่ได้ ก็เลยต้องทำบางอย่าง
I could buy and sell you, something you should factor into your decision should you choose to make our disagreement public.ผมจะซื้อมาแล้วขายทิ้งเล่นๆ ก็ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะประกาศตัว เป็นปรปักษ์กับผม
Well, let's just say, the Honolulu PD and I had a disagreement over my job description.อืมม พูดกันเสียว่า กรมตำรวจโฮโนลูลูกับผม เรามีความเห็นไม่ตรงกัน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่งานของผม
Slight disagreement between gentlemen.มีความเห็นไม่ลงรอยกัน ระหว่างเหล่าสุภาพบุรุษ
I understand Harrison and Buckley had a, uh... a disagreement before Harrison died.ผมเข้าใจ แฮร์ริสันกับบัคลี่ย์ มี.. อ่า ความไม่ลงรอยกัน ก่อนที่แฮร์ริสันตาย

disagreement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism

disagreement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance
不同意[ふどうい, fudoui] (n) disagreement; objection
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)

disagreement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
ความไม่เห็นด้วย[n. exp.] (khwām mai h) EN: disagreement FR: désaccord [m]
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disagreement
Back to top