ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haughty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haughty*, -haughty-

haughty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haughty (adj.) ซึ่งทระนง See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว Syn. arrogant, condescending, snobbish Ops. humble, modest
English-Thai: Nontri Dictionary
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This body count's gonna bring that haughty bitch circling back.นำไปสู่การนับศพคนตาย เรื่อเหี้ยมันจะย้อนเข้าตัว
Or just my normal look of haughty derision?หรือท่ามองเหยียด ด้วยหางตาปกติของฉัน
Don't give me that haughty smile.อย่ามายิ้มอวดดีกับฉันแบบนั้นนะ..
Is haughty disdain what you survived for?เจ้ารอดมาเพื่อที่จะอยู่กับความน่าดูถูกเหยีดหยามหรือ?
(Sighs) So, what, are you already accepted into... (Haughty voice) Harvard or something?แล้วไง เธอได้รับการตอบรับจาก ฮาร์วาร์ดแล้วหรือไง

haughty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
款儿[kuǎn r, ㄎㄨㄢˇ ㄖ˙, 款儿 / 款兒] haughty manner; proud bearing
贡高我慢[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, 贡高我慢 / 貢高我慢] haughty and arrogant
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, 不亢不卑] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious
傲慢[ào màn, ㄠˋ ㄇㄢˋ, 傲慢] arrogant; haughty
狂傲[kuáng ào, ㄎㄨㄤˊ ㄠˋ, 狂傲] domineering; haughty
[ào, ㄠˋ, 奡] haughty; vigorous
骄矜[jiāo jīn, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄣ, 骄矜 / 驕矜] haughty; proud
傲岸[ào àn, ㄠˋ ㄢˋ, 傲岸] proud; haughty

haughty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
大上段[だいじょうだん, daijoudan] (n) raising a sword above one's head (to slay); haughty attitude
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
御高い;お高い[おたかい, otakai] (adj-i) haughty
高慢ちき[こうまんちき, koumanchiki] (adj-na) arrogant; haughty
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P)
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) full of strength; haughty; pompous
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up
高慢[こうまん, kouman] (adj-na) haughty; arrogant; proud

haughty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
ชูคอ[v.] (chūkhø) EN: be conceited ; be arrogant ; be proud ; bez haughty FR:
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty ; cheeky FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
ลำพองใจ[v.] (lamphøngjai) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty FR: être hautain ; être arrogant
ปั้นปึ่ง[adj.] (panpeung) EN: aloof ; unsociable ; haughty ; pompous FR: orgueilleux ; poseur ; altier
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
พอง[adj.] (phøng) EN: haughty ; puffed up ; arrogant ; conceited FR: hautain ; arrogant ; gonflé (fig., fam.)
ทะนงศักดิ์[adj.] (thanongsak) EN: lordly ; haughty FR:
ถือเนื้อถือตัว[adj.] (theūneūathe) EN: haughty ; proud FR:
ถือตัว[v.] (theūtūa) EN: be proud ; have a high opinion of oneself ; be haughty FR:
ถือตัว[adj.] (theūtūa) EN: haughty ; proud FR: orgueilleux ; présomptueux ; vaniteux ; prétentieux ; imbu de soi-même ; hautain
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
หยิ่ง[X] (ying) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux
โอหัง[adj.] (ōhang) EN: arrogant ;haughty ; presumptuous FR:

haughty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochmütig {adj} | hochmütiger | am hochmütigstenhaughty | haughtier | haughtiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haughty
Back to top