ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprawl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprawl*, -sprawl-

sprawl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprawl (vi.) นอนกางแขนกางขา See also: นอนเหยียดแขนเหยียดขา Syn. lounge, stretch out
sprawl (vi.) ตวัดไปมาอย่างไร้ระเบียบ (เช่น ลายมือ)
sprawl (n.) การนอนกางแขนกางขา See also: การนอนเหยียดแขนเหยียดขา
sprawl (n.) เมืองที่ขยายออกไปรอบนอก Syn. suburbia
sprawl about (phrv.) เหยียดแขนขาตามสบาย
sprawl out (phrv.) เหยียดแขนขาตามสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
sprawl(สพรอล) vi. นอนเหยียด,นั่งเหนียด,เหยียดเท้า,เหยียดแขน,เลื้อยคลาน vt. เหยีดดแขนขา. n. ความพยายาม,การเหยียดแขนขา, Syn. loll,lounge
English-Thai: Nontri Dictionary
sprawl(vi,vt) แผ่บริเวณ,แผ่กิ่งก้านสาขา,นอนเหยียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยียดยาว (adv.) sprawl Syn. ยาวเหยียด
นอนเหยียดยาว (adv.) lie sprawled out See also: lying with both hands and feet stretch out Syn. นอนเหยียดแขนเหยียดขา
นอนเหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie sprawled out See also: lying with both hands and feet stretch out Syn. นอนเหยียดยาว
แผ่หลา (adv.) lie sprawled out See also: lying with both hands and feet stretch out Syn. นอนเหยียดยาว, นอนเหยียดแขนเหยียดขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad stand, and you have had a falling out.และแบรด สแตนด์กับคุณ กำลังมีเรื่องขัดแย้งกัน ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่ามายุ่งกับเรื่องงานผม
And I sprawl out on my sheets and I listen to Sting.แล้วฉันก็แกว่งไอ้นั้นไปมา แล้วก็รู้สึกแสบๆนิดๆ
I'll learn to love my yoga pants and try to forget what it is to sprawl naked in a bed with another human being.ฉันจะเรียนรู้ที่จะรักกางเกงโยคะของฉัน และพยายามที่จะลืมว่าการนอนเปลือยเปล่า บนเตียงกับมนุษย์อีกคนนึงมันเป็นยังไง
Yeah, it's about to sprawl.- ใช่ ผมนึกว่าผมจะหงายเก๋งเสียแล้ว
I have seen refugee camps as big as cities, sprawling in the desert.ฉันเคยเห็นค่ายผู้ลี้ภัย ใหญ่พอๆกับเมือง, ตั้งอยู่ในทะเลทราย
That's exactly what I had. When you were lying here, sprawled in the dust, all I wanted to do was protect you.That's exactly what I had. all I wanted to do was protect you.
I mean, it's all suburban sprawl... hundreds of houses, at least.ผมหมายถึง มันเป็น แถบนอกเมืองทั้งนั้น มีบ้านเป็นร้อยๆหลัง อย่างน้อยนะ
Didn't wanna find you sprawled out On the oriental with your wrists slashed.ไม่อยากเจอสภาพเธอ ที่กรีดข้อมือเหวอะหวะอะไรเงี้ย
There are sprawling mountain ranges and canyons, too.ตอนนี้เราได้เข้ามาใน ร่องลึกบาดาลมาเรียนา,
Just sprawled out everywhere. and we were laughing.มันตกเกลื่อนกลาด และเราพากันหัวเราะกันคิกคัก

sprawl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンスプロール[, a-bansupuro-ru] (n) urban sprawl
スプロール[, supuro-ru] (n) sprawl
スプロール現象[スプロールげんしょう, supuro-ru genshou] (n) sprawl
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
田園都市開発[でんえんとしかいはつ, den'entoshikaihatsu] (n) garden-town development; rural city development; urban sprawl
腹這う[はらばう, harabau] (v5u) to lie on one's stomach; to sleep while lying on one's stomach; to crawl on the ground; to sprawl
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling
大の字[だいのじ, dainoji] (n,vs) shape of the "dai" kanji (esp. person with arms and legs outstretched); sprawling; lying spread-eagled
寝そべる[ねそべる, nesoberu] (v5r,vi) to sprawl; to lie sprawled

sprawl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกเขนก[v.] (ēkkhanēk) EN: recline ; sprawl ; lean back FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer
เหยียดยาว [v.] (yīet yāo) EN: sprawl FR:
อ้าซ่า[adj.] (āsā) EN: sprawled out ; spread apart ; wide open ; fully open FR:
แบหลา[v.] (baēlā) EN: lie with legs sprawled out ; lie with legs spread out FR:
เอกเขนก[adj.] (ēkkhanēk) EN: reclining ; sprawled out FR:
แผ่หลา[adj.] (phaē lā) EN: stretched out ; at full length ; sprawled out FR:

sprawl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zersiedlung {f} (durch Wohnbau)housing sprawl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprawl
Back to top