ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comic*, -comic-

comic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comic (adj.) เกี่ยวกับละครตลก See also: เกี่ยวกับเรื่องตลก, เกี่ยวกับหัสนาฏกรรม, เกี่ยวกับสุขนาฏกรรม Syn. humorous, humourous
comic (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าหัวเราะ, น่าขัน Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comical, laughable, laughing
comic (n.) ตัวละครตลก See also: ตัวตลก Syn. entertainer, clown, buffon, jester, comedian
comic (n.) หนังสือการ์ตูน Syn. comic book
comic book (n.) หนังสือการ์ตูน
comic strip (n.) การ์ตูนสั้นๆ ในหนังสือพิมพ์ Syn. strip cartoon
comic strip (n.) การ์ตูนเรื่องยาว See also: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ
comical (adj.) ตลกขบขัน See also: ชวนหัว, น่าขัน, น่าหัวเราะ Syn. funny, humorous, humourous, ridiculous, ironic, ironical, comic, laughable, laughing
comicality (n.) ความขบขัน See also: ความตลก Syn. amusement, humorousness
comically (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously, humourously
English-Thai: HOPE Dictionary
comic(คอม'มิค) adj. เกี่ยวกับละครตลก,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน. -n. ภาพการ์ตูนที่ต่อเนื่องกัน,หนังสือการ์ตูน,, See also: comics n.,pl. ภาพการ์ตูนที่ลงต่อเนื่อง, Syn. comedian,comical -Conf. comical
comic bookn. หนังสือภาพการ์ตูน., Syn. comic
comical(คอม'มิเคิล) adj. ตลก,ขบขัน,น่าหัวเราะ, See also: comicality n. ดูcomical, Syn. ludicrous
English-Thai: Nontri Dictionary
comic(adj) ขบขัน,ตลก,เกี่ยวกับละครชวนหัว,เกี่ยวกับเรื่องขบขัน
COMIC comic book(n) หนังสือการ์ตูน
comical(adj) ขบขัน,น่าหัวเราะ,ตลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comic reliefบทตลกคลายเครียด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comic bookหนังสือการ์ตูน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องขบขัน (n.) comic story See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, wisecrack Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน Ops. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า
เรื่องขำขัน (n.) comic story See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, wisecrack Syn. เรื่องตลก Ops. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า
นิยายขบขัน (n.) comical story See also: funny story
หัสนิยาย (n.) comical story See also: funny story Syn. นิยายขบขัน
น่าขบขัน (v.) be comic See also: be funny, be comical, be amusing, be humourous Syn. ตลก, น่าหัวเราะ, น่าขำ Ops. น่าเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you expect a kid to pay $19 for a comic book?You expect a kid to pay nineteen dollars for a comic book?
This is before the first issue of the comic book hit the stands in 1968.ถูกวาดก่อนการ์ตูนเล่มแรก ออกขายในปี 1968
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่
It's all right to be afraid, David... because this part won't be like a comic book.คุณกลัวก็ไม่เป็นไรนะ เดวิด เพราะส่วนนี้ไม่เหมือนในหนังสือการ์ตูน
Eun-joo, you are the voice actor, I'm the comic book store owner,คิม มุนจู เธอเป็นนักพากษ์ ฉันเป็นเจ้าของร้านหนังสือการ์ตูน
I've read comic books with less fiction than your rag.ฉันเคยอ่านพวกหนังสือการ์ตูนมาแล้ว นั่นยังมีสาระมากกว่าหนังสือของนายด้วยซ้ำ
Got the idea from one of his comic books.ได้ความคิดนี้มาจากหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่ง
My dad sponsored comic book conventions when I was a kid.ตอนฉันเด็กๆ พ่อฉันเป็นสปอนเซอร์ งานนิทรรศการหนังสือการ์ตูน
No, to a comic convention.ไม่ใช่ นิทรรศกานหรังสือการ์ตูน
Don't read the comic that much and go to class on time.อย่าอ่านการ์ตูนเยอะนัก แล้วก็ไปเข้าเรียนตรงเวลาด้วยล่ะ.
You must have read too many romance comic booksลูกต้องอ่านการ์ตูนรักหวานแหววมากไปแน่ๆ
What an ominous comic book you readลูกอ่านการ์ตูนอะไร ทำไมเศร้าแบบนั้น

