ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

admire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *admire*, -admire-

admire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
admire (vt.) นับถือ See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส Syn. regard, praise, respect
admired (adj.) ซึ่งได้รับการยกย่อง See also: น่าเคารพ, น่านับถือ Syn. regarded, respectable
admirer (n.) ผู้ให้ความช่วยเหลือ See also: ผู้สนับสนุน Syn. booster, supporter, protagonist Ops. adversary, opponent
admirer (n.) คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง See also: คนหลงใหล Syn. devotee
admirer (n.) คนคลั่งไคล้ See also: คนหลงใหลอย่างมาก, ผู้เลื่อมใส Syn. enthusiast
English-Thai: HOPE Dictionary
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นชม (v.) admire See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ
นิยมชมชอบ (v.) admire See also: be in flavor of, like, be fond of Syn. ชื่นชอบ, ชื่นชม, ชื่นชมยินดี Ops. เกลียด, ไม่ชอบ
พิสมัย (v.) admire See also: adore, love, pleasure Syn. ชื่นชม, ชื่นชอบ
เชิดชูยกย่อง (v.) admire See also: esteem, respect, worship Syn. ยกย่อง, เชิดชู Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน
เทิดทูน (v.) admire See also: esteem, respect, worship Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง Ops. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน
กลัวใจ (v.) admire from the bottom of one´s heart
ชวนชม (adj.) admired
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm an admirer of his workผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gee, I... really admire you.{\cHFFFFFF}Gee ผมจริงๆ ... ชื่นชมคุณ
Well, I admire your composure.{\cHFFFFFF}Well, I admire your composure.
The army didn't bring you to admire the view.ชมวิวอันสวยงาม นอกจากนี้ยัง มีงานที่จะต้องทำคือ
By the way, I admire your pictures very much.โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก
Our authorities admire your book.เจ้าหน้าที่ของเราชื่นชมหนังสือของคุณ
I thought I'd stop and admire the artwork.พอดีเห็นภาพเขียนนั่นเลยหยุดดูซะก่อน
I admire your bravery, Miss Spider. I really do.ฉันขอยกย่องความกล้าหาญของคุณ คุณแมงมุม
You admire the man... who pushes his way to the top in any walk of life... while we admire the man who abandons his ego.คุณยกย่องบุรุษ... ที่พยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด ของชีวิตในด้านใดก็ตาม แต่พวกเรายกย่องคนที่ละทิ้ง ความผยองในตัวเอง
It sounds as though you admire him, general.It sounds as though you admire him, general.
I admire vision, Lady Bradley, in all its forms.I admire vision, Lady Bradley, in all its forms.
I admire this man for what he is trying to do for his people.I admire this man for what he is trying to do for his people.
I do admire a man with your... vitality.ฉันนิยมผู้ชาย... ...ที่แข็งขัน

admire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, 佩服] admire
[mù, ㄇㄨˋ, 慕] admire
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, 赞美 / 讚美] admire; applause; praise; to eulogize
爱慕[ài mù, ㄞˋ ㄇㄨˋ, 爱慕 / 愛慕] adore; admire
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, 敬服] deference; esteem; to admire
让人羡慕[ràng rén xiàn mù, ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 让人羡慕 / 讓人羡慕] enviable; to be admired
羡慕[xiàn mù, ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 羡慕 / 羨慕] envious; envy; admire
叹赏[tàn shǎng, ㄊㄢˋ ㄕㄤˇ, 叹赏 / 嘆賞] to admire; to express admiration
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, 众人敬仰 / 眾人敬仰] universally admired; highly esteemed by everyone
仰慕[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, 仰慕] to admire

admire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
愛でる[めでる, mederu] (v1,vt) to love; to admire
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P)
褒め称える;誉め称える[ほめたたえる, hometataeru] (v1,vt) to admire; to praise; to applaud
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P)
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1,vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire

admire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
เชิดชูยกย่อง[v. exp.] (choētchū yo) EN: admire FR:
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
ชมชัว[v.] (chomchūa) EN: admire ; appreciate FR:
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชัวชม[v.] (chūachom) EN: admire ; appreciate FR:
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire FR: croire en ; avoir foi en
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
นิยมชมชอบ[v. exp.] (niyom chom ) EN: admire FR:
พึงใจ[v.] (pheungjai) EN: please ; fascinate with ; like ; admire FR:
พิสมัย[v.] (phitsamai) EN: admire ; adore ; love ; be attracted to ; be enamoured of FR:
รู้สึกชื่นชม[v. exp.] (rūseuk cheū) EN: admire FR: admirer
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ทึ่ง[v.] (theung) EN: admire ; have admiration ; express admiration FR:
เทิดทูน[v.] (thoētthūn) EN: admire FR:
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
ชมทิวทัศน์[v. exp.] (chom thiūth) EN: FR: admirer le paysage
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: admired FR:
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
มองวิว[v. exp.] (møng wiū) EN: FR: admirer le paysage
ผู้ชื่นชม[n.] (phū cheūn c) EN: admirer FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า admire
Back to top