ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

branch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *branch*, -branch-

branch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
branch (n.) สาขา See also: แผนก Syn. office
branch (vi.) แตกแขนง See also: แตกกิ่ง Syn. spread
branch (n.) กิ่งก้านสาขา See also: แขน, ที่เท้าแขน
branch of knowledge (n.) วิทยาศาสตร์ See also: ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง Syn. discipline, body of knowledge
branch off (phrv.) แบ่งแยก See also: แตกส่วน, แบ่งจาก Syn. turn off
branch out (phrv.) แตกกิ่ง (ต้นไม้)
branch out (phrv.) ขยายสาขา See also: ขยายออกไป
branch subdivision (n.) แผนก See also: กอง Syn. group, section
English-Thai: HOPE Dictionary
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา๓. แยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Branchสาขา [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุพงศ์ (n.) collateral branch of a family See also: line or lineage that follows, subfamily
อนุวงศ์ (n.) collateral branch of a family See also: line or lineage that follows, subfamily Syn. อนุพงศ์
ก้านไม้ (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. แขนง, กิ่งก้าน
กิ่ง (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. แขนง, กิ่งไม้, กิ่งก้าน
กิ่งก้าน (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. กิ่ง, กิ่งไม้, แขนง
กิ่งก้านสาขา (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. กิ่งก้าน, แขนง, กิ่งไม้
กิ่งก้านสาขา (n.) branch See also: subdivision, division Syn. สาขา, ส่วนย่อย
กิ่งไม้ (n.) branch See also: twig, bough, limb Syn. ก้านไม้, แขนง, กิ่งก้าน
สาขา (n.) branch Syn. ส่วนย่อย
สาขา (clas.) branch
สาขา (n.) branch See also: branch office, chain store Syn. ส่วนย่อย
แผ่กิ่งก้าน (v.) branch See also: put forth branches, expand, sprawl Syn. แผ่กิ่งก้านสาขา
แผ่กิ่งก้านสาขา (v.) branch See also: put forth branches, expand, sprawl Syn. แผ่กิ่งก้าน
แผ่สาขา (v.) branch See also: put forth branches, expand, sprawl Syn. แผ่กิ่งก้าน, แผ่กิ่งก้านสาขา
ผู้จัดการสาขา (n.) branch manager
คชศาสตร์ (n.) branch of study dealing with elephant
สาขาย่อย (n.) branch office Syn. สาขา
สาขาสำนักงาน (n.) branch office Syn. สาขา, สาขาย่อย
สำนักงานสาขา (n.) branch office See also: branch Syn. สาขา
ตะแง้ (n.) branches of the areca-nut tree See also: branches of a cluster of betel-nuts Syn. ระแง้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, I work for a branch of UNO. WHO, the World Health Organization.ไม่ครับ ผมทำงานให้กับสาขาของยูเอ็นโอ ดับบิลเฮชโอ องค์การอนามัยโลก
So on Thursdays, the command branch has got a full whack.วันพฤหัส แบงค์แม่มีเงินเป็นกระตั้ก
I'm Chun-Li, a special agent with the Asian branch of interpol.ฉันชื่อชุนลี เป็นคนของอินเตอร์โพล
He said everyday freight trains carrying people from Warsaw branch off to Treblinka and return empty.รู้ไหม ทุกวันรถไฟจะบรรทุกคนจากวอร์ซอว์ แล่นไปที่ทรีบลิงก้าและตีเปล่ากลับมา
They must be along this branch of the river.พวกเขาคงแตกเผ่าพันธ์กระจายกันอยู่ ตามแม่น้ำที่นี่
They are the Bidomun, a branch of Heukdobang's gang. I recognize the symbol.นั่นพวก บิโดมุน หนึ่งในพรรค ฮุคโดบัง ข้าจำสัญลักษณ์นั่นได้
The branch manager's not here.เราเปิดไม่ได้ ผู้จัดการสาขาไม่ได้อยู่ที่นี่
They called us a cult. They said we were like a branch of the Moonies or something.พวกเขาเรียกเราว่าลัทธิ บอกว่าเรา เหมือนกับสาขาลัทธิเถื่อนอะไรแบบนั้น
I extended my branch to you and rooted in you....ที่ทนเจ็บปวดอยู่คนเดียว จำไว้นะว่า...
Then I repair to the branch of a tree and start to pick off the black guards one by one.ว่ามันกลัวท่าน เคนไซ แค่ไหน จากนั้นก็ซ่อมนั่งร้าน บนต้นไม้ แล้วเริ่มจัดการ กับทหารยามทีละคน
You can't compare the amount of the main store and the branch storesเธอห้ามเปรียบเทียบจำนวนสินค้าระหว่างห้างใหญ่กับห้างสาขานะ
You're not about to open a branch in Boca. But thank you, sweetie.คุณไม่ได้กำลังจะเปิดสาขาที่โบก้า แต่ว่าขอบคุณนะที่รัก

