ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *through*, -through-

through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
through (prep.) ผ่านไป See also: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด Syn. straight through
through (prep.) ท่ามกลาง Syn. throughout, during
through (prep.) ด้วยวิธี Syn. by way of, in virtue of, at the hand of
through (prep.) ตลอดทุกจำนวน See also: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด
through (prep.) ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
through (prep.) ปราศจากการหยุด See also: ไปตรงตลอด Syn. nonstop, unbroken, opened Ops. broken, interrupted
through (prep.) เนื่องจาก See also: เพราะ
through (adv.) ผ่านไปตาม
through (adv.) โดยตลอด See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
through (adv.) ไปจนเสร็จสิ้น See also: จนกระทั่งเรียบร้อย
through (adj.) ซึ่งเดินทางรวดเดียว See also: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว
through (adj.) ที่เสร็จสิ้น
through and through (idm.) ทั้งหมด See also: อย่างถี่ถ้วน, อย่างทะลุปรุโปร่ง
through and through (sl.) โดยตลอด See also: ทั้งหมด, ตลอด
through hell and high water (idm.) ผจญผ่านมาด้วยความยากเย็น See also: มาด้วยความลำบาก
through with (idm.) ทำเรียบร้อย See also: ใช้เรียบร้อย
throughly (adj.) โดยตลอด
throughout (prep.) โดยตลอด See also: ทุกหนทุกแห่ง
throughout (prep.) ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout (adv.) โดยตลอด See also: ทั้งหมด, ทุกแห่ง
throughout (adv.) ทุกขณะ
throughput (n.) ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่ง
throughway (n.) ทางผ่านตลอด See also: ทางซึ่งไปได้รวดเร็ว Syn. thruway, expressway
English-Thai: HOPE Dictionary
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ
English-Thai: Nontri Dictionary
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จักขุวิญญาณ (n.) knowledge through the eye or vision See also: knowledge which comes through vision
ฉลุย (v.) go through easily Syn. ผ่านฉลุย
ช่องจมูกวัวควาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ดั้นเมฆ (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ฝ่าไปในเมฆ, ลัดฟ้า
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
ตามทัน (v.) see through a trick See also: penetrate
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
ทุกขลาภ (n.) a gain through suffering See also: gain through suffering, suffering windfall, hard-earned reward
ผ่านฉลุย (v.) go through easily
ฝ่ามรสุม (v.) go through heavy obstacles See also: struggle, surmount one´s difficulties Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า
ฝ่าไปในเมฆ (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ลัดฟ้า
รู้ท่า (v.) see through somebody´s tricks See also: know what another is up to, become wise regarding a rival´s or opponent´s schemes or tricks Syn. รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง Ops. เสียที, เสียท่า
รู้ที (v.) see through somebody´s tricks See also: know what another is up to, become wise regarding a rival´s or opponent´s schemes or tricks Syn. รู้ท่า, รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง Ops. เสียที, เสียท่า
รู้เท่าทัน (v.) see through someone´s trick See also: know someone´s trick Syn. รู้ทัน
ล่อง (v.) travel through forests Syn. ล่องป่า, ล่องไพร
ล่องป่า (v.) travel through forests Syn. ล่องไพร
ล่องไพร (v.) travel through forests Syn. ล่องป่า
ลัดฟ้า (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ฝ่าไปในเมฆ
สนตะพาย (v.) pass a rope through the nose of
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
They can't find a way to get through itพวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
I couldn't get throughฉันต่อโทรศัพท์ไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
I called you today but couldn't get throughฉันโทรหาคุณวันนี้แต่ไม่ติด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน
If we can pass through there we're safe.ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน
That room in the west wing I was telling you about is there, through that door.ห้องปีกตะวันตกที่ฉันพูดถึง อยู่เลยประตูนี้ไป
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง
Look. You can see my hand through it.ดูสิ คุณสามารถมองทะลุผ่านเห็นมือฉันเลย
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ

through ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 染风习俗 / 染風習俗] bad habits; to get into bad habits through long custom
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ, 预演 / 預演] dummy run; to run through sth; to rehearse
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
翻阅[fān yuè, ㄈㄢ ㄩㄝˋ, 翻阅 / 翻閱] to browse; to flit through (a book)
出生入死[chū shēng rù sǐ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖㄨˋ ㄙˇ, 出生入死] from the cradle to the grave (成语 saw); to go through fire and water; brave; willing to risk life and limb
闯关者[chuǎng guān zhě, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 闯关者 / 闖關者] person who crashes through a barrier; gate-crasher
翻拣[fān jiǎn, ㄈㄢ ㄐㄧㄢˇ, 翻拣 / 翻揀] to browse and select; to glance through and check
任重道远[rèn zhòng dào yuǎn, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄩㄢˇ, 任重道远 / 任重道遠] a heavy load and a long road; fig. to bear heavy responsibilities through a long struggle (cf Confucian Analects, 8.7)
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, 冥思苦想] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, 康衢] through street; thoroughfare
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
钻圈[zuān quān, ㄗㄨㄢ ㄑㄩㄢ, 钻圈 / 鑽圈] jumping through hoops (as acrobatic show)
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy
马尾水[Mǎ wěi shuǐ, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ, 马尾水 / 馬尾水] Mawei river through Fuzhou city
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, 二手房] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, 亚欧大陸桥 / 亞歐大陸橋] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 松辽平原 / 松遼平原] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula
通晓[tōng xiǎo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ, 通晓 / 通曉] proficient (in sth); to understand sth through and through
劳动教养[láo dòng jiào yǎng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄠˋ ㄧㄤˇ, 劳动教养 / 勞動教養] reeducation through labor
劳教[láo jiào, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ, 劳教 / 勞教] reeducation through labor
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, 自力更生] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance
吊索[diào suǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 吊索] rope tackle hanging from a mast; crow foot (system of ropes through tackle to hold up an awning)
得过且过[dé guò qiě guò, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˇ ㄍㄨㄛˋ, 得过且过 / 得過且過] satisfied just to get through (成语 saw); to muddle through; without high ambitions, but getting by
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser
拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, 拔苗助长 / 拔苗助長] spoil things through excessive enthusiasm
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)
[qǐ, ㄑㄧˇ, 棨] tally for going through a pass
直通火车[zhí tōng huǒ chē, ㄓˊ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, 直通火车 / 直通火車] through train
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises
通途[tōng tú, ㄊㄨㄥ ㄊㄨˊ, 通途] through road; thoroughfare
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit

