ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ass*, -ass-

ass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ass (n.) คนโง่ (คำสแลง) See also: ไอ้โง่ Syn. blockhead, dolt, dunce, fool
ass (n.) ลา Syn. donkey
ass (n.) ก้น (คำสแลง) See also: บั้นท้าย
ass (sl.) ก้น Syn. arse
ass (sl.) คำอุทานแสดงความรำคาญ Syn. arse
ass (sl.) งานที่ล้มเหลว Syn. arse
assail (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้รำคาญ
assail (vt.) โจมตี See also: รุกราน, ถล่ม Syn. attack, assault
assail with (phrv.) จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice) See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
assailant (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. invader, offender, attacker
assailant (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. attacker, robber
Assam (n.) รัฐอัสสัม (ในอินเดีย)
Assamese (adj.) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม See also: ของรัฐอัสสัม
Assamese (n.) ชาวอัสสัม
assassin (n.) ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า See also: ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า Syn. murderer, slayer, butcher
assassinate (vt.) ทำลาย See also: ทำอันตราย Syn. harm
assassinate (vt.) ลอบสังหาร See also: ลอบฆ่า, สังหาร, กำจัด Syn. kill, murder
assassination (n.) การทำลาย Syn. destruction
assassination (n.) การลอบสังหาร See also: การลอบฆ่า Syn. killing, shooting
assault (n.) การข่มขืน Syn. rape, sexual assault
assault (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี, การทำร้ายร่างกาย Syn. attack, charge, onslaught
assault (n.) การทำลาย Syn. destruction
assault (n.) การประชาทัณฑ์
assault (vi.) โจมตี See also: เล่นงาน, จู่โจม
assault (vt.) โจมตี See also: จู่โจม, เล่นงาน Syn. attack, assail
assay (n.) การทดสอบ Syn. testing, examination
assay (n.) การวิเคราะห์ทางเคมี
assay (vt.) วิเคราะห์ See also: ตรวจสอบ Syn. test, analyze
assay (n.) สารที่ใช้วิเคราะห์
assayable (adj.) ซึ่งสามารถวัดได้ Syn. measurable, estimable
assemblage (n.) การรวบรวม Syn. callection, gathering
assemblage (n.) ชุมนุมชน See also: ฝูงชน Syn. assembly
assemble (vt.) ประกอบ
assemble (vi.) รวมตัว Syn. collect, gather
assemble (vt.) เอามารวมกัน
assembled (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. amassed, compiled
assembler (n.) นักสะสม Syn. gatherer, hobbyist, antiquary, accumulator
assembler (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, amasser, accumulator, hoarder
assembling (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, amassing, accumulating, convening
assembly (n.) กลุ่มคน See also: คนที่รวมตัวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
ass(แอส) n. ลา,คนโง่,ก้น,ทวารหนัก,การร่วมเพศ, Syn. jackass, fool,donkey,dolt)
assafetida(แอสซะเฟท'มิดะ) n.=asafetda)
assai(อะซา'อี) adv. เร็วมาก. -n. ต้นปาล์มในบราซิล
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assam(แอสแซม') n. รัฐอัสสัมในอินเดีย
assamese(แอสซะมีซ') adj.,n. (pl. -mese) เกี่ยวกับรัฐอัสสัม (พลเมือง,ภาษาและอื่น ๆ) . -n. ชาวอัสสัม,ภาษาอัสสัม
assassin(อะแซส'ซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง) ,ผู้ทำลาย, Syn. killer)
assassinate(อะแซส'ซิเนท) vt. ลอบฆ่า
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
assegai(แอส'ซีไก) n. หอกยาวในอาฟริกา, ต้นไม้จำพวก Curtisia faginea ที่ใช้ทำหอก, Syn. assagai
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)
asseverate(อะเซฟ'เวอเรท) vt. ยืนยัน,แถลงยืนยัน. -asseveration n., Syn. assert)
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
asshur(อา' เชอะ) n. Assur
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,การบ้าน,การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task,mission
assimilable(อะซิม'มิละเบิล) adj. เอาอย่างได้,ย่อยและดูดซึมได้ -assimilability n.
