ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gyp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gyp*, -gyp-

gyp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gyp (vt.) ฉ้อโกง See also: หลอกลวง, โกง Syn. cheat, deceive
gyp (n.) การโกง See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง Syn. deception
gyp (n.) คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย Syn. a college servant
gypsum board (n.) แผ่นผนังที่อยู่ภายในกำแพง Syn. drywall, plasterboard
Gypsy (n.) ยิปซี See also: ชาวยิปซี
gypsy’s kiss (sl.) ฉี่ See also: ถ่ายปัสสาวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
gyp(จิพ) vt. โกง,หลอกลวง,การโกง,การหลอกลวง., See also: gypper ผู้หลอกลวง,ผู้โกง
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง
gypsiferousadj. ซึ่งประกอบด้วยแร่ยิปซัม
gypsum(จิบ'ซัม) n. แร่ยิปซัมซึ่งเป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ใช้ทำปูนปลาสเตอร์
gypsy(จิบ'ซี) n. ยีปซี, See also: gipsydom,gipsyhood,gipsyism n. gipsyish,gipsyesque adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
Gypsy(adj) เกี่ยวกับชาวยิปซี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gypsumยิปซัม, แร่เกลือจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gypsiesยิปซี [TU Subject Heading]
Gypsumยิปซัม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟองเต้าหู้ (n.) gypsum Syn. เกลือจืด, หินฟองเต้าหู้
ยิปซั่ม (n.) gypsum See also: desiccated and used as face power Syn. หินฟองเต้าหู้
หินฟองเต้าหู้ (n.) gypsum See also: desiccated and used as face power Syn. ยิปซั่ม
หินฟองเต้าหู้ (n.) gypsum Syn. เกลือจืด
เกลือจืด (n.) gypsum See also: desiccated and used as face power Syn. หินฟองเต้าหู้, ยิปซั่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We nearly put one over on that old gypsy that time.เราเกือบใส่หนึ่งมากกว่า ว่ายิปซีเก่าเวลานั้น
But I put a brave face on it and we were soon sent to Egypt, it seemed at the time, where I volunteered myself.แต่ฉันใส่ใบหน้ากล้าหาญกับ มัน และเราได้ส่งเร็ว ๆ นี้ใน ต่างประเทศไปยังประเทศอียิปต์ มันดูเหมือนในเวลานั้น
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
About a year after the Pharaoh returned to Egypt, the city of Tanis was consumed by the desert in a year-long sandstorm.ประมาณ 1 ปี หลังจากที่ฟาโรห์ กลับไปที่อียิปต์ เมืองทานิส ได้สูญูหายไปในทะเลทราย ด้วยพายุทะเลทรายนาน 1 ปี.
You're the best digger in Egypt.คุณเป็นนักขุดที่ดีที่สุดใน.
Another one for the Gypsy boy.อีกเรื่องหนึ่งสำหรับเด็กยิปซี
See, I was born in 2514 B.C. in Edfu, Egypt.ฉันเกิดเมื่อ 2514 ปีก่อนคริสต์กาลที่เอ็ดฟู ประเทศอียิปต์
Next week: "Egyptology."อาทิตย์หน้า: "วัตถุโบราณของอียิปต์."
"Egyptian Mail," morning edition."จดหมายชาวอียิปต์," ฉบับเช้า.
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ
He's a filthy gypsy, Father.เขามันยิบซีสกปรกแน่ะ ท่านพ่อ
I think he must be Earnshaw's gypsy.ลูกว่าเขาคือ เด็กยิบซีที่เอิร์นชอว์รับเลี้ยง