through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind)
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
ゴミ漁り[ゴミあさり, gomi asari] (n) picking through garbage; dumpster diving; scavenging rubbish
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing
テレビファクシミリ[, terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P)
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga)
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery)
メコ筋[メコすじ;メコスジ, meko suji ; mekosuji] (n) (uk) (sl) camel toe (i.e. female genitals visible through tight clothing)
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of
一夜中[いちやじゅう;ひとやじゅう, ichiyajuu ; hitoyajuu] (n) all-night through
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
一晩中[ひとばんじゅう, hitobanjuu] (n,n-adv) all night long; all through the night; (P)
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)
一生涯[いっしょうがい, isshougai] (n-t) lifetime; one's whole life; all through life
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through
人波を泳ぐ[ひとなみをおよぐ, hitonamiwooyogu] (exp,v5g) to wade through a crowd
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife
仲人を介して[なこうどをかいして, nakoudowokaishite] (exp) through a matchmaker
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スルー[するー, suru-] through
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through

through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านข้าม ๆ[v. exp.] (ān khām-khā) EN: skim through FR:
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phā) EN: skim (through) ; read through FR: feuilleter ; parcourir
อาบน้ำร้อนมาก่อน[v. exp.] (āp nām røn ) EN: have been through this before FR: ne pas être né d'hier ; ne pas être tombé de la dernière pluie
อาศัยไหว้วาน[X] (āsai wāiwān) EN: through the help (of) FR:
บุกน้ำลุยไฟ[v. (loc.)] (buknāmluifa) EN: overcome all obstacles ; go through hell and high water FR: braver vents et marées
ฉลุย[v.] (chalui) EN: go through easily FR:
ชำแรก[v.] (chamraēk) EN: edge through (a crowd) ; shoulder a way through ; penetrate ; infiltrate FR:
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ดั้นเมฆ[v.] (danmēk) EN: fly through the clouds FR:
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
โดย[prep.] (dōi) EN: by ; via ; with ; by means of ; through ; as FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
โดยวิถีทาง[X] (dōi withīth) EN: through FR: par ; au moyen de
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīth) EN: through the diplomatic channel FR: par voie diplomatique
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through FR: forcer le passage
ด้วย[prep.] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; grâce à ; dû à
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave a storm ; get through a storm FR: braver la tempête
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves FR: fendre les flots
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
จินดามัย[X] (jindāmai) EN: success achieved through thought FR:
จินตามยปัญญา[n.] (jintāmayapa) EN: understanding through reasoning ; wisdom resulting from reflection FR:
จองผ่าน...[v. exp.] (jøng phān …) EN: book through ... FR: réserver via …
จองผ่านอินเตอร์เน็ต = จองผ่านอินเตอร์เน็ท ; จองผ่านอินเทอร์เน็ต[v. exp.] (jøng phān I) EN: book through internet FR: réserver par internet
ฆ่าคนโดยความประมาท[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death through negligence FR: causer la mort par négligence
ข้าม[v.] (khām) EN: go across ; cross ; pass through ; go through FR: traverser ; passer ; franchir
เข้าหลังบ้าน[v. exp.] (khao lang b) EN: go through the backdoor FR:
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าท้ายครัว[v. exp.] (khao thāi k) EN: approach through the wife FR:
คัดสรร[v. exp.] (khat san) EN: search for ; look through ; examine ; carefully select FR:
ขึ้นสมอง[v.] (kheunsamøng) EN: be on one's mind ; keep running through one's mind ; be embedded in one' s memory ; spread to the brain FR:
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat FR: avaler facilement
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher

through ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses
diplomatisch {adj} | auf diplomatischem Wegediplomatic | through diplomatic channels
Durchreise {f}journey through; travel through
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows
Durchscheinen {n}show through
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town
Busrundfahrt {f} (durch)coach tour (of; through)
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year
Nettodurchsatz {m}net throughput
Durchkontaktierung {f}plated through-hole
Durchgangsbahnhof {m}through station
Durchgangsverkehr {m}through traffic
Kurswagen {n}through carriage
hierdurch {adv}through this; hereby
Vorlage {f} [sport]through-ball

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า through
Back to top