ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conceited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conceited*, -conceited-

conceited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conceited (adj.) ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป Syn. vain, arrogant
conceitedly (adv.) อย่างคุยโม้โอ้อวด Syn. boastfully, pretentiously Ops. humbly, modestly
English-Thai: HOPE Dictionary
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
English-Thai: Nontri Dictionary
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุ้งเฟ้อ (adj.) conceited Syn. เห่อเหิม
โอหัง (adj.) conceited See also: arrogant Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
ไว้ตัว (adj.) conceited See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful Syn. ถือตัว
จองหอง (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, be condescending Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหองพองขน Ops. ถ่อมตน
จองหองพองขน (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, be condescending Syn. หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี, จองหอง Ops. ถ่อมตน
ชูคอ (v.) be conceited See also: be arrogant, be proud, be haughty Syn. ทะนง, อวดดี, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
ทรอึง (v.) to be conceited See also: consider oneself to be above politics and worldly interests, think highly of oneself, flatter, proud Syn. ถือตัว, หยิ่ง, ไว้ตัว Ops. ปล่อยตัว
ยะโส (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty Syn. ผยอง, หยิ่ง, จองหอง, ถือตัว
ย่ามใจ (v.) become conceited See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ชะล่าใจ
หยิ่งผยอง (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว
อวดดี (v.) be conceited See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident Syn. ถือดี, ผยอง Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เผยอ (v.) be conceited See also: be arrogant, be haughty, act big, be egoistic Syn. อวดดี
เหิมใจ (v.) become conceited See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty Syn. ลำพองใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ
โอหัง (v.) be conceited See also: be arrogant Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตน
ได้ใจ (v.) become conceited See also: be encouraged, be overbold, be conceited, be overconfident, become haughty Syn. ลำพองใจ, เหิมใจ, ย่ามใจ, ชะล่าใจ
ไว้ตัว (v.) be conceited See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself, be self-important Syn. ถือตัว
ไว้ตัว (v.) be conceited See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself Syn. ถือตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're selfish, conceited and you don't know what the world is like!คุณน่ะเห็นแก่ตัว อวดดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกน่ะเป็นยังไง
♪ Not trying to sound conceitedพยายามทำเสียงไม่ให้ภูมิใจเกินไปแล้ว
I'm sorry. Who's the conceited one? At least that's what I'll be doing anyway.แม่สะดุ้งตื่นจากฝันร้าย ที่ลูกกำลังตกอยู่ในอันตราย
Everyone said, "Oh, he's an arrogant terrible, conceited person," but now it's just an obvious fact I'm the best.ใครๆหาว่าผมอวดดีหลงตัวเอง ชัดรึยังว่าผมสุดยอดล่ะ
Your brother is a conceited muscle-head, like the rest of you flying douche bags!พี่ชายนายเป็นคนอวดดี เหมือนกับพวกที่เหลือ ของคนระยำที่อยากบิน
You know, they told me you people were conceited douchebags... but that isn't true at all.เม้ากันว่าพวกท่านน่ะกากหลงตัวเอง ไม่จริงเลยสักนิด
I live with this good-for-nothing husband, four conceited girls and a cat.ฉันอาศัยอยู่กับสามีไม่เอาไหน ลูกสาวอวดดีสี่คน กับแมวอีกหนึ่งตัว
He's nosy and conceited.ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแถมยังโอหัง
I-I defended you when people called you conceited,ฉะ-ฉันน่ะ ปกป้องเธอ ตอนที่คนว่าเธอว่าหยิ่ง
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง
I don't mean to sound conceited, but I'm, like, the fucking hottest cheerleader they've got.ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น แต่ฉันเป็นเชียลีดเดอร์ฮอตที่สุด ที่พวกเขาต้องการ
Yeah, Lynda, that doesn't sound conceited.ใช่ ลินดา ฟังดูไม่ใช่แบบนั้นเลย

conceited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, 狂妄自大] arrogant and conceited
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, 狂] conceited; mad
自负[zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ, 自负 / 自負] conceited; responsible
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, 骄傲 / 驕傲] arrogant; conceited; full of oneself; proud
头脑发胀[tóu nǎo fā zhàng, ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ ㄈㄚ ㄓㄤˋ, 头脑发胀 / 頭腦發脹] swollen headed; conceited

conceited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself
増長天狗[ぞうちょうてんぐ, zouchoutengu] (n) (obsc) braggart; boaster; self-conceited person
思い上がる(P);思いあがる[おもいあがる, omoiagaru] (v5r,vi) to be conceited; (P)
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P)
自惚れる[うぬぼれる, unuboreru] (v1,vi) to be conceited; (P)
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P)

conceited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
ชูคอ[v.] (chūkhø) EN: be conceited ; be arrogant ; be proud ; bez haughty FR:
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
ฟุ้งเฟ้อ[adj.] (funfoē) EN: conceited FR:
ฮึกเหิม[adj.] (heuk-hoēm) EN: reckless ; rash ; impetuous ; arrogant ; conceited FR:
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
โง่แกมหยิ่ง[adj.] (ngōkaēmying) EN: fatuous ; stupidly conceited FR:
โอหัง[v.] (ōhang) EN: be conceited FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
พอง[adj.] (phøng) EN: haughty ; puffed up ; arrogant ; conceited FR: hautain ; arrogant ; gonflé (fig., fam.)
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conceited
Back to top