ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preeminent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preeminent*, -preeminent-

preeminent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preeminent (adj.) ที่หาตัวจับยาก Syn. dominant, incomparable, superior
English-Thai: HOPE Dictionary
preeminent(พรีเอม'มะเนินทฺ) adj. เหนือกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า,ดีเลิศ,เด่นชัด., Syn. pre-eminent,preวminent, Syn. superior
English-Thai: Nontri Dictionary
preeminent(adj) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยม,ดีเลิศ,เด่นกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา
America's preeminent college for the performing arts.มหาวิทยาลัยที่โด่งดังในด้านศิลปะและการแสดงของอเมริกา
Oh, definitely an original... by one of the preeminent Dutch painters of his time.เป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบมาก... ศิลปินชาวดัตช์ที่หาตัวจำยากให้ช่วงเวลานั้นเลยล่ะ

preeminent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, 超群] surpassing; preeminent; outstanding

preeminent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P)
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender
飛び抜ける[とびぬける, tobinukeru] (v1) to be preeminent or outstanding
屈指[くっし, kusshi] (n,adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preeminent
Back to top