ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

granduncle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *granduncle*, -granduncle-

granduncle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
granduncle (n.) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย Syn. greatuncle
English-Thai: HOPE Dictionary
grandunclen. ปู่,ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm your granduncle but I can still walk either of you into the ground.ฉันเป็นลุงใหญ่ของเธอ แต่ฉันยังเดินแข่งกับ เธอทั้งสองคนได้สบาย
On a day like this, it seems it would be more appropriate to call me granduncle.นับจากนี้ไป ผมอยากให้คุณเรียกผมว่าคุณลุง แทนการเรียกว่า ผอ.ปาร์ค
One of your employees suddenly became your granduncle. Of course you would hate it. Director Park.คุณย่อมไม่พอใจ ที่อยู่ๆลูกน้องที่คุณเคยสั่งการ กลับกลายมาเป็นคุณลุงที่ต้องให้ความเคารพ เพียงชั่วข้ามคืน

granduncle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大叔父;大伯父[おおおじ, oooji] (n) granduncle

granduncle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาทวด[n.] (tāthūat) EN: great grandfather ; great granduncle FR:
ทวดน้อย[n.] (thūatnøi) EN: great-granduncle ; great-grandaunt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า granduncle
Back to top