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
English-Thai: Nontri Dictionary
ass(n) ลา,คนโง่
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assassin(n) ฆาตกร,ผู้ลอบฆ่า,ผู้ลอบสังหาร
assassinate(vt) ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assemble(n) การประชุม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน
asset(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
assistant(n) ผู้ช่วย
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
associate(adj) รอง
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
assonance(n) สัมผัสสระ
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
assume(vt) สมมุติ,สันนิษฐาน,ทึกทัก
assumption(n) การสมมุติ,การสันนิษฐาน,การทึกทัก
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assassinผู้ลอบสังหาร, ผู้สังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assault๑. การประทุษร้าย๒. การขู่ว่าจะประทุษร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assembly๑. สภา๒. สมัชชา๓. การชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assembly languageภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblymanสมาชิกสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assessed taxesภาษีประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessorผู้ประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
asset๑. สิ่งที่เป็นคุณ๒. สินทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assignกำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assigneeผู้รับโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignment๑. การโอนสิทธิ์๒. เอกสารการโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assignorผู้โอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
associate judgeผู้พิพากษาสมทบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associationสนธิการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationismสนธิการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associativeเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
assonanceการกระทบสระ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumeรับเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumed decimal pointจุดทศนิยมสมมุติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assuming companyบริษัทรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumptionข้อสมมุติพื้นฐาน, มูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuranceการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assassinationการลอบฆ่า [TU Subject Heading]
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Assay Batchเอสเสย์ชุดนั้นๆ [การแพทย์]
Assay, Quantalแบบตรวจว่ามีหรือไม่มี [การแพทย์]
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลีโปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Assetทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Assigned accounts receivableการใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน [การบัญชี]
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assignmentการโอนสิทธิ [การบัญชี]
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Associateรวมตัว [การแพทย์]
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Associationสมาคม [เศรษฐศาสตร์]
Associativeรวมตัว [การแพทย์]
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
Assumeคาดคะเน [การแพทย์]
Assumptionสมมติฐาน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหม (n.) Assamese Syn. อะหม
ผู้ลอบสังหาร (n.) assassin
ฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต, ประหาร
ประหาร (v.) assassinate See also: kill, murder, slay, slaughter Syn. สังหาร, ฆ่าฟัน, ทำลายล้าง, พิฆาต
ลอบฆ่า (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบสังหาร
ลอบสังหาร (v.) assassinate See also: kill, murder Syn. ลอบฆ่า
การลอบฆ่า (n.) assassination See also: murder
การลอบสังหาร (n.) assassination See also: murder Syn. การลอบฆ่า
คดีลอบฆ่า (n.) assassination See also: killing
คดีลอบสังหาร (n.) assassination See also: killing Syn. คดีลอบฆ่า
เมลก (n.) assemblage See also: group Syn. หมู่
ก่อรูป (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, รวมตัวกันขึ้น
ชุม (v.) assemble See also: gather, congregate, rally, muster, concentrate Syn. ชุมพล, ชุมนุม
ซ่อมสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ทระสองทระสุม, ประชุม, รวมตัว
ทรสองทรสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ทระสองทระสุม, ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว
ทระสองทระสุม (v.) assemble See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather Syn. ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว
ประกอบ (v.) assemble See also: put together, fit together, form Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น
มั่ว (v.) assemble See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally Syn. มั่วสุม
รวม (v.) assemble See also: include, join, conjoin, gather, collect Syn. ร่วม
รวมกลุ่ม (v.) assemble See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine into a group
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
Do you know where I put my glasses?คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
I have a class nowฉันมีเรียนตอนนี้
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
How often do you come to class late?คุณเข้าชั้นเรียนสายบ่อยแค่ไหน?
Don't let chances pass by!อย่าปล่อยให้โอกาสต่างๆ ผ่านเลยไป
He is in charge of this classเขาเป็นคนรับผิดชอบชั้นเรียนนี้
Why don't you attend an aerobic class?ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
If you don't work, you'll fail to pass the examถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอก็จะสอบไม่ผ่าน
I'm really kind of embarrassedฉันค่อนข้างกระดากอายจริงๆ
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
Where is your next class?วิชาต่อไปของเธอที่ไหนหรือ?
