ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immensely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immensely*, -immensely-

immensely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immensely (adv.) อย่างมโหฬาร See also: อย่างมากมาย, อย่างกว้างใหญ่, อย่างมหาศาล Syn. vastly, very
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาศาล (adv.) immensely See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม
อย่างมหาศาล (adv.) immensely See also: enormously, tremendously Syn. อย่างมากมาย
หนาหู (adv.) as heard immensely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can carry immensely heavy loads.สามารถแบกของที่หนักมหาศาล
The sum of all things... the spirit of the universe... seems so immensely vast.ผลรวมของทุกสิ่ง ... จิตวิญญาณแห่งจักรวาล เหมือนจะกว้างใหญ่ไพศาลเลย
The King Tut exhibit was immensely popular.แต่นิทรรศการแสดงพระศพคิงส์ตัท กลับโด่งดังอย่างมหาศาล
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments.มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก
It was immensely stupid of you to fire us.เป็นความโง่เขลาของคุณโดยแท้
I can only conclude that you are immensely stupid.ผมสรุปได้แค่ว่าคุณโง่ อย่างหาที่สุดมิได้จริงๆ
I don't know where she would get something like that, but that would be an immensely powerful relic, yes.ฉันไม่รู้หรอกเธอจะเอาร่างพวกนั้น มาได้จากไหน แต่สิ่งนั้นจะช่วยเสริมส่งพลังอำนาจ ซากศพมนุษย์แล้วล่ะก็ ใช่เลย
What we have here in our culture dishes with real, live, wet, squishy neurons with all their complexity, is immensely much more complicated than anything we can simulate on today's computers.สิ่งที่เรามีที่นี่ในอาหารวัฒนธรรมของ เรา กับความเป็นจริง, สด, เปียกเซลล์ ประสาทนุ่ม กับความซับซ้อนของพวกเขา ทั้งหมด
A Cherufe is an Under-Fae, of magma, immensely powerful.เชอรูฟคือเฟชั้นต่ำ แห่งแม็กมา แข็งแกร่งมาก
This is immensely complicated.นี่มันซับซ้อนเกินไปแล้ว
Of your witness... could be immensely valuable.แต่ความคิดเรื่องพยานของคุณ จะมีคุณค่ามากมาย
My view of the Universe -- it's just like a huge collection of snapshots which are immensely, richly structured.มุมมองของฉันของจักรวาล ก็เช่นเดียวกับคอลเลกชันขนาดใหญ่ ของภาพรวม ซึ่งได้รับการอย่างกว้างขวาง โครงสร้างมั่งคั่ง

immensely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋洋得意[yáng yáng dé yì, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ, 洋洋得意] immensely pleased with oneself (成语 saw); proud; complacent
洋洋自得[yáng yáng zì dé, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ, 洋洋自得] immensely please with oneself (成语 saw); proud; complacent
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
洋洋[yáng yáng, ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 洋洋] vast; impressive; self-satisfied; immensely pleased with oneself

immensely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about)

immensely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
อย่างมหาศาล[adv.] (yāng mahāsā) EN: greatly ; immensely FR: considérablement ; grandement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immensely
Back to top