ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

isolated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *isolated*, -isolated-

isolated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
isolated (adj.) โดดเดี่ยว Syn. alone, lonely, solitary Ops. together
isolated (adj.) ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่) Syn. remote, out-of-the-way Ops. close, near
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolatedถูกแยกเดี่ยว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were assigned to an isolated tribe, the Molombos.เราถูกส่งไปทำงาน กับเผ่าคนป่า โมลอมบอส
These people had been completely isolated from civilization.คนเหล่านี้แยกตัว จากอารยธรรมโดยสิ้นเชิง
You think I want to stay isolated down here?คิดว่าฉันอยากติดอยู่ที่นี่เหรอ?
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน
These are much more than just a series of random isolated incidents.เหล่านี้มีมากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของการเกิดอุบัติเหตุที่แยกสุ่ม
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย
He lives in an isolated place outside Lacoste.บ้านเขาอยู่เดี่ยวๆในทุ่งนอกเมืองลาคอส
Is this an isolated incident?เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวกันรึเปล่า
Bouvetoya is one of the world's most isolated places. The nearest land is 1,000 miles away.Bouvetya เป็นส่วนของโลกที่แยกออก แผ่นดินที่ใกล้ที่สุดห่างเป็น 1000 ไมล์
That was an isolated incident.คุณต้องเข้าใจผม และพวกกลายพันธ์นั่นก็เป็นพวกอันตราย
Every time I stop to take a breath I realize how isolated I've let myself become.ทุกๆ ครั้งที่ชั้นหยุดพักหายใจ... ชั้นรู้ว่าความโดดเดี่ยวเป็นยังไง ฉันเป็นตัวของตัวเอง.
He's taken them out of school and he has isolated his entire family from any other outside influence.เขาเอาตัวพวกเขาออกจากโรงเรียน... ...แล้วเขาก็แยกตัวครอบครัวของเขา ออกจากโลกภายนอกอื่น ๆ

isolated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, 不一而足] by no means an isolated case; numerous
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 世隔绝 / 世隔絕] isolated from the world; disconnected
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, 孤岛 / 孤島] isolated region
孤立无援[gū lì wú yuán, ㄍㄨ ㄌㄧˋ ˊ ㄩㄢˊ, 孤立无援 / 孤立無援] isolated and without help
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 隔绝 / 隔絕] isolated (from the world); disconnected
孤零零[gū líng líng, ㄍㄨ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, 孤零零] lone; isolated and without help; all alone
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, 只见树木不见森林 / 只見樹木不見森林] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture
孤立[gū lì, ㄍㄨ ㄌㄧˋ, 孤立] isolate; isolated
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 幽静 / 幽靜] quiet; secluded; isolated; peaceful

isolated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
免震構造[めんしんこうぞう, menshinkouzou] (n) base isolated system; quake-absorbing structure
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle
孤塁[こるい, korui] (n) isolated stronghold
孤立感[こりつかん, koritsukan] (n) isolation; sense of isolation; feeling of being isolated
孤立無援[こりつむえん, koritsumuen] (n) being isolated and helpless; fighting (struggling) alone and unassisted
孤立語[こりつご, koritsugo] (n) isolating language; isolated language; isolated word
無縁社会[むえんしゃかい, muenshakai] (n) society in which individuals are isolated and have weak personal links between each other
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage
隠れ里[かくれざと, kakurezato] (n) isolated village
離島[りとう, ritou] (n) (1) isolated island; outlying island; (n,vs) (2) leaving an island; (P)
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something)
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile
孤絶[こぜつ, kozetsu] (vs) to become isolated; to become separated
孤軍[こぐん, kogun] (n) lone (isolated) force; forlorn force
遠隔[えんかく, enkaku] (n,adj-no) distant; remote; isolated; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier

isolated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเอกเทศ[n. exp.] (jut ēkkathē) EN: acnode ; isolated point FR:
กรณีเฉพาะ[n. exp.] (karanī chap) EN: special case ; isolated case FR:
ระบบโดดเดี่ยว[n. exp.] (rabop dōtdī) EN: isolated system FR:
สันโดษ[adj.] (sandōt) EN: solitary ; lonely ; reclusive ; isolated ; recluse FR: solitaire ; isolé ; reclus
ตั้งอยู่เดี่ยว ๆ = ตั้งอยู่เดี่ยวๆ[adj.] (tang yū dīo) EN: isolated FR: isolé
แยกออกมา[adj.] (yaēk øk mā) EN: isolated FR: isolé

isolated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insellösung {f}isolated application

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า isolated
Back to top