ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

first

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *first*, -first-

first ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
first (adj.) ที่หนึ่ง See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง Syn. initial, earliest Ops. last
first (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก Syn. at the beginning, firstly Ops. lastly
first (n.) คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง Ops. last
first aid (n.) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
first and foremost (idm.) สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรก
first base (sl.) ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
first child (n.) ลูกคนหัวปี See also: ลูกคนโต Ops. youngest child
first class (n.) ที่นั่งชั้นหนึ่งและแพงที่สุดบนเครื่องบิน รถไฟและเรือ
first class (adv.) ที่เดินทางด้วยการโดยสารชั้นหนึ่ง
first class (n.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ
First come, first served (idm.) ใครมาก่อนได้ก่อน See also: คนที่ได้รับการบริการเป็นคนแรก
first finger (n.) นิ้วชี้ Syn. forefinger
first floor (n.) ชั้นล่าง Syn. ground floor
first fruits (n.) ผลไม้แรกของฤดู
first fruits (n.) ผลที่ได้ครั้งแรก
first lieutenant (n.) ร้อยโท (ตำแหน่งในกองทัพสหรัฐฯ)
first move (n.) การเริ่มต้น See also: การเริ่มดำเนินการ Syn. lead, frist step
first name (n.) ชื่อตัว See also: ชื่อแรก
first name (n.) ชื่อแรก
first name (n.) ชื่อ See also: ฉายานาม, ชื่อเรียก Syn. given name, appellation, family name, title
first of all (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น Syn. at the beginning Ops. lastly
first off (idm.) สิ่งแรก (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแรก
first position (n.) ตำแหน่งนำ
first principles (n.) หลักการชั้นต้น See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น Syn. elements
first public appearance (n.) การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนหรือวงสังคม See also: การปรากฏต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกของนักแสดงหรือนักกีฬา Syn. entrance into society
first step introduction (n.) การวางตลาดหรือเปิดตัวสินค้า
first things first (idm.) อย่างแรกที่ต้องทำ / สนใจ
first-born (adj.) เกี่ยวกับคนหัวปี See also: เกี่ยวกับคนโต Syn. eldest Ops. youngest
first-class (adj.) ชั้นเยี่ยม See also: ชั้นเลิศ, ชั้นหนึ่ง Syn. first-rate, excellent Ops. poor
first-hand (adj.) โดยตรง (ประสบการณ์) See also: ได้รับโดยตรงด้วยตัวเอง
first-hand (adv.) ที่ได้มาจากแหล่งที่มาโดยตรง
first-rate (adj.) ชั้นหนึ่ง See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด Syn. excellent, outstanding, superb Ops. poor, inferior
firstborn (n.) ลูกคนหัวปี See also: ลูกคนโต Syn. first child Ops. youngest child
firsthand (adj.) ทันที Syn. immediate
firstling (n.) สิ่งที่มาเป็นอันดับแรก See also: สิ่งที่มาก่อนสิ่งอื่น
firstly (adv.) เริ่มแรก See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก Syn. first, in the first place Ops. lastly
firstly public appear (vi.) เปิดตัว See also: วางตลาด
firstly public appear (vt.) เปิดตัว See also: วางตลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ.
first aidn. การปฐมพยาบาล., See also: first-aid adj.
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
first dayn. วันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
first in, first outเข้าก่อนออกก่อนใช้ตัวย่อว่า FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ ผู้เขียนโปรแกรมนำศัพท์คำนี้มาใช้ในเรื่องของ การส่งข้อมูล เข้าไปเก็บ บางทีเราต้องการให้เก็บแบบที่เข้าไปก่อน ก็ให้เรียกออกมาได้ก่อน บางที เราอาจต้องการให้เป็นแบบ "เข้าทีหลัง ออกก่อน" เพราะข้อมูลที่เข้าไปก่อนอยู่ลึกเข้าไป กว่าจะเรียกออกมาได้ ต้องรอจนข้อมูลที่เข้าไปทีหลังออกมา จนหมดเสียก่อน แบบหลังนี้เรียกว่า last in, first out ดู last in, first out ประกอบ
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด
first-lineadj.ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที,สำคัญที่สุด,ดีเลิศ
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
firsthandadj.,adv. มือแรก,มือหนึ่ง,
firstlingn. อันดับแรก,รุ่นแรก
firstlyadv. อันแรก,แรก,เริ่มแรก
English-Thai: Nontri Dictionary
first(adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
firstborn(adj) หัวปี,เป็นคนแรก
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
firstling(n) สิ่งที่เกิดขึ้นแรกเริ่ม,รุ่นแรก,อันดับแรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
first aidปฐมพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
first offenderผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
First aidปฐมพยาบาล [TU Subject Heading]
First day covers (Philately)ซองวันแรกจำหน่าย (การสะสมไปรษณียากร) [TU Subject Heading]
First In, First Outการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นครู (v.) learn a new thing at the first time See also: get one´s first lesson (in sex)
ครั้งแรก (adv.) the first time Syn. หนแรก, ทีแรก