comic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
单口相声[dān kǒu xiàng shēng, ㄉㄢ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 单口相声 / 单口相聲] comic monologue; one-person comic sketch
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, 相声 / 相聲] comic dialog; sketch; cross talk
连环图[lián huán tú, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ ㄊㄨˊ, 连环图 / 連環圖] comic strip
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, 捧哏] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, 鬼脸 / 鬼臉] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee
[gǔ, ㄍㄨˇ, 滑] comical
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, 滑稽] comical; funny; amusing
加菲猫[Jiā fēi māo, ㄐㄧㄚ ㄈㄟ ㄇㄠ, 加菲猫 / 加菲貓] Garfield (comic strip cat created by Jim Davis)

comic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
アメコミ[, amekomi] (n) (abbr) American comic book
オペラコミック[, operakomikku] (n) comic opera (fre
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance)
コミケ[, komike] (n) (abbr) comic (book) market
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work
コミック[, komikku] (adj-na,n) comic books; comics; (P)
コミックソング[, komikkusongu] (n) comic song
コミックブック[, komikkubukku] (n) comic book
コミック誌[コミックし, komikku shi] (n) (See 漫画雑誌) comic book; manga magazine
ショートコント[, sho-tokonto] (n) (See コント) skit; short comic play
デジタルモンスター[, dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
デジモン[, dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series)
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock
劇画[げきが, gekiga] (n) comic strip with dramatic story; (P)
吹き出し[ふきだし, fukidashi] (n) (1) blowoff; blowing; venting; (2) speech balloons (in a comic strip); speech bubble; (3) blowing (of a seasonal or climatic wind)
噺家;咄家[はなしか, hanashika] (n) professional comic (rakugo) storyteller
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc.
掛け合い漫才[かけあいまんざい, kakeaimanzai] (n) rapid-fire comic dialogue
漫画本[まんがぼん;まんがほん(ik), mangabon ; mangahon (ik)] (n) comic book
漫画雑誌[まんがざっし, mangazasshi] (n) comic book
漫談家[まんだんか, mandanka] (n) comic storyteller
狂歌[きょうか, kyouka] (n) comic (satirical) tanka
草稿本[そうこうぼん, soukoubon] (n) rough draft of a book; draft-manuscript book; dummy comic book
道化方[どうけがた, doukegata] (n) jester; comic in a play
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei
コミカル[, komikaru] (adj-na,n) comical; (P)
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
剽軽者[ひょうきんもの, hyoukinmono] (n) comical person
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2,蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo)
小話;小咄[こばなし;しょうわ(小話), kobanashi ; shouwa ( kobanashi )] (n) (1) anecdote; (2) brief (comic) story
戯画[ぎが, giga] (n) caricature; cartoon; comics; (P)
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P)
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs
百面相[ひゃくめんそう, hyakumensou] (n) making different (comic) faces, esp. using small props
腐女子[ふじょし, fujoshi] (n) (sl) (See やおい) a girl who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism
茶番的[ちゃばんてき, chabanteki] (adj-na) farcical; comical

comic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
อมรินทร์คอมมิกส์[TM] (Amarin Khom) EN: Amarin Comics [TM] FR: Amarin Comics [TM]
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical FR: drôle ; amusant
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การ์ตูนช่อง[n. exp.] (kātūn chǿng) EN: comics FR:
น่าหัวเราะ[adj.] (nā hūarǿ) EN: funny ; comical ; laughable FR: risible
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
นิยายขบขัน[n. exp.] (niyāi khopk) EN: comical story FR:
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกคะนอง[n. exp.] (talok khanø) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke FR:
ตลก ๆ[adj.] (talok-talok) EN: comical FR:

comic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Comic {m}; Comicstrip
Comicbuch {n}comic book
Komödiendarsteller {m}comic actor
originell; witzig {adj}funny; comical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comic
Back to top