gyp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿蒙[ā méng, ㄚ ㄇㄥˊ, 阿蒙] Amun, deity in Egyptian mythology, also spelled Amon, Amoun, Amen, and rarely Imen
阿斯旺[Ā sī wàng, ㄚ ㄙ ㄨㄤˋ, 阿斯旺] Aswan (town in south Egypt)
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
克娄巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, 克娄巴特拉 / 克婁巴特拉] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah
埃及[Āi jí, ㄞ ㄐㄧˊ, 埃及] Egypt
埃叙[Āi Xù, ㄞ ㄒㄩˋ, 埃叙 / 埃敘] Egypt-Syria
法鲁克[Fǎ lǔ kè, ㄈㄚˇ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ, 法鲁克 / 法魯克] Farouk of Egypt
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
吉普塞人[jí pǔ sāi rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞ ㄖㄣˊ, 吉普塞人] Gypsy (European minority); Romany; Tsigane
吉普赛人[jí pǔ sài rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, 吉普赛人 / 吉普賽人] gypsy
生石膏[shēng shí gāo, ㄕㄥ ㄕˊ ㄍㄠ, 生石膏] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster
石膏[shí gāo, ㄕˊ ㄍㄠ, 石膏] gypsum CaSO4·2(H2O); plaster
以埃[Yǐ Āi, ㄧˇ ㄞ, 以埃] Israel-Egypt
纳吉布[Nà jí bù, ㄋㄚˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ, 纳吉布 / 納吉布] Muhammad Naguib (first president of the Republic of Egypt)
煅石膏[duàn shí gāo, ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄍㄠ, 煅石膏] plaster of Paris; calcined gypsum
熟石膏[shú shí gāo, ㄕㄨˊ ㄕˊ ㄍㄠ, 熟石膏] plaster of Paris; calcined gypsum
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, 托勒密] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, 托勒密王] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC

gyp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスプ[, asupu] (n) (See エジプトコブラ) Egyptian cobra; asp (Naja haje)
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history)
エジプトコブラ[, ejiputokobura] (n) Egyptian cobra (from Egypt cobra); asp (Naja haje)
エジプトトルコ戦争[エジプトトルコせんそう, ejiputotoruko sensou] (n) Turko-Egyptian Wars (1831-1833; 1839-1840)
エジプト人[エジプトじん, ejiputo jin] (n) Egyptian (person)
エジプト学[エジプトがく, ejiputo gaku] (n) Egyptology
エジプト文字[エジプトもじ, ejiputo moji] (n) Egyptian script (i.e. hieroglyphs, hieratic, and demotic)
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization
エジプト語[エジプトご, ejiputo go] (n) Egyptian (language)
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus)
ギプス(P);ギブス[, gipusu (P); gibusu] (n) (1) gypsum (ger
ジプシー[, jipushi-] (n) (sens) (See ロマ) gypsy; gipsy; (P)
ジプシールック[, jipushi-rukku] (n) gypsy look
ジプシー音楽[ジプシーおんがく, jipushi-ongaku] (n) gypsy music
スカラブ[, sukarabu] (n) (See スカラベ) scarab (Egyptian gemstone)
スカラベ[, sukarabe] (n) (1) scarab (Egyptian gemstone) (fre
デモティック[, demoteikku] (n,adj-no) (See ヒエラティック) demotic (Egyptian script)
ナイルティラピア[, nairuteirapia] (n) Nile tilapia (Oreochromis niloticus niloticus) (larger member of the family Cichlidae, important to aquaculture since ancient Egypt)
ヒエラティック[, hierateikku] (n,adj-no) (See デモティック) hieratic (Egyptian script)
ワフド党[ワフドとう, wafudo tou] (n) Wafd Party (Egypt)
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
白襟禿鷲[しろえりはげわし;シロエリハゲワシ, shiroerihagewashi ; shiroerihagewashi] (n) (uk) griffon vulture (Gyps fulvus)
石膏[せっこう, sekkou] (n,adj-no) plaster; gypsum; calcium sulphate (sulfate)
荒地鼠[あれちねずみ;アレチネズミ, arechinezumi ; arechinezumi] (n) (uk) lesser Egyptian gerbil (Gerbillus gerbillus)
髭鷲[ひげわし;ヒゲワシ, higewashi ; higewashi] (n) (uk) bearded vulture (Gypaetus barbatus); lammergeier

