ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adapt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adapt*, -adapt-

adapt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adapt (vt.) ทำให้เหมาะ See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ Syn. adapt, accommodate
adapt (vi.) เหมาะ See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
adapt as (phrv.) ดัดแปลงให้เป็น See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt for (phrv.) ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adapt from (phrv.) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice) See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
adapt to (phrv.) ปรับให้เข้ากับ See also: ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ Syn. acclimatize to, accommodate
adaptability (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. deviation, dissimilarity Ops. resemblance, similarity, likeness
adaptability (n.) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง Syn. adjustability Ops. inflexibility
adaptable (adj.) ที่ปรับตัวได้ Syn. adaptive
adaptation (n.) การปรับตัว
adapted (adj.) ที่ประยุกต์ได้ Syn. used
adapted (adj.) ที่เปลี่ยนแปลง Syn. altered, modified Ops. unchanged
adapter (n.) สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน Syn. adaptor
adaptive (adj.) ซึ่งปรับตัวได้ Syn. adaptable
adaptor (n.) สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน Syn. adapter
English-Thai: HOPE Dictionary
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adapterตัวปรับต่อ, ตัวปรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptปรับตัว [การแพทย์]
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adaptiveการปรับตัว [การแพทย์]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดัดแปลงแก้ไข (v.) adapt See also: adjust, modify Syn. ดัดแปลง
อนุโลม (v.) adapt See also: modify, be able to be adapted, be adaptable
การปรับปรุง (n.) adaptation See also: improvement, development Syn. การแก้ไข
การแก้ไข (n.) adaptation See also: improvement, development
การปรับตัว (n.) adapting See also: adjusting, reforming
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
I guess he had a lot on his mind, trying to adapt to life on the inside.ผมคิดว่าเขามีจำนวนมากที่อยู่ในใจของเขา พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับชีวิตในภายใน
My father always talked about how an entire species will go extinct while others, no more unique or complex, will change and adapt in extraordinary ways.พ่อของผมพูดเสมอๆว่า มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นความพิเศษได้
We either adapt to change... or we get left behind.เราต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ ก็ทิ้งไว้ข้างหลัง
We either adapt to change.เราต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
Briareos is the only person who has been able to adapt to it.ไบรอาเรียสเป็นเพียงคนเดียว ที่สามารถปรับใช้มันได้
And you are the only one, the only man they could find... who was able to adapt to the H-class machine body.และนายเป็นเพียงคนเดียว คนเดียวที่พวกเขาจะค้นหา... ...ผู้ที่สามารถปรับใช้ ร่างจักรกลระดับ H
They get used to the deprivation, and they adapt and respond accordingly.พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
Now, you knew you needed to adapt to this environment.ตอนนี้ รู้แล้วใช่มั้ยว่าจะเจออะไร
Some adapt to the nature of their pasture and their pasture adapts to them.บ้างปรับตัวเข้ากับอาหาร และอาหารก็ปรับตัวเข้าหามัน
Having made grain the yeast of life, we multiplied the number of varieties and learned to adapt them to our soils and climates.หลังธัญญาหารแห่งชีวิตกำแรก เราได้ทวีคูณความหลากหลายของมัน ปรับปรุงมันให้เข้ากับดินและสภาพอากาศ
So we adapt and we get it right.ดังนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนและเอามาใช้

adapt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, 迁就 / 遷就] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth)
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
泥古不化[nì gǔ bù huà, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, 泥古不化] conservative and unable to adapt (成语 saw)
应变[yìng biàn, ˋ ㄅㄧㄢˋ, 应变 / 應變] to meet a contingency; to adapt oneself to changes
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ˋ, 自适应 / 自適應] adaptive
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, 适配 / 適配] adaptation
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, 适配器 / 適配器] adapter (device)
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, 适配层 / 適配層] adaptation layer
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
暗适应[àn shì yìng, ㄢˋ ㄕˋ ˋ, 暗适应 / 暗適應] dark adaptation
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 倚天屠龙记 / 倚天屠龍記] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, 机变 / 機變] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, 接轨 / 接軌] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 射雕英雄传 / 射鵰英雄傳] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
黑奴吁天录[Hēi nú yù tiān lù, ㄏㄟ ㄋㄨˊ ㄩˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, 黑奴吁天录 / 黑奴籲天錄] Uncle Tom's Cabin, translated and adapted by Lin Shu 林紓|林纾
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, 识时通变 / 識時通變] understanding and adaptable

adapt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダプト[, adaputo] (vs) to adapt
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
アダプター(P);アダプタ[, adaputa-(P); adaputa] (n) adapter; (P)
アダプタカード[, adaputaka-do] (n) {comp} adaptor card
アダプテーション[, adapute-shon] (n) adaptation
アダプテーションレイヤ[, adapute-shonreiya] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] (n) {comp} adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function
アダプティヴ[, adaputeivu] (n) adaptive
インターフェースアダプタ[, inta-fe-suadaputa] (n) {comp} interface adapter
カスタムアダプタ[, kasutamuadaputa] (n) {comp} custom adapter
クラスタアダプタ[, kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter
グラフィックスアダプタ[, gurafikkusuadaputa] (n) {comp} graphics adapter
ゲームコントロールアダプタ[, ge-mukontoro-ruadaputa] (n) {comp} game control adapter
ターミナルアダプタ[, ta-minaruadaputa] (n) {comp} terminal adapter; TA
ターミナルアダプター[, ta-minaruadaputa-] (n) {comp} terminal adapter
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] (n) {comp} channel-to-channel adapter
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] (n) {comp} CTCA; Channel To Channel Adapter
ビデオアダプタ[, bideoadaputa] (n) {comp} video adapter
ファクシミリアダプタ[, fakushimiriadaputa] (n) {comp} facsimile adapter
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1,vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable
即す[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P)
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P)
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing
改作[かいさく, kaisaku] (n,vs) adaptation (of story)
暗順応[あんじゅんのう, anjunnou] (n) (See 明順応) dark adaptation
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
溶け込む(P);解け込む;融け込む;溶込む;解込む;溶けこむ;とけ込む[とけこむ, tokekomu] (v5m,vi) (1) to melt into; to merge into; (2) to fit in; to adapt; to blend; (P)
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation
焼き直し[やきなおし, yakinaoshi] (n) adaptation (from); rebaking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter
接続機器[せつぞくきき, setsuzokukiki] adaptation equipment
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter
速度変換[そくどへんかん, sokudohenkan] rate adaptation
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] Adaptive Delta Modulation
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC)
非同期通信アダプタ[ひどうきつうしんアダプタ, hidoukitsuushin adaputa] asynchronous communications adapter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt

adapt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngka) EN: adapt ; adjust; modify FR:
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt FR: se transformer en ; modifier ; adapter
จมไม่ลง[v.] (jommailong) EN: be unable to adapt FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
แผลง[v.] (phlaēng) EN: modify ; convert ; change ; adