ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

movable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *movable*, -movable-

movable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
movable (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ได้
movable feast (n.) เทศกาลทางศาสนาซึ่งมีวันจัดงานเปลี่ยนไปทุกปี
movable pane (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. casement window
English-Thai: HOPE Dictionary
movable(มู'วะเบิล) adj. เคลื่อนไหวได้,เคลื่อนที่ได้,ไม่อยู่กับที่,เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ n. เครื่องเรือนที่สามารถถูกทำให้เคลื่อนที่ได้, See also: movables n. สังหาริมทรัพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
movable(adj) เคลื่อนไหวได้,ขนได้,ไม่อยู่กับที่,เคลื่อนที่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
movable of valueสังหาริมทรัพย์มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movableเคลื่อนที่ได้, ขยับไปมาได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตียงลา (n.) movable amphitheatre See also: semicircular stand
สังหาริมทรัพย์ (n.) movable properties See also: movables Ops. อสังหาริมทรัพย์
ที่ประทับ (n.) movable throne See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof Syn. บัลลังก์, อาสน์, มณฑป, แท่น, ที่นั่ง
บัลลังก์ (n.) movable throne See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof Syn. อาสน์, มณฑป, ที่ประทับ, แท่น, ที่นั่ง
บุษบก (n.) movable throne See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof Syn. บัลลังก์, อาสน์, มณฑป, ที่ประทับ, แท่น, ที่นั่ง
มณฑป (n.) movable throne See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof Syn. บัลลังก์, อาสน์, ที่ประทับ, แท่น, ที่นั่ง
แท่น (n.) movable throne See also: throne with four posts, movable pavilion with pointed roof Syn. บัลลังก์, อาสน์, มณฑป, ที่ประทับ, ที่นั่ง
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (n.) charge on immovable property
อสังหาริมทรัพย์ (n.) immovable property See also: real property, real estate Ops. สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ (n.) immovable property See also: real property, real estate Ops. สังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And unlike a surgeon, a mortician would want to reattach a limb at a movable joint like a knee or an elbow?และไม่เหมือนกับการผ่าตัด สัปเหร่อจะเชื่อมต่ออวัยวะ ตรงข้อต่อที่ขยับได้ อย่างหัวเขาหรือข้อศอกใช่ไหม
Stain unremovable.บรูซ แบ็กซเตอร์ "แม่หญิงพยศ"
What happens when an unstoppable force meets a immovable object?ถ้าเกิดว่าพลังที่ฉุดไม่อยู่ไปจ๊ะเอ๋กับวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่จะเป็นไงคะ
Is thy heart immovable?ท่านไม่เปลี่ยนใจจริงๆรึ?
I have trained my stance to be immovable like roots in the groundวิชาที่ข้าไปฝึกมา มันทำให้เวทีนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของข้า
Two immovable objects.สองคนคงยืนกระต่ายขาเดียว
This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพลังที่ไม่สามารถหยุดได้... ..พบกับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว
With five women with removable heads.กับผู้หญิง 5 คน เปลี่ยนหัวได้
Annie, I'm not big on planning ahead, but I have one unmovable appointmentแอนนี่ ฉันอาจไม่ได้เก่งเรื่องการวางแผนใหญ่โตนะ
I designed the flame decals myself, so if you don't like them, they're totally removable.แม่ออกแบบรูปเปลวไฟเอง ดังนั้น ถ้าลูกไม่ชอบ มันสามารถลบออกได้นะ
Yesterday Captain Hornigold was immovable from that fort and Captain Vane was a beggar.วันวานกัปตันฮอร์นิโกลด์เคยเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์จากป้อมปราการนั่น และกัปตันเวนเคยเป็นขอทาน
Mordo's soul is rigid and unmovable, forged by the fires of his youth.มอร์โดมีจิตที่เที่ยง ไม่บิดเบือน วัยเยาว์หล่อหลอมเขามาเช่นนั้น

movable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, 梱] movable door sill
活字[huó zì, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ, 活字] movable type
活字印刷[huó zì yìn shuā, ㄏㄨㄛˊ ㄗˋ ˋ ㄕㄨㄚ, 活字印刷] printing with movable type
楼橹[lóu lǔ, ㄌㄡˊ ㄌㄨˇ, 楼橹 / 樓櫓] watch tower; movable battlefield turret
可动[kě dòng, ㄎㄜˇ ㄉㄨㄥˋ, 可动 / 可動] movable
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, 不动产 / 不動產] real estate; immovable property; immovables
[fú, ㄈㄨˊ, 浮] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus

movable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランスポゾン[, toransupozon] (n) transposon (transposable or movable genetic element)
リムーバブルハードディスク[, rimu-baburuha-dodeisuku] (n) {comp} removable hard disk
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P)
動かし難い[うごかしがたい, ugokashigatai] (n) unshakable; immovable; undeniable
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] (n) {comp} unmovable data set
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha)
阿しゅく仏;阿閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リムーバブル[りむーばぶる, rimu-baburu] removable
リムーバブルストレージ[りむーばぶるすとれーじ, rimu-baburusutore-ji] removable storage
リムーバブルハードディスクドライブ[りむーばぶるはーどでいすくどらいぶ, rimu-baburuha-dodeisukudoraibu] removable hard drive
出し入れ可能媒体[だしいれかのうばいたい, dashiirekanoubaitai] removable media
取り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit
移動不可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set

movable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
เกยลา[n.] (koēilā) EN: movable mounting platform for royalty FR:
สังหาริมะ[n.] (sanghārima ) EN: movable property ; movable properties [pl] ; personal property ; effects FR:
สังหาริมทรัพย์[n.] (sanghārimas) EN: movable property ; movable properties [pl] ; personal property ; effects FR:
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārima) EN: real estate ; real property ; immovable property ; immovables ; landed property FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
ขจัดได้[adj.] (khajat dāi) EN: removable FR:
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāratitpha) EN: charge on immovable property FR:
ภาวะเอกฐานขจัดได้[n. exp.] (phāwa ēkkat) EN: removable singularity FR:
ภาวะไม่ต่อเนื่องขจัดได้[n. exp.] (phāwa mai t) EN: removable singularity FR:
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap ; bag with a sling (used for carrying an alms-bowl in) ; bowl-case ; bowl-bag FR:
อยู่กับที่[v.] (yū kap thī) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid FR:
อยู่กับที่[adj.] (yū kap thī) EN: stationary ; immovable FR: sédentaire ; stationnaire

movable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich {adj} | allseitig beweglichmovable | multi-directional movable
unabsetzbar; unbeweglich {adj} | unabsetzbarer | am unabsetzbarstenirremovable | more irremovable | most irremovable
Mobilien {pl}; bewegiches Habemovables; chattels
Wechselplatte {f}removable disk
abnehmbar {adj} | leicht abnehmbarremovable | easily removable
hebbare Unstetigkeit {f} [math.]removable discontinuity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า movable
Back to top