gyp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ชาวอียิปต์โบราณ[n. exp.] (chāo Īyip B) EN: FR: Égyptien ancien [m] ; anciens Égyptiens [mpl]
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen [inhabiting the west coast of Thailand] FR:
โดนต้ม[v. exp.] (dōn tom) EN: be gypped ; be down in ; be swindled FR:
ฟาโรห์แห่งอียิปต์[n. exp.] (fārō haeng ) EN: pharaoh of Egypt FR: pharaon d'Égypte [m]
หินแก้ว[n.] (hinkaēo) EN: gypsum FR: gypse [m] ; pierre à plâtre [f]
อียิปต์[n. prop.] (Īyip) EN: Egypt FR: Égypte [f]
อียิปต์โบราณ[n. prop.] (Īyip Bōrān) EN: Ancient Egypt FR: Égypte antique [f] ; Égypte ancienne [f] ; Ancienne Égypte [f]
อียิปต์ภาคเหนือ[n. prop.] (Īyip Phāk N) EN: Lower Egypt FR: Basse-Égypte [f]
เจี๊ยะกอ[n.] (jiakø) EN: calcium sulfate ; calcium sulphate ; gypsum FR:
การหนีไปประเทศอียิปต์[n. exp.] (kān nīpai P) EN: FR: La fuite en Égypte [f]
เข็มอินเดีย[n. exp.] (khem Indīa) EN: Egyptian star cluster FR:
เกลือจืด[n.] (kleūajeūt) EN: gypsum FR: gypse [m] ; pierre à plâtre [f]
กกอียิปต์ [n. exp.] (kok Īyip) EN: Egyptian paper plant ; Papyrus ; Egyptian papyrus ; Egyptian paper reed  Cyperus papyrus FR: Cyperus papyrus
นักอียิปต์วิทยา[n. exp.] (nak Īyip wi) EN: Egyptologist FR: égyptologue [m]
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok phong y) EN: Clamorous Reed Warbler FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
โอรังลาอุต ; โอรังละอุต[n. prop.] (Ōrang Lā-ut) EN: Orang Laut ; sea nomads ; sea gypsies FR:
ปฏิทินอียิปต์โบราณ[n. exp.] (patithin Īy) EN: Ancient Egyptian Calendar FR:
ภาษาอียิปต์โบราณ[n. exp.] (phāsā Īyip ) EN: FR: égyptien ancien [m]
ประเทศอียิปต์[n. prop.] (Prathēt Īyi) EN: Egypt FR: Égypte [f]
ปูนปลาสเตอร์[n. exp.] (pūnplātsato) EN: gypsum plaster ; plaster of Paris FR: plâtre [m]
แร่ยิปซัม[n. exp.] (raē yipsam) EN: FR: minerai de gypse [m]
สมัยอียิปต์โบราณ[n. exp.] (samai Īyip ) EN: Ancient Egypt FR: Égypte antique [f] ; Égypte ancienne [f] ; Ancienne Égypte [f]
ต้นสมี[n.] (samī) EN: Sesbania aegyptiaca FR:
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Arab Republic of Egypt FR:
หญ้าปากควาย[n. exp.] (yā pāk khwā) EN: Dactyloctenium aegyptium FR: Dactyloctenium aegyptium
ยิปซัม [= ยิปซั่ม][n.] (yipsam) EN: gypsum FR: gypse [m]
ยิปซี[n.] (yipsī) EN: gypsy FR:
ยุงลายบ้าน[n. exp.] (yung lāi bā) EN: Aedes aegypti FR: Aedes aegypti

gyp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nilgans {f} [ornith.]Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)
Pharaonenziegenmelker {m} [ornith.]Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius)
Schmutzgeier {m} [ornith.]Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
Pharaonenenachtschwalbe {f} [ornith.]Egyptian Nightjar
Krokodilwächter {m} [ornith.]Egyptian Plover
Zigeunerin {f}gipsy woman; gypsy woman
Gipsmörtel {m}gypsum mortar
Gipsplatte {f}gypsum plasterboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gyp
Back to top