จินดามณี (n.) the first Thai textbook
ดาวคู่ม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวม้า
ดาวม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้าคู่, อัศวินี
ดาวม้า (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. อัศวยุช, ดาวคู่ม้า
ดาวม้าคู่ (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้า, อัศวินี
ดูตัว (v.) meet for the first time See also: have a look at for the first time
ตัดหน้า (v.) try to be the first to do something See also: do something before others have a chance (to) Syn. ชิง
ทีฆนิกาย (n.) name of the first canto of the Buddhist scriptures
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (n.) Buddha´s first sermon See also: First Sermon of the Buddha
ปฐมเทศนา (n.) Buddha´s first sermon See also: First Sermon of the Buddha Syn. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
พ.อ.อ. (n.) Flight Sergeant First Class See also: FS1, Chief Master Sergeant Syn. พันจ่าอากาศเอก
พระโสดาบัน (n.) the first one who is enlightened
พันจ่าอากาศเอก (n.) Flight Sergeant First Class See also: FS1, Chief Master Sergeant
ศาลชั้นต้น (n.) Court of First Instance
สนมเอก (n.) king´s first concubine See also: king´s most favourite concubine
หนแรก (adv.) the first time Syn. ทีแรก
ออกงาน (v.) give the first performance See also: stage a play or entertainment
อัศวยุช (n.) the first of the twenty-eight constellations containing 7 stars Syn. ดาวม้า, ดาวม้าคู่, อัศวินี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
This is your first visit hereนี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
He's the first one that done itเขาเป็นคนแรกที่ทำมัน
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
You must first master your ownคุณต้องควบคุมตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก
She delivered her first childเธอให้กำเนิดลูกคนแรก
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
First come first servedมาถึงก่อนได้รับบริการก่อน
She won first prize in the lotteryเธอถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
First comes first serves!มาก่อนก็ได้ก่อน
How did your first day go?วันแรกของคุณเป็นไงบ้าง?
We'll have our first anniversary partyพวกเราจะจัดปาร์ตีฉลองครบรอบหนึ่งปี
But this isn't the first time this has happenedแต่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
It is the first time I've ever heard any of thisเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
I do believe those first two years were the worst for himฉันเชื่อว่าสองปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
But first and foremost, you are firedแต่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณถูกไล่ออกแล้ว
Make that the first thing on your listทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ
This is the first time you've ever let me downนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำให้ฉันผิดหวัง
Didn't I tell you to call me first when you're in trouble!ฉันไม่ได้บอกเธอหรือไง ว่าหากมีปัญหาอะไรให้โทรหาฉันเป็นคนแรก
I should put my studies as my first priorityฉันควรเอาเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
This is my first time coming to a place like thisนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาสถานที่อย่างนี้
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
Because they did it firstเพราะพวกเขาทำมันมาก่อนแล้ว
All right, but let's finish this work firstก็ได้ แต่พวกเรามาทำงานนี่ให้เสร็จก่อนเถอะ
Why don't you ask first?ทำไมคุณไม่ถามก่อนล่ะ?
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
Of course, I don't expect things to go so well at firstแน่นอน ฉันไม่ได้คาดหวังให้สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดีในครั้งแรก
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Star light, star bright, first star I see tonight;แสงดาว, ดาวสดใส ดาวแรกที่ฉันเห็นคืนนี้;
Late the first day.ปลายวันแรก โอ้ดีเขาไม่ สามารถได้รับ
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ
I came here when the first Mrs. De Winter was a bride.ฉันมาอยู่ที่นี่ตอนคุณนายเดอ วินเทอร์คนเเรก เเต่งงานเข้ามา
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่
Come on, old girl. We've got to go on the first tee at 3:00.- มาเถอะที่รัก เรามีนัดตีกอล์ฟตอนบ่ายสามนะ
There it is. - You were the first one down? - Yes.เธอลงมาคนเเรกหรือ เเล้วเเม่หนูล่ะ
Because the first people will be arriving any moment. Now, you're sure that's where that should be?- เเน่ใจนะว่าถูกตําแหน่งแล้ว
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย
Do you remember that cliff where you first saw me in Monte Carlo?คุณยังจำหน้าผาที่คุณเจอผมครั้งแรก ในมอนติ คาร์โลได้มั้ย
No, darling. It'll be very tiring for you. I'll be back the very first thing in the morning.ไม่ล่ะ ที่รัก มันจะยิ่งทำให้คุณเหนื่อย พรุ่งนี้ผมจะรีบกลับมาแต่เช้าเลย
Death makes its first cut.ความตายได้คัดสรร เอาคนพวกแรกไปแล้ว

first ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, 一等] first class; grade A
一级[yī jí, ㄧ ㄐㄧˊ, 一级 / 一級] first class; category A
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
首创者[shǒu chuàng zhě, ㄕㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 首创者 / 首創者] creator; originator; first proponent
[yà, ㄧㄚˋ, 轧 / 軋] crush; in the first place
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 一大早儿 / 一大早兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning
初叶[chū yè, ㄔㄨ ㄧㄝˋ, 初叶 / 初葉] early part (of a decade, century etc); the first years
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, 尔雅 / 爾雅] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts)
一月[yī yuè, ㄧ ㄩㄝˋ, 一月] first month; January
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, 一次] first; first time; once; (math.) linear (of degree one)
一秘[yī mì, ㄧ ㄇㄧˋ, 一秘] first secretary
一等奖[yī děng jiǎng, ㄧ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄤˇ, 一等奖 / 一等獎] first prize
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, 一见如故 / 一見如故] familiarity at first sight
甲寅[jiǎ yín, ㄐㄧㄚˇ ˊ, 甲寅] fifty first year A3 of the 60 year cycle, e.g. 1974 or 2034
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, 一级头 / 一級頭] first stage (diving)
一号[yī hào, ㄧ ㄏㄠˋ, 一号 / 一號] first day of the month
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, 一轮 / 一輪] first round (of a match or election)
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, 上个 / 上個] first (of two parts); last (week etc); previous; the above
急救[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, 急救] first aid; emergency treatment
顶尖级[dǐng jiān jí, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ ㄐㄧˊ, 顶尖级 / 頂尖級] first class; top; world best
头功[tóu gōng, ㄊㄡˊ ㄍㄨㄥ, 头功 / 頭功] first class merit
头等[tóu děng, ㄊㄡˊ ㄉㄥˇ, 头等 / 頭等] first class
头路[tóu lù, ㄊㄡˊ ㄌㄨˋ, 头路 / 頭路] first class
初一[chū yī, ㄔㄨ ㄧ, 初一] first day of lunar month; New Year's Day
首日封[shǒu rì fēng, ㄕㄡˇ ㄖˋ ㄈㄥ, 首日封] first day of issue
第一夫人[dì yī fū rén, ㄉㄧˋ ㄧ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, 第一夫人] First Lady (wife of US president)
先不先[xiān bù xiān, ㄒㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢ, 先不先] first of all; in the first place, ...

first ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
オスマン帝国憲法[オスマンていこくけんぽう, osuman teikokukenpou] (n) First Turkish (Ottoman) Constitution
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another)
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen
コリントの信徒への手紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible)
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu)
テサロニケの信徒への手紙一[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible)
テモテへの手紙一[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible)
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
パリソン[, parison] (n) parison, the first small bubble at the end of a blowpipe
ファースト[, fa-suto] (n,adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P)
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain)
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada)
ファーストベース[, fa-sutobe-su] (n) first base
ファーストレディー[, fa-sutoredei-] (n) first lady
ファストカンバス[, fasutokanbasu] (n) first base (baseball) (wasei
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first
ペトロの手紙一[ペトロのてがみいち, petoro notegamiichi] (n) First Epistle of Peter (book of the Bible)
まず隗より始めよ[まずかいよりはじめよ, mazukaiyorihajimeyo] (exp) he who first suggests it should be the first to do it
一の酉[いちのとり, ichinotori] (exp) first day of the cock in the eleventh month
一世一代[いっせいちだい;いっせいいちだい(ik), isseichidai ; isseiichidai (ik)] (n,adj-no) once in a lifetime; the first and last occurrence (event, experience) of one's lifetime
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P)
一二を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best
一人称代名詞[いちにんしょうだいめいし, ichininshoudaimeishi] (n) {ling} first person pronoun
一代雑種[いちだいざっしゅ, ichidaizasshu] (n) F1 hybrid; first filial hybrid; first cross
一位[いちい(P);イチイ, ichii (P); ichii] (n,adj-no) (1) (いちい only) first place; first rank; unit's position; (n) (2) (uk) Japanese yew (Taxus cuspidata); (P)
一周忌[いっしゅうき, isshuuki] (n) first anniversary of death
一回忌[いっかいき, ikkaiki] (n) first death anniversary
一回生;1回生[いっかいせい, ikkaisei] (n) first year (college) student; freshman
一塁[いちるい, ichirui] (n) first base; (a) fort; (P)
一塁手[いちるいしゅ, ichiruishu] (n) first baseman
Japanese-English: COMDICT Dictionary
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string)
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search
最初の権利者[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search
組始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
先入れ先出し[さきいれさきだし, sakiiresakidashi] First-In First-Out, FIFO
後入れ先出し[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
第一[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first

first ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารจานแรก[n. exp.] (āhān jān ra) EN: first course FR: entrée [f]
อาหารมื้อแรก[n. exp.] (āhān meū ra) EN: first serving FR: premier service [m]
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial FR: premier
อัคร-[pref.] (akkhra-) EN: prime , first ; optimum FR:
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อันดับ 1 = อันดับหนึ่ง[n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับแรก[X] (andap raēk) EN: first FR: premier
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī n) EN: first place FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อันแรก[adj.] (an raēk) EN: first FR: premier
บรรทัดแรก[n. exp.] (banthat raē) EN: first line FR: première ligne [f]
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; introductory ; first ; prima facie FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.) ; fondamental ; initial
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neu) EN: first lesson ; lesson 1; chapter 1 FR: première leçon [f] ; leçon 1 [f] ; premier chapitre [m]
บุพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
บุพพ-[pref. (adj.)] (buppha-) EN: prior ; previous ; former ; first ; original ; initial FR: pré- (préf.)
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim) EN: first edition FR: première édition [f]
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship ; win first prize FR: être champion ; gagner le championnat ; remporter la victoire
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs k) EN: first class FR: première classe [f]
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ชั้นหนึ่ง [n. exp.] (chan neung) EN: first class FR: première classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นแรก[n. exp.] (chan raēk) EN: first floor ; ground floor FR:
ชั้นแรก[adv.] (chan raēk) EN: first ; in the first place FR: première étape [f] ; primo
ชั้นที่หนึ่ง = ชั้นที่ 1[n. exp.] (chan thī ne) EN: first class FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นต้น[adj.] (chan ton) EN: initial ; first ; preliminary FR:
ชื่อ[n.] (cheū) EN: name ; first name ; appellation ; designation ; Christian name FR: nom [m] ; prénom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ชื่อตัว[n. exp.] (cheūtūa) EN: first name ; given name ; Christian name FR: prénom [m]
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดือนอ้าย[n. exp.] (deūoen āi) EN: first lunar month ; first month of the lunar calendar ; December FR: premier mois lunaire [m] ; décembre [m]
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ดูให้ชัดๆ หน่อย[v. exp.] (dū hai chat) EN: take a good look first FR:
เอก[adj.] (ēk) EN: chief ; first ; prime ; leading FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอกศก[n.] (ēkkasok) EN: first year of the decad FR:
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon r) EN: first boyfriend ; first girlfriend FR: premier amour [m]
ห้านาทีแรก[n. exp.] (hā nāthī ra) EN: the first five minutes FR: les cinq premières minutes
หะแรก[X] (haraēk) EN: first FR: au début ; au commencement

first ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Gefreite {m} (Soldat)lance corporal; private [Am.]; private first class
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
Muttersprache {f}native language; native tongue; first language
Parterre {n}ground floor; first floor [Am.]
Oberfeldwebel {m} [mil.]sergeant first class; platoon sergeant [Am.]
Erstaufführung {f}first night
Ersteintrag {m}first entry; top entry; top-level entry
Anfänge {pl}first lines
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
Erstkommunion {f}first communion
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Grundrechenarten {pl}first rules of arithmetic
Hinspiel {n} [sport]first leg
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known)
Monatserste {m}; Monatsersterfirst of the month
Premiere {f}first night
Störung {f} der ersten Harmonischenfirst harmonic disturbance
Uraufführung {f} (Film)first release

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า first
Back to top