ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coherence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coherence*, -coherence-

coherence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coherence (n.) การอยู่ติดกัน See also: การเกาะกัน Syn. cohesion, cohesiveness, cementation, adhesiveness, adhesion, adherence, agglutination, attachment
coherence (n.) ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ Syn. coherency, congruity, consistency, correspondence, harmony, agreement, rationality, connection, consonance, concord, union Ops. inconsistency, incoherence, disjunction
English-Thai: HOPE Dictionary
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coherenceสหนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coherence of Associationความสอดคล้องของความสัมพันธ์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, optical coherence tomograph for flesh study.เครืองโอซีทีสำหรับ\ วิเคราะห์ผิวเนื้อ
That's a very interesting story, but it lacks coherence.เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ว่า... ...มันไม่สัมพันธ์กัน
Do you think a particle accelerator could have generated some sort of... decoherence wave?คุณคิดว่าเครื่องเร่งอนุภาค สามารถสร้างพลังงาน บางอย่างคล้าย... คลื่นพลังงานแฝง ในแวดล้อมได้หรือไม่?
Struggling with the decoherence equation. Yeah, the equation.ยุ่งยากอยู่กับเรื่อง หลักการไร้สมดุล
They believed that at one time this structure had genuine complexity, coherence.พวกเขาเชื่อในเวลาหนึ่ง โครงสร้างพวกนี้เคยซับซ้อนอย่างแท้จริง ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ

coherence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コヒーレンス[, kohi-rensu] (n) coherence
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation)
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions)
一貫[いっかん, ikkan] (n,vs) (1) consistency; coherence; integration; (2) one kan (approx. 3.75 kg, 8.3 lb); (3) one piece of sushi; (P)
纏まり[まとまり, matomari] (n) (1) unity; coherence; consistency; coordination; (2) settlement; conclusion; completion
脈絡[みゃくらく, myakuraku] (n) chain of reasoning; logical connection; coherence; context; (P)
辻褄[つじつま, tsujitsuma] (n) coherence; consistency; (P)
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance
首尾貫徹[しゅびかんてつ, shubikantetsu] (n,vs) (logical) consistency; coherence; unchanging from beginning to end

coherence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสอดคล้องกัน[n. exp.] (khwām søtkh) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility FR: concordance [f]
วิปลาป[n.] (wippalāp) EN: FR: incohérence verbale [f] ; délire [m]
วิประลาป[n.] (wipralāp) EN: FR: incohérence verbale [f] ; délire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coherence
Back to top