ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boastfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boastfully*, -boastfully-

boastfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boastfully (adv.) โดยคุยโว See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด Syn. cockily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวดอ้าง (adv.) boastfully See also: bragging Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง
เขื่อง (adv.) boastfully See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly Syn. โว, โอ้อวด
โผง (adv.) boastfully See also: loudly Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง

boastfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僭す[せんす, sensu] (v5s) (obsc) (See 僭する) to usurp boastfully
僭する[せんする, sensuru] (vs-s) (obsc) to usurp boastfully

boastfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boastfully
Back to top