branch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腋生[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 腋生] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, 分店] branch (of a chain store); annex
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
分校[fēn xiào, ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ, 分校] branch of a school
分歧点[fēn qí diǎn, ㄈㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, 分歧点 / 分歧點] branch point; division point
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, 分行] branch of bank or store; subsidiary bank
岔流[chà liú, ㄔㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, 岔流] branch stream
拓拔[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓拔] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓跋
拓跋[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓跋] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓拔
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
砧木[zhēn mù, ㄓㄣ ㄇㄨˋ, 砧木] rootstock (stem onto which a branch is grafted)
岔道[chà dào, ㄔㄚˋ ㄉㄠˋ, 岔道] side road; by-way; to branch off
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 学科 / 學科] subject; branch of learning; course
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 沱] tearful; to branch (of river)
流别[liú bié, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧㄝˊ, 流别 / 流別] tributary; branch of river
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River
[yè, ㄧㄝˋ, 腋] armpit; axil (bot., angle between stem and branch)
分会[fēn huì, ㄈㄣ ㄏㄨㄟˋ, 分会 / 分會] branch
分枝[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分枝] branch
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox
联宗[lián zōng, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, 联宗 / 聯宗] combined branches of a clan
[ní, ㄋㄧˊ, 鲵 / 鯢] Cryptobranchus japonicus; salamander
树突[shù tū, ㄕㄨˋ ㄊㄨ, 树突 / 樹突] dendrite (branched projection of a neuron)
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
行政部门[xíng zhèng bù mén, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 行政部门 / 行政部門] executive (government branch)
[yā, ㄧㄚ, 桠 / 椏] forking branch
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
[hài, ㄏㄞˋ, 亥] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 跨学科 / 跨學科] interdisciplinary; spanning several branches of science
文昌鱼[wén chāng yú, ㄨㄣˊ ㄔㄤ ㄩˊ, 文昌鱼 / 文昌魚] lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish
头索类[tóu suǒ lèi, ㄊㄡˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄟˋ, 头索类 / 頭索類] lancelet (Branchiostoma)
语支[yǔ zhī, ㄩˇ ㄓ, 语支 / 語支] language branch
语族[yǔ zú, ㄩˇ ㄗㄨˊ, 语族 / 語族] language branch
[sì, ㄙˋ, 巳] 6th earthly branch: 9-11 a.m., 4th solar month (5th May-5th June), year of the Snake
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
银苔[yín tái, ˊ ㄊㄞˊ, 银苔 / 銀苔] moss silver; silver in the form of fibers or branches
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, 网点 / 網點] node in a network; branch; website
十二地支[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, 十二地支] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers)

branch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX
デジタルPBX[デジタルピービーエックス, dejitarupi-bi-ekkusu] (n) {comp} digital Private Branch eXchange; DPBX
一分野[いちぶんや, ichibunya] (n) one field; a division; a branch (e.g. of study, etc.)
代理部[だいりぶ, dairibu] (n) mail-order department; branch store
出先機関[でさききかん, desakikikan] (n) branch office
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P)
出張所[しゅっちょうじょ, shucchoujo] (n) branch office; agency; sub-branch; (P)
分かれ出る[わかれでる, wakarederu] (v1) to branch out; to diverge; to radiate
分かれ道;別れ路;別れ道;分れ道;わかれ道[わかれみち, wakaremichi] (n) branch; forked road; crossroads; branch road; parting of the ways; turning point
分局[ぶんきょく, bunkyoku] (n) branch office; local office
分店[ぶんてん, bunten] (n) branch store; branch of a firm
分流[ぶんりゅう, bunryuu] (n,vs) distributary; tributary; branch
分署[ぶんしょ, bunsho] (n) substation; branch office
叉木;股木;又木(iK)[またぎ, matagi] (n) forked tree; forked branch
和妻[わづま, waduma] (n) branch of ancient Japanese magic tricks inherited mainly from oral tradition
富士派[ふじは, fujiha] (n) (arch) (See 日蓮正宗) Fuji School (archaic name for the Nichiren Shoshu branch of Buddhism)
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending
支局[しきょく, shikyoku] (n) branch office; (P)
支川[しせん, shisen] (n) (See 支流) affluent; branch stream that flows into a main stream
支庁[しちょう, shichou] (n) (governmental) branch office
支店[してん, shiten] (n) (See 本店・1) branch office; branch store; (P)
支店長[してんちょう, shitenchou] (n) branch manager; manager of a branch office; (P)
支社[ししゃ, shisha] (n) branch office; (P)
条件分岐命令[じょうけんぶんきめいれい, joukenbunkimeirei] (n) {comp} conditional branch instruction
枝を矯める[えだをためる, edawotameru] (exp,v1) to straighten a branch
枝道[えだみち, edamichi] (n) branch road; digression
枯れ枝;枯枝[かれえだ, kareeda] (n) dead branch (or twig, etc.); withered branch
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] (n) {comp} private branch exchange; PBX
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] (n) {comp} private branch exchange; PBX
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica)
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうかんき, jidoushikikounaikoukanki] (n) {comp} private automatic branch exchange; private branch exchange; PABX; PBX
芳枝[ほうし, houshi] (n) fragrant branch of flowers
語派[ごは, goha] (n) branch of languages (i.e. Italic languages as a subset of Indo-European languages)
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages)
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages)
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages)
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages)
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch
[えだ, eda] branch
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX)
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX)
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement

