ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

after

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *after*, -after-

after ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
after (adj.) ภายหลัง See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา Syn. later, next
after (prep.) ภายหลัง See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่
after (adv.) ภายหลัง See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่ Syn. later, next
after (conj.) หลังจาก Syn. later than
after a fashion (idm.) ไม่ดีมาก See also: ไม่ดีพอ
after all (idm.) อย่างไรก็ตาม See also: ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
after all is said and done (idm.) ในที่สุด See also: สุดท้าย
after death (adj.) หลังมรณกรรม Syn. continuing, future
after hours (idm.) หลังจากเวลาปกติ See also: หลังเวลาทำการ, เลยเวลาเข้านอน
after the fact (idm.) หลังเกิดเหตุ
after the style of (idm.) เหมือนกับ See also: เลียนแบบ
after-thought (n.) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง Syn. second thought, reconsideration, after-thought
afterbirth (n.) รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
afterburner (n.) อุปกรณ์ช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
aftercare (n.) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
afterdeck (n.) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
aftereffect (n.) ผลกระทบ See also: ผลที่ตามมา Syn. result, aftermath
aftereffects (n.) ผลกระทบที่ตามมา
afterglow (n.) แสงสายัณห์
afterlife (n.) ชีวิตหลังความตาย
aftermath (n.) การเพาะปลูกครั้งที่สอง (ในฤดูเดียวกัน)
aftermath (n.) ผลที่ตามมา See also: ควันหลง Syn. consequence, result
aftermost (adj.) ท้ายสุด
afternoon (n.) ช่วงหลัง See also: ช่วงหลังของชีวิต
afternoon (n.) ตอนบ่าย See also: บ่าย, ยามบ่าย, จวนเย็น, หลังบ่าย Syn. post meridian, teatime, evening
afternoon (int.) สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)
afternoons (adv.) ทุกตอนบ่ายของทุกวัน
afterpains (n.) ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
afters (sl.) การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด
aftershock (n.) แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง
aftertaste (n.) รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก
afterthought (n.) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง Syn. second thought, reconsideration, after-thought
aftertime (n.) อนาคต Syn. future
afterward (adv.) ภายหลัง See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป Syn. afterwards, subsequently
afterwards (adv.) ภายหลัง See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป Syn. afterwars, subsequently
afterwars (adv.) ภายหลัง See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป Syn. subsequently
English-Thai: HOPE Dictionary
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence)
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
afterpains(อาฟ' เทอะเพนซฺ' แอฟ-) ความปวดหลังคลอด (pains following childbirth)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
aftertime(อาฟ' เทอะไทมฺ, แอฟ-') n. อนาคต (future time)
afterward(อาฟ' เทอะเวิร์ด, แอฟ-') adv. ภายหลัง, Syn. afterwards (after)
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
afterworld(อาฟ' เทอะเวิลดฺ' แอฟ-) n. ชาติหน้า (future world)
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
afterbirth(n) รก
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
afterward(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา,ภายหลัง,ต่อไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและเยื่อหุ้มเด็ก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aftereffect; afteractionผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterpainsอาการปวดมดลูกหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอยู่ไฟ (n.) lying by (/near) the fire after childbirth See also: lying near an open fire for warmth as well as sanitation
ชายพก (n.) two ends of the loin-cloth after having been twisted together and tucked up in the front
ญาติดี (v.) reconciled after estrangement See also: be an friendly terms Syn. เป็นมิตร, คืนดี Ops. โกรธ
ตี (n.) an hour counting after midnight See also: period in the early morning (1 to 6 o´clock)
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
ทยอย (v.) follow one after another See also: come or go one by one, file, trickle
น้ำคาวปลา (n.) slosh after washing fish Syn. น้ำล้างปลา
น้ำล้างปลา (n.) slosh after washing fish
ปีแล้วปีเล่า (adv.) year after year
มะรืน (n.) day after tomorrow Syn. วันมะรืน
มะรืนนี้ (n.) day after tomorrow Syn. มะรืน
มะเรื่อง (n.) two days after tomorrow See also: three days from today
ล้างปาก (v.) eat dessert or fruit after eating raw food
วันมะรืน (n.) day after tomorrow
วันมะรืนนี้ (n.) day after tomorrow Syn. มะรืน, มะรืนนี้
วันแล้ววันเล่า (adv.) day after day
หรอก (end.) particle used after a negative statement to make the sense milder Syn. ดอก
อยู่ไฟ (v.) lie by the fire after childbirth See also: remain by a fire after parturition
เป็นหูเป็นตา (v.) look after things (for someone) See also: act for
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
Let me take the kids after schoolให้ฉันไปรับเด็กๆ หลังเลิกเรียนเถอะนะ
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
It's time for me to look after myself moreถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
He asked me to look after youเขาขอให้ฉันดูแลคุณ
They were after you because you're a thief?พวกเขาไล่ตามเธอ เพราะเธอเป็นขโมยหรือเปล่า?
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
After an accident, he had a pain in his chestเขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you're right. Not such a good morning after all.บางทีคุณอาจถูก มันอาจเป็นฟ้าหลังฝน
The storm troopers will be after you.สารวัตรทหารพวกนั้น จะกลับมาหาคุณ
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ
That Hynkel isn't such a bad fellow after all.เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ
Our place is at home, looking after our own affairs.เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม
Shelf after shelf of toys and--การเก็บรักษาหลังการเก็บรักษา ของของเล่นและ
I'll go after him myself.ฉันจะไปหลังจากที่เขาตัวเอง
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง
Oh, I see. And you didn't come till after that?งั้นคุณก็มาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นสินะคะ
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย

after ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
事后[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 事后 / 事後] after the event; in hindsight; in retrospect
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, 劫后余生 / 劫後餘生] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ˋ, 售后服务 / 售後服務] after sales service
在此之后[zài cǐ zhī hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄏㄡˋ, 在此之后 / 在此之後] after this; afterwards; next
在此后[zài cǐ hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄏㄡˋ, 在此后 / 在此後] after this; from then on
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, 究竟] after all (when all is said and done); actually; outcome; result
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
耶稣升天节[Yē sū shēng tiān jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣升天节 / 耶穌升天節] Ascension day (Christian festival forty days after Easter)
阿伏伽德罗定律[Ā fú jiā dé luó dìng lǜ, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 阿伏伽德罗定律 / 阿伏伽德羅定律] Avogadro's law, a gas law named after Amedeo Avogadro
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
补票[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 补票 / 補票] buy one's ticket after the normal time
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
坐月子[zuò yuè zi, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 坐月子] lying-in (for one month after childbirth); postpartum period
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
基督圣体节[Jī dū Shèng tǐ jié, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 基督圣体节 / 基督聖體節] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday)
圣体节[Shèng tǐ jié, ㄕㄥˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄝˊ, 圣体节 / 聖體節] Corpus Christi (Catholic festival on second Thursday after Whit Sunday)
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
连日[lián rì, ㄌㄧㄢˊ ㄖˋ, 连日 / 連日] day after day; for several days running
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, 先后 / 先後] early or late; priority; in succession; one after another
沿儿[yán er, ㄧㄢˊ ㄦ˙, 沿儿 / 沿兒] edge (used directly after a noun, e.g. roadside 馬路沿兒|马路沿儿)
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, 总归 / 總歸] eventually; after all; anyhow
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, 一吐为快 / 一吐為快] feeling relief after the task is done
血晕[xuè yūn, ㄒㄩㄝˋ ㄩㄣ, 血晕 / 血暈] fainting for loss of blood (esp. after childbirth)
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground

after ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination
アフターダーク[, afuta-da-ku] (n) {comp} After Dark
アフターファイブ[, afuta-faibu] (n) after five; one's private time; after-hours
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that
エラー補正後[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula
おっかけ[, okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
その先;其の先[そのさき, sonosaki] (exp) beyond that point; after that
その後;其の後[そのご;そのあと;そののち, sonogo ; sonoato ; sononochi] (n-adv,n-t) after that; afterwards; thereafter
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred)
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P)
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
ダブる[, dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P)
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
ったらありゃしない;ったらない;といったらない[, ttaraaryashinai ; ttaranai ; toittaranai] (exp) (col) (See ありはしない) (used after adj.) nothing more ... than this; as .... as it could possibly be
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: วิ่งไล่ English: to run after

after ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact ; de facto ; actually ; in truth ; in reality ; after all FR: en fait ; à vrai dire ; en vérité ; en réalité ; après tout
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
บาล[v.] (bān) EN: care for ; look after FR:
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī ) EN: after the same method ; in the same way FR: de la même manière
เชิญก่อน[xp] (choēn køn) EN: after you FR: après vous
ดง[v.] (dong) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR: sécher le riz cuit à feu doux
ดงข้าว[v. exp.] (dong khāo) EN: reheat boiled rice after pouring off excess water FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaē raksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep FR: prendre soin ; veiller sur
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าดูแล[v. exp.] (fao dūlaē) EN: look after FR:
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
หิว[v.] (hiū) EN: hunger after ; thirst for ; crave FR: avoir faim de ; avoir très envie de
แจงรูป[n.] (jaēngrūp) EN: placement of bones and ashes after cremation FR:
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จึง ; จึ่ง[conj.] (jeung) EN: then ; thus ; so ; because ; after that FR: donc ; ainsi ; alors ; par conséquent ; au juste ; en fait ; dès lors
จี้ไช[v. exp.] (jī chai) EN: keep after FR:
จีบสาว[v. exp.] (jīp sāo) EN: go after a girl ; make up to a girl ; go courting FR: courtiser une jeune fille ; draguer
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks ; soapstone FR:
กลละ[n.] (kalala) EN: embryo in the first week after conception FR:
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[xp] (kamnot cham) EN: payable within 10 days after delivery FR: payable dans les 10 jours après la livraison
กำไรหลังหักภาษี[n. exp.] (kamrai lang) EN: earnings after tax FR:
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
คะ[adv.] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question] FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[adv.] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative] FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
ขึ้นหม้อ[v.] (kheunmø) EN: rise in the pot after cooking ; fill the pot well ; be fluffy ; become fluffy FR:
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chū) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser FR: être mauvais perdant
คอยเก็บคอยกวาด[v. exp.] (khøi kep kh) EN: pick up the pieces ; pick up after FR:
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ครั้งแล้วครั้งเล่า[adv.] (khranglaēok) EN: again and again ; over and over again ; time and again ; time after time FR:
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after FR: la prochaine fois ; la fois suivante
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter FR: garder ; surveiller ; escorter

after ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Betreuer {m}person in charge; someone who looks after someone
Viertel {n} | ein Viertel vor 10; drei viertel 10 | ein Viertel nach 8; viertel 9quarter | a quarter to 10 [Br.]; a quarter of 10 [Am.] | a quarter past 8 [Br.]; a quarter after 8 [Am.]
Sicht {f} | in Sicht | nach Sichtsight | in sight | after sight
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
Folgenerscheinung {f}after effect
Nachabbildung {f}after image
Nachbehandlung {f}after treatment
Nachgeschmack {m}after taste
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft {adj} | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest
Jagd {f} (nach)chase (after); pursuit (of)
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest
Kaufzwang {m}; zwanghafter Kaufrauschcompulsive buying
gewissenhaft {adj} | gewissenhafter | am gewissenhaftestenconscientious | more conscientious | most conscientious
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained
launenhaft; schrullenhaft {adj} | launenhafter; schrulliger | am launenhaftesten; am schrulligstencranky | crankier | crankiest
schuldhaft {adj} | schuldhafter | am schuldhaftestenculpable | more culpable | most culpable
verrückt {adj} | verrückter | am verrücktestendaft | dafter | daftest
fehlerhaft; mangelhaft; schadhaft {adj} | fehlerhafter; mangelhafter; schadhafter | am fehlerhaftesten; am mangelhaftesten; am schadhaftestendefective | more defective | most defective
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful
schauderhaft; schrecklich {adj} | schauderhafter | am schauderhaftestendreadful | more dreadful | most dreadful
dauerhaft; haltbar; unverwüstlich {adj} | dauerhafter; haltbarer; unverwüstlicher | am dauerhaftesten; am haltbarsten; am unverwüstlichstendurable | more durable | most durable
zwergenhaft {adj} | zwergenhafter | am zwergenhaftestendwarfish | more dwarfish | most dwarfish
Dyspareunie {f}; schmerzhafter Koitus [med.]dyspareunia
Dystonie {f}; fehlerhafter Spannungszustand [med.]dystonia
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch {adj} | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary
märchenhaft; sagenhaft {adj} | märchenhafter | am märchenhaftestenfabulous | more fabulous | most fabulous
fehlerhaft {adj} | fehlerhafter | am fehlerhaftestenfaulty | more faulty | faultiest
feenhaft {adj} | feenhafter | am feenhaftestenfairylike | more fairylike | most fairylike
fieberhaft {adj} | fieberhafter | am fieberhaftestenfeverish | more feverish | most feverish
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า after
Back to top