ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assault

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assault*, -assault-

assault ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assault (n.) การข่มขืน Syn. rape, sexual assault
assault (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี, การทำร้ายร่างกาย Syn. attack, charge, onslaught
assault (n.) การทำลาย Syn. destruction
assault (n.) การประชาทัณฑ์
assault (vi.) โจมตี See also: เล่นงาน, จู่โจม
assault (vt.) โจมตี See also: จู่โจม, เล่นงาน Syn. attack, assail
English-Thai: HOPE Dictionary
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assault๑. การประทุษร้าย๒. การขู่ว่าจะประทุษร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
They made their choice based on his criminal record to make an assault on the upcoming secret meeting.โดยเลือกจากบันทึกอาชญากรรม ให้เขาโจมตีการประชุมลับที่จะมาถึง
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่
Very soon, he'll have summoned an army great enough for an assault upon Middle-earth.เร็วๆนี้ เขาจะสร้างกองทัพ ที่ยิ่งใหญ่พอที่จะบุกมิดเดิลเอิร์ท
Ready assault teams. All hands on deck.เตรียมทีมจู่โจมประจำการบนดาดฟ้าเรือ
But at least 3 years would be appropriate for an assault on an elderly woman.แต่อย่างน้อยก็ 3 ปีก็น่าจะพอ สำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายของผู้สูงอายุ
You skipped out on your assault hearing yesterday.นายพ้นข้อหา จากการพิจารณาคดีทำร้ายร่างกายเมื่อวานนี้
Now, I don't know about y'all, but I occasionally have the impulse to physically assault one of our finer correctional officers.พวกแกยังไงไม่รู้นะ แต่บางวันฉันก็ตีนคัน... อยากกระทืบไอ้ผู้คุมกลับบ้างเหมือนกัน
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง.
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง
I'm Jewish, and there are patriots that assault rich Jews like me so I'm used to it.ฉันเป็นชาวยิวน่ะ ตอนนี้มีพวกต่อต้านเศรษฐียิวมากมาย ฉันเลยชินกับเรื่องแบบนี้แล้ว

assault ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻打[gōng dǎ, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˇ, 攻打] attack; assault
扑面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 扑面 / 撲面] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
扑面而来[pū miàn ér lái, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, 扑面而来 / 撲面而來] lit. sth hits one in the face; directly in one's face; sth assaults the senses; blatant (advertising); eye catching; (a smell) assaults the nostrils
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, 冲锋 / 沖鋒] charge; assault
冲锋[chōng fēng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ, 冲锋 / 衝鋒] charge; assault
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack

assault ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサルト[, asaruto] (n) assault
アサルトライフル[, asarutoraifuru] (n) assault rifle
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault
出歯る[でばる, debaru] (v5r,vi) (obsc) (See 出歯亀) to behave perversely; to (sexually) assault a woman
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault
強姦罪[ごうかんざい, goukanzai] (n) rape; criminal assault
強淫[ごういん, gouin] (n) (obsc) rape; sexual assault
斬り掛かる[きりかかる, kirikakaru] (v5r) to assault with a sword; to stab at
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P)
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone)
強襲[きょうしゅう, kyoushuu] (n,vs) assault; violent attack
急襲[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) raid; assault; descent
攻める[せめる, semeru] (v1,vt) to attack; to assault; to assail; (P)
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P)
迎え撃つ(P);邀え撃つ(oK)[むかえうつ, mukaeutsu] (v5t,vt) to ambush; to attack; to assault; to meet the enemy; (P)
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape
飛散[ひさん, hisan] (n,vs) scattering (e.g. dust in the wind, enemies before an assault); dispersal; flying off (in all directions); flying apart

assault ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid FR: attaquer ; charger ; assaillir
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
การทำร้าย[n.] (kān thamrāi) EN: doing harm ; assault FR:
การทำร้ายร่างกาย[n. exp.] (kān thamrāi) EN: assault ; physical assault FR: agression [f] ; agression physique [f]
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
ลามลวน[v.] (lāmlūan) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise FR: embuscade [f] ; embûche [f]
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser
ปลุกปล้ำ[v.] (plukplam) EN: assault ; mollest FR:
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse FR: violer ; abuser
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
ถูกทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thūk thamrā) EN: be assaulted FR: être assailli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assault
Back to top