branch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุพงศ์[n.] (anuphong) EN: collateral branch of a family FR:
ฝ่ายบริหาร[n. exp.] (fāi børihān) EN: administrative branch FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: field ; branch ; subdivision FR: branche [f] ; domaine [m]
คณะผู้พิพากษา[n. exp.] (khana phū p) EN: judicial branch FR:
คณะตุลาการ[n. exp.] (khana tulāk) EN: judicial branch FR:
ขยายในทิศทางใหม่[v. exp.] (khayāi nai ) EN: branch out FR:
เครือข่ายสาขา[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: branch network FR: réseau d'agences [m]
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[n. exp.] (king kān) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; subdivision ; division FR: division [f]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb ; wicker FR: branche [f] ; branchette [f]
กิ่งมุขสำคัญ[n. exp.] (king muk sa) EN: principal branch FR:
กราฟสองกิ่ง[n. exp.] (krāp søng k) EN: two branch graph FR:
เกร็ด[n.] (kret) EN: branch ; miscelany ; medley FR: mélange [m] ; collection [f]
แมกไม้[n.] (maēkmāi) EN: tree ; branch ; wood FR:
หนอนกาแฟสีแดง[n. exp.] (nøn kāfaē s) EN: red branch borer ; red coffee borer FR:
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction ; square FR: embranchement [m] ; fourche [f]
ผู้จัดการสาขา[n. exp.] (phūjatkān s) EN: branch manager FR: directeur d'unité [m]
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade FR: dissocier ; séparer
สาขา[n.] (sākā) EN: branch ; department FR: catégorie [f] ; département [m] ; section [f]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; tree branch FR: branche d'arbre [f] ; branche [f]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; fork FR: branche [f] ; ramification [f]
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor FR: agence [f] ; filiale [f] ; succursale [f] ; branche [f]
สาขาสำนักงาน[n. exp.] (sākhā samna) EN: branch office FR: bureau [m] ; agence [f]
สาขาไทย[n. exp.] (sākhā Thai ) EN: Thai branch FR:
สาขาธนาคาร[n. exp.] (sākhā thanā) EN: branch ; banking center FR: agence bancaire [f]
สาขาวิชา[n. exp.] (sākhā wichā) EN: field ; discipline ; branch of study ; area FR: domaine [m] ; discipline [f] ; branche [f]
เสมียนตราจังหวัด[n. exp.] (samiēn trā ) EN: Chief of the Finance and Accounting Branch FR:
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch ; legislature FR:
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch FR: assemblée législative [f]
ซอย[n.] (søi) EN: branch canal ; small waterway FR: petit canal
แตกแขนง[v. exp.] (taēk khanaē) EN: have ramifications ; branch out ; put out twig FR:
แตกกิ่งก้านสาขา[v. exp.] (taēk king k) EN: branch out ; have ramifications ; put out twig FR: se ramifier
แตกกอ[v. exp.] (taēk kø) EN: branch off FR: se ramifier
ตั้งสาขาย่อย[v. exp.] (tang sākhā ) EN: branch out FR:
ทอดสะพาน[v.] (thøtsaphān) EN: encourage ; initiate contact ; offer an olive branch ; extend a hand of friendship ; make things easy ; show willingness FR: jeter les ponts
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]
แยกสาขา[v. exp.] (yaēk sākhā) EN: branch FR:

branch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allokationsabteilung {f}allocation branch
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain
Nebenstellenanlage {f} (Telefon)private branch exchange
Fachrichtung {f}subject area; field; branch of ...
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors
Abzweigkasten {m}branch box; junction box
Abzweigmuffe {f}branch tee
Industriezweig {m}; Industriebranche
Nebenbahn {f}branch line
Hosenrohr {n}Y-branch pipe
Sprung {m}branch
Sprungadresse {f} [comp.]branch address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า branch
Back to top