ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

already

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *already*, -already-

already ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
already (adv.) แล้ว See also: ที่เกิดแล้วก่อนหน้านี้, เรียบร้อย, เรียบร้อยแล้ว Syn. before
English-Thai: HOPE Dictionary
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now)
English-Thai: Nontri Dictionary
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แล้ว (adv.) already
แล้ว (adv.) already
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've already been thereฉันไปที่นั่นมาแล้ว
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
I had already done itฉันทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
I've already had a bit, thank youฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
I've already washed my hands of all thisฉันล้างมือ(ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป)จากเรื่องเหล่านี้แล้ว
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
We know that alreadyเราทราบเรื่องนั้นแล้ว
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some, the cut has already been made.สำหรับบางกลุ่ม ได้โดนคัดทิ้งไปแล้ว
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit?
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก
You are already a man.คุณมีอยู่แล้วชายคนหนึ่ง
We can't save those who are already gone, but we can keep others from dying.{\cHFFFFFF}We can't save those who are already gone, {\cHFFFFFF}but we can keep others from dying.
Little kips all along the start line, barring them as is already haywire.ยกเว้นพวกเขาพวกเขาอยู่แล้ว ยุ่งเหยิง
Word is out that he's already dead.Word เป็นออกมาว่าเขาตายไปแล้ว
As far as the world goes, you are already deadจนถึงโลกไป,\ Nyou ความตายเสร็จเรียบร้อย
She will be company for those already listed hereเธอจะบริษัทสำหรับ those already ที่แสดงรายการที่นี่
I'm a God of very few words, and Jerry's already given you mine.ผมคือพระเจ้าที่มีคำพูดน้อย และเจอร์รี่บอกคำพูดของผมไปแล้ว
We don't teach you how to dance here, because we presume our students already know how.เราจะไม่สอนวิธีเต้นให้เธอ, เพราะว่า เราถือว่านักเรียนของเรารู้จักเต้นเป็นแล้ว.
Oh, no, thanks. I already have some in my suitcase.ไม่ละ ขอบคุณ ฉันมีแล้วอยู่ในกระเป๋าเดินทาง

already ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
已经进行[yǐ jīng jìn xíng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, 已经进行 / 已經進行] already underway; already in progress
早就[zǎo jiù, ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ, 早就] already at an earlier time
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, 成药 / 成藥] patent medicine; medicine already made up
既得[jì dé, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ, 既得] vested in; already obtained; vesting
[yǐ, ㄧˇ, 已] already; to stop; then; afterwards
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, 已经 / 已經] already
[cǎn, ㄘㄢˇ, 憯] already; sorrowful
[jì, ㄐㄧˋ, 既] already; since; both... (and...)
业已[yè yǐ, ㄧㄝˋ ㄧˇ, 业已 / 業已] already
业经[yè jīng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ, 业经 / 業經] already
[céng, ㄘㄥˊ, 曾] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause)
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, 曾经 / 曾經] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause)
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

already ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P)
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
兼ね兼ね;予予;予々[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already
売約済み[ばいやくすみ, baiyakusumi] (n) Sold (typically a sign on something that has already been sold)
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time
既刊[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published
既得[きとく, kitoku] (adj-no,n) vested; already acquired
既習[きしゅう, kishuu] (n,vs) already learned
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime)
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber
疾うに[とうに, touni] (adv) (uk) (See 疾っくに) long ago; a long time ago; already
経験済み[けいけんずみ, keikenzumi] (n) experienced; already had an experience (with something)
証明済み[しょうめいずみ, shoumeizumi] (n) already proved
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
持ち点[もちてん, mochiten] (n) points (already) allotted to one; points (already) gained (in earlier rounds)
既に(P);已に(oK)[すでに(P);すんでに, sudeni (P); sundeni] (adv) (uk) already; too late; (P)
疾っくに[とっくに, tokkuni] (adv) (uk) long ago; already; a long time ago; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
導入済み[どうにゅうすみ, dounyuusumi] already installed, already in place

already ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าแล้ว[X] (khao laēo) EN: already ; had FR:
แล้ว[adv.] (laēo) EN: already FR: déjà
มาแล้ว[adv.] (mā laēo) EN: already FR: déjà
มานานแล้ว[X] (mā nān laēo) EN: for some time ; for a long time already FR: depuis déjà longtemps
มีจำหน่ายแล้วที่...[xp] (mī jamnāi l) EN: already available at ... FR: déjà disponible chez ...
แร้ว[adv.] (raēo = raeo) EN: already FR: déjà
เรียบร้อยแล้ว[adv.] (rīeprøi laē) EN: already FR:
รู้แล้ว[v.] (rū laēo) EN: know ; I know ; I already know FR: savoir ; je sais ; je sais bien
เสร็จแล้ว[adj.] (set laēo) EN: finished ; done ; already over ; completed ; ready ; mission accomplished ; Geronimo! FR: terminé ; c'est fait ; c'est prêt ; c'est fini ; c'est terminé ; C'est prêt !
โตแล้ว[adj.] (tō laēo) EN: mature ; big ; grown already FR:

already ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schon; bereits {adv} | schon um 6 Uhralready | already 6 o'clock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า already
Back to top