ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bough*, -bough-

bough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bough (n.) กิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่
bough (n.) กิ่ง See also: กิ่งก้าน, กิ่งไม้, กิ่งก้านสาขา Syn. limb
bought (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ buy
English-Thai: HOPE Dictionary
bough(เบา) n. กิ่งไม้ -Conf. branch
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
bought(บอท) v.,pt. & pp. ของ buy
English-Thai: Nontri Dictionary
bough(n) คาคบไม้,กิ่งไม้
bought(vt) pt และ pp ของ buy
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bought day bookสมุดรายวันซื้อ [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I bought a blue car todayวันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
I only bought it two weeks agoฉันเพิ่งซื้อมันมาได้สองสัปดาห์นี่เอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I plan many improvements. I intend to throw out a bough and plant a lime walk.ผมวางแผนปรับปรุงไว้หลายอย่าง กะว่าจะเอาขอนไม้ทิ้งแล้วปูทางเดินแทน
And thus it was from this bough that Judas Iscariot hanged himself.และนี่ก็คือกิ่งก้านไม้ ที่จูดัส อิสคาเรียส แขวนคอตาย
♪ Upon the highest bough#บนกิ่งไม้ที่สูงสุด#
I didn't know companionship could be bought.ไม่ยักรู้ว่าเพื่อนนี่จ้างกันได้
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า?
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ...
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์
A month ago he bought the movie rights to this book, a best-seller.เดือนที่ผ่านมาเขาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไปกับหนังสือเล่มนี้ผู้ขายที่ดีที่สุด
We bought the house in the fall, and this is summer.เราซื้อบ้านช่วงฤดูใบไม้ร่วง เเต่ตอนนี่หน้าร้อน
Shana, they bought their tickets.เชน่า พวกเขาซื้อตั๋ว
Murph, of Murph and the Magic Tones. Remember me? I bought three Fender amps.จำผมได้ไหม ผมซื้อสามแอมป์เฟนเดอ
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ

bough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买到[mǎi dào, ㄇㄞˇ ㄉㄠˋ, 买到 / 買到] bought
千金难买[qiān jīn nán mǎi, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ, 千金难买 / 千金難買] can't be bought for one thousand in gold (成语 saw)
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, 血田] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7)

bough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信用残[しんようざん, shinyouzan] (n) balance of margin transaction; balance (of a stock) bought on margin
前に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P)
[し, shi] (n) branch; bow; bough; twig; limb; (P)
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
箪笥の肥やし;箪笥の肥し[たんすのこやし, tansunokoyashi] (exp) unused things (esp. clothing); objects bought but never used
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P)

bough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[n. exp.] (king kān) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb ; wicker FR: branche [f] ; branchette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bough
Back to top