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
The class will finish at 7:30 tonightชั้นเรียนจะเลิกในตอนทุ่มครึ่งคืนนี้
I wish I had passed the examฉันขอให้ตนเองสอบผ่าน
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
I would like a glass of red wineฉันขอไวน์แดงแก้วหนึ่ง
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
You are not allowed to passคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
I told myself I could pass any test a man could passฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
I think I had a class with youฉันคิดว่าฉันมีชั้นเรียนร่วมกับคุณนะ
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
You gotta go to class, you can't skip schoolเธอต้องเข้าชั้นเรียน จะโดดเรียนไม่ได้
I'll just pass by! Shouldn't really matterฉันจะเพียงแค่ผ่านไป คงจะไม่ได้สำคัญอะไรนัก
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
Please excuse me to classฉันต้องขอตัวไปเข้าชั้นเรียนก่อนนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right you dirty skunk get your ass off the bed!เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ!
Corporal of Musket, stop that man making an ass of himself.สิบโทของปืน คาบศิลา หยุดคนที่ทำตูดของตัวเอง
She's the greatest piece of ass I've had and I've had them all over the world.เธอเป็นชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาฉันมีและฉันได้มีพวกเขาทั่วโลก
Better get it right, squirt, or I throw your ass out the little round window on the side!ทําให้ถูกนะ ลูกจ๊อก ไม่งั้นโดนโยนออกนอกหน้าต่างเเน่
I'm gonna haul ass over there and get rid of that warning barrier... around the mine shaft and camouflage it.ส่วนฉันจะไปเตรียมสุสานให้ไอ้นรกนั่น จะทำกับดักรอไว้ที่แถวๆเหมือง
As things stand right now, you're facing the ass end of a 90 day incarceration!คุณจะกำลังได้การจำคุก 90 วัน
I covered your ass more than once!ผมครอบคลุมตูดของคุณมากกว่าหนึ่งครั้ง
Just move your black ass back to third class or I'll have you thrown off at the next station.กลับไปนั่งชั้นสามซะ ไม่งั้นถูกโยนออกสถานีหน้า
I'll kill the rest of them one at a time, unless you get your black ass out here, flyboy.ฉันจะฆ่าทีละคน จนกว่านายจะยอมมอบตัว
It's the same at all these places. Some ass in the woods, but no conversation.มันก็เหมือนกันทุกที่แหละ คนเจอกันในป่า แต่ห้ามคุยกัน
Where in the hell did you learn to kiss ass like that?คุณไปเรียนวิชาจูบตูดเจ้านายมาจากไหน..
The tube's kicking ass on Alpha.เขาขอตำแหน่งปืนครกที่โจมตีแอลฟ่าอยู่

ass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套索[tào suǒ, ㄊㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 套索] a lasso
套绳[tào shéng, ㄊㄠˋ ㄕㄥˊ, 套绳 / 套繩] a lasso
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
弦贝斯[xián bèi sī, ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, 弦贝斯 / 弦貝斯] acoustic bass (guitar)
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ, 断言 / 斷言] affirm; assertion
阿格尼迪[ā gé ní dí, ㄚ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 阿格尼迪] Agnus Dei (section of Catholic mass)
曼苏尔[Màn sū ěr, ㄇㄢˋ ㄙㄨ ㄦˇ, 曼苏尔 / 曼蘇爾] Al-Mansur; Abu Jafar al Mansur (712-775), second Abassid caliph
[lǔ, ㄌㄨˇ, 卤 / 鹵] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
亚们[Yà men, ㄧㄚˋ ㄇㄣ˙, 亚们 / 亞們] Amon (son of Manasseh)
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
大使级[dà shǐ jí, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄐㄧˊ, 大使级 / 大使級] ambassadorial
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 客运量 / 客運量] amount of passenger traffic
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 一类保护动物 / 一類保護動物] class A protected animal
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
动物分类[dòng wù fēn lèi, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, 动物分类 / 動物分類] taxonomy; classification of animals
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, 圣经外传 / 聖經外傳] Apocrypha; biography external to the classics
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, 恰如其份] appropriate; judicious; accurate (assessment etc)
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, 筷子芥] Arabis, a genus of Brassica family including cress
礜石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, 礜石] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, 伙] assistant; furniture; partner
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, 估算] assessment; evaluation
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 伴生气 / 伴生氣] associated gas
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, 佐] assist
[èr, ㄦˋ, 佴] assistant
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, 保证破坏战略 / 保證破壞戰略] assured destruction strategy
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 僣] assume, usurp
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, 凶手 / 兇手] assailant; murderer; assassin
刺客[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, 刺客] assassin; murderer
熊猴[xióng hóu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˊ, 熊猴] Assamese macaque
暗杀[àn shā, ㄢˋ ㄕㄚ, 暗杀 / 暗殺] assassinate

ass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テラワロス[, terawarosu] (exp) (sl) (See ワロス) laughing my ass off; LMAO; rolling on the floor laughing; ROTFL
驢馬[ろば;ロバ, roba ; roba] (n,adj-no) (uk) donkey; ass
