ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exceedingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exceedingly*, -exceedingly-

exceedingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exceedingly (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา Syn. extremely, greatly, very
English-Thai: Nontri Dictionary
exceedingly(adv) เหนือกว่า,มากมาย,เหลือเกิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือเข็ญ (v.) be exceedingly difficult See also: be terribly troublesome, be too/extremely difficult, be intolerably hard Syn. ยากลำบาก, แสนเข็ญ Ops. สบาย
มากเกิน (adv.) exceedingly See also: over, extremely
ยิ่งนัก (adv.) exceedingly See also: extremely, increasingly, more and more, supremely
ล้ำ (adv.) exceedingly See also: extremely, very, exceptionally, extraordinarily Syn. ยิ่ง
เกินการ (adv.) exceedingly See also: over, extremely Syn. มากเกิน
เหลือเข็ญ (adv.) exceedingly See also: terribly, extremely, intolerably Syn. แสนเข็ญ, ลำเค็ญ Ops. สบาย
เหลือแสน (adv.) exceedingly See also: extremely Syn. เหลือเกิน, มากมาย, เหลือล้น, เหลือหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am exceedingly sorry, princess.ข้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง องค์หญิง
Their construction should be exceedingly simple, I think.มันจะต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายและมากมาย ฉันคิดว่างั้น
But rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it and we have become exceedingly efficient at it.แต่วางใจเถอะ เพราะนี่คือครั้งที่ 6 แล้วที่เราจะทำลายมัน ซึ่งเราก็ทำได้อย่างสบายๆมาตลอดด้วย
This is an extinct, exceedingly rare language.นี่เป็นภาษาที่ตายแล้ว หายากมาก
That I am an exceedingly polite gentleman and a very good conversationalist.ผมสุภาพแล้วก็ทำตัวดีกับเธอมาก
Ms. Roth, your child has been exceedingly well placed, the new family is very wealthy, she won't have to work for anything.คุณรอส.. ลูกสาวคุณ ไปอยู่ในที่ๆดีแล้วนะ ครอบครัวใหม่ร่ำรวยมาก Nคงให้ลูกคุณได้ทุกอย่าง..
Now,retardation and psychosis in the exact same subject is exceedingly rare.พิการทางสมอง โรคจิตขั้นรุนแรงกลายเป็นเรื่องเดียวกัน เหลือเชื่อ
And th-their sin is exceedingly grave." carlos, this is not what we--และเพราะ... เพราะบาปของพวกเขาก็หนักเหลือเกิน" คาร์ลอส เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อ... .
True cases are exceedingly rare.กรณีที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ นั้น แทบไม่มีความเป็นไปได้เลย
Lily. Lovely Lily. She was exceedingly bright, your mother.ลิลี่ ลิลี่คนดี แม่เธอเป็นคนปราดเปรื่อง
I conclude that the SS methods for pacifying an occupied country are exceedingly simple.ฉันสรุปว่าวิธีที่ทหารเอสเอสใช้ ในการกำหราบประเทศที่ยึดได้ นั้น เรียบง่ายอย่างยิ่ง
Wouldn't be exceedingly important to them.อาจจะสำคัญอย่างมาก สำหรับพวกเขา

exceedingly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超凡[chāo fán, ㄔㄠ ㄈㄢˊ, 超凡] out of the ordinary; exceedingly (good)
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, 十二分] exceedingly; hundred percent; everything and more
极了[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, 极了 / 極了] extremely; exceedingly

exceedingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man
甚く[いたく, itaku] (adv) exceedingly
甚だ以て[はなはだもって, hanahadamotte] (exp) exceedingly
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly
至極[しごく, shigoku] (adj-na,adv,n) very; extremely; exceedingly
重ね重ね[かさねがさね, kasanegasane] (adv) frequently; sincerely; exceedingly
限り無く;限りなく[かぎりなく, kagirinaku] (adv) without end; exceedingly
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P)
殊の外;殊の他[ことのほか, kotonohoka] (adv) exceedingly; unusually; exceptionally
甚だ[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P)
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P)
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P)

exceedingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบ[adv.] (chīep) EN: exceedingly ; extremely ; very FR: extrêmement
จัด[adv.] (jat) EN: very ; extremely ; intensely ; exceedingly ; excessively FR: extrêmement ; très
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินการ[adv.] (koēnkān) EN: too ; too much ; excessively ; exceedingly FR: trop
กว่าชื่น[adv.] (kwācheūn) EN: exceedingly FR:
กว่าชิ่น[adv.] (kwāchin) EN: exceedingly FR:
เหลือเข็ญ[X] (leūakhen) EN: exceedingly difficult ; suffering severe hardships FR:
เหลือเกิน[adv.] (leūakoēn) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลือแหล่[adv.] (leūalaē) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือหลาย[adv.] (leūalāi) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adv.] (leūalon) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
เลอเลิศ[adj.] (loēloēt) EN: exceedingly fine ; outstanding ; superlative FR:
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much ; to a serious extreme FR: extrêmement ; vraiment beaucoup
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นการใหญ่[adv.] (penkānyai) EN: extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably FR: en grand ; à grande échelle
แปร๊ด[adv.] (praēt) EN: exceedingly FR:
แสน[adv.] (saēn) EN: exceedingly ; extremely ; enormously FR:
แสนจะ[adv.] (saēn ja) EN: awfully ; exceedingly FR:
เต็มที[adv.] (temthī) EN: awfully ; very ; extremely ; exceedingly FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทายาด[adv.] (thāyāt) EN: extremely ; exceedingly ; utmost FR:
ไตร[adv.] (trai) EN: exceedingly FR:
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:

exceedingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exceedingly
Back to top