ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twig

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twig*, -twig-

twig ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twig (n.) กิ่งไม้
twig (n.) แขนง See also: ก้าน, กิ่ง
twig (vt.) เข้าใจ
twig (vt.) สังเกต
twig (vt.) เห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
twig(ทวิก) n. กิ่งไม้,กิ่งอ่อน,แขนง,หลอดโลหิต,เส้นประสาท., Syn. branch,shoot,stick
English-Thai: Nontri Dictionary
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
twig; branchกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตกกิ่ง (v.) put out twig See also: branch out, put forth Syn. แตกกิ่งก้านสาขา
แตกกิ่งก้านสาขา (v.) put out twig See also: branch out, put forth Syn. แตกกิ่ง
แตกแขนง (v.) put out twig See also: branch out, put forth Syn. แตกกิ่ง, แตกกิ่งก้านสาขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is too big For a twig of a childมันยากเกินไปสำหรับเด็ก
Never was. You're like a green twig and a soggy match.คุณดูเหมือนกิ่งทองใบหยกกัน
Trumpet honeysuckle, red twig dogwood,ต้นสายน้ำผึ้ง ไม้พุ่มด็อกวู้ดสีแดง
I didn't even hear a twig snap.ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลย
I think I may have missed a twig back there.ข้าคิดว่าอาจพลาดไปหน่อยที่นั่น
Yeah, so twig bitches like you don't do it behind my back.ใช่ สาวไม่มีไส้อย่างพวกเธอจะได้ไม่เรียกฉันลับหลังไง
Hey, dude, you have a twig in your hair.เฮ้นายมีกิ่งไม้ติดที่ผมหนะ
We can't keep poking a madman with a twig and making him madder.เราจะเอากิ่งไม้ไปแหย่คนบ้า ให้ยิ่งบ้าหนักกว่าเดิมไม่ได้
You can't just go from being a twig to Jean-Claude Van Damme in a few months.นายไม่สามารถเปลี่ยนจากไอ้ไม้เสียบผี มาเป็นนายแบบสุดฮอตได้ในไม่กี่เดือนหรอก
All there -- twig and berries, too.ทั้งหมดมี กิ่งไม้และผลเบอร์รี่เหมือนกัน
Each twig is a living species.กิ่งแต่ละสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่
Oh, Canada, indeed. This is Al Trautwig along with John Morgan.ที่นี่แคนาดา และผม อาล ทราวิค กับ จอห์น มอร์แกน

twig ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗朶[そだ, soda] (n) brushwood; twig
手折る[たおる, taoru] (v5r,vt) (1) to break by hand (e.g. a flower); to break off (a twig); to pluck (a flower, a bud); (2) to make a young woman one's own thing
[し, shi] (n) branch; bow; bough; twig; limb; (P)
枝折り戸;枝折戸;柴折戸[しおりど, shiorido] (n) garden gate made of branches and twigs; wicket gate
枯れ枝;枯枝[かれえだ, kareeda] (n) dead branch (or twig, etc.); withered branch
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season

twig ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขนง[n.] (khanaēng) EN: twig FR: petite branche [f] ; brindille [f]
กิ่ง[n.] (king) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[n. exp.] (king kān) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[n. exp.] (king kān sā) EN: branch ; twig ; bough ; limb FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb ; wicker FR: branche [f] ; branchette [f]
แตกแขนง[v. exp.] (taēk khanaē) EN: have ramifications ; branch out ; put out twig FR:
แตกกิ่ง[v. exp.] (taēk king) EN: sprout ; put out twig FR: se ramifier
แตกกิ่งก้านสาขา[v. exp.] (taēk king k) EN: branch out ; have ramifications ; put out twig FR: se ramifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twig
Back to top