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN
A級[エーきゅう, e-kyuu] (adj-f,n) class-A
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation)
Fクレフ[エフクレフ, efukurefu] (n) (See ヘ音記号・ヘおんきごう) F clef; bass clef
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NaK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) NaK (sodium-potassium alloy)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass
アイジングラス[, aijingurasu] (n) isinglass
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC
アイデアラッシュ[, aidearasshu] (n,vs) brainstorming (wasei
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
アイラッシュ[, airasshu] (n) eyelash
アイラッシュカーラー[, airasshuka-ra-] (n) eyelash curler
アウトオブファッション[, autoobufasshon] (n) out of fashion
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
アクティブキャッシュ[, akuteibukyasshu] (n) {comp} active cache
アサーション[, asa-shon] (n) assertion
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training
アサート[, asa-to] (n,vs) assert
アサイン[, asain] (n) assign
アサインメント[, asainmento] (n) assignment
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs)
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs)
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache
カセット[かせっと, kasetto] cassette
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory)
キャッシング[きゃっしんぐ, kyasshingu] caching
キャッスル[きゃっする, kyassuru] CASL
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs)
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground
シャシ[しゃし, shashi] chassis
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs)
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
渡す[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
溜める[ためる, tameru] Thai: กักเอาไว้ English: to amass
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class
経る[へる, heru] Thai: ผ่าน English: to pass
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ปล่อยให้เขาไป English: to assign
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
通る[とおる, tooru] Thai: ผ่าน English: to pass
通行[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing

ass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาย[n.] (fāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m]
คุ้มกะลาหัว[v. exp.] (khum kalā h) EN: protect one's ass FR:
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นปอด[n.] (konpøt) EN: flat buttocks ; flat ass ; flat backside FR:
ลา[n.] (lā) EN: donkey ; ass FR: âne [m] ; baudet [m] (fam.) ; bourrique [f]
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin ; pool of water FR: bassin [m]
อาหารมัน ๆ[n. exp.] (āhān man-ma) EN: fatty foods FR: nourriture grasse [f]
อะหม ; อาหม[n. prop.] (Ahom ; Āhom) EN: Ahom ; Assamese FR:
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายเหนียม[adj.] (āinīem) EN: embarrassed FR:
อาจารย์ประจำ[n. exp.] (ājān prajam) EN: associate professor FR:
อกรรม[adj.] (akam) EN: passive FR: passif
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīph) EN: passenger terminal FR:
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām m) EN: FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: high-level consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant FR: consonne basse [f]
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pā) EN: basin FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อางขนาง[v.] (āngkhanāng) EN: be embarrassed FR:
อ่างเคลือบ[n. exp.] (āng khleūap) EN: enamelled basin FR: bassine émaillée [f] ; cuvette émaillée [f]
อ่างน้ำ[n.] (āng-nām) EN: basin ; bath ; bathtub FR: bassine [f] ; baignoire [f]
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk ) EN: class interval FR:
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk ) EN: open-ended class interval FR:
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser

ass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.]
Wichtigtuer {m}pompous ass
Quatschkopf {m}silly ass
Durchsetzungsvermögen {n}ability to assert oneself
Ableitkondensator {m}bypass capacitor
Anpassung {f} | Anpassungen
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Genauigkeitsklasse {f}accuracy class
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik
Adaptation {f}; Anpassung
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Einstellbereich {m}; Anpassungsbereich
Eintrittskarte {f}; Einlasskarte
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class
Aleutenalk {m} [ornith.]Cassin's Auklet
unwegsam {adj}almost impassable
Alpenpass {m}alpine pass
Alpenverein {m}Alpinist association
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Sonderbotschafter {m}ambassador at large
Ankerwinde {f}anchor windlass
Wassertier {n} | Wassertiere
Annahmewert {m}assumed value
Ansatz {m}; Auffassung
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
Wasserleitung {f} | Wasserleitungen
Steuerschätzung {f}arbitrary assessment
wasserarm {adj} | wasserärmer | am wasserärmstenarid | more arid | most arid
Armaturenbalken {m}fitting assembly
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang]
Assembler {m} [comp.]assembler
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company
Assembler {m}assembly
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ass
Back to top