ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

massively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *massively*, -massively-

massively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
massively (adv.) อย่างใหญ่โตมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dude, you've got to massively increase the ephedrine levels in your body, to force out the inhibitors.อีฟิดรีนในตัวอย่างแรง เพื่อกันตัวกัน ไปที่โรงพยาบาล
The CPUs have been massively overvolted, but we may be able to ghost the drive on another system.CPU ใช้ไฟฟ้ามาก แต่เราสามารถจำลองไดร์ฟ บนระบบอื่นได้
Now, this is gonna sound a little... actually, it's gonna sound massively, massively crazy.จากนี้ มันจะ ฟังดูค่อนข้าง... ที่จริง จะฟังดูอภิมหา... มหาเพี้ยนเลยล่ะ
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ
I’m talking about not allowing this bone-headed play of yours, this massively tragic error of judgment from destroying your family forever.ผมกำลังพูดวิธีการไม่ทำ ให้หัวของพวกแก หลุดออกจากบ่า ความเศร้าโศกขนานใหญ่นี้ จะทำให้ครอบครัวของพวกแก พังพินาศย่อยยับ
Except that the shuttle is massively smaller than Destiny, and designed to do that, while we're three times the size of the seed ship, and just hoping for the best.ยกเว้นว่ากระสวยน่ะเล็กกว่านะ น้อยกว่ายานDestiny และมันออกแบบให้ทำอย่างนั้นได้
When our computers get powerful enough, they could simulate massively complex worlds, including past eras of life on Earth.เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ได้รับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ พวกเขาสามารถจำลองโลก ที่ซับซ้อนอย่างหนาแน่น รวมทั้งในยุคที่ผ่าน มาของชีวิตบนโลก
World of Warcraft is a massively multi-player online role-playing... all right, technically it's a game.เวิร์ลด์ออฟวอร์คราฟต์น่ะเป็น ... ผู้เล่นหลายคน ... ตัวละครบทบาทออนไลน์
I'm massively stoned right now.ฉันเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ในขณะนี้
It specializes in massively multi-player first-person shooters and real time combat simulations.เป็นบริษัทเกมที่เชี่ยวชาญเกมที่เล่นกันหลายคน คนยิงจะเห็นในมุมมองของคนยิงจริงๆ และจำลองการรบเสมือนจริง
Dr. Teller was on the verge of a breakthrough which would massively simplify this process.ดร. เทลเลอร์ กำลังจะค้นพบ... วิธีการสกัดที่สะดวก ลดขั้นตอนอย่างมาก

massively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] (n) {comp} massively parallel computer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer

massively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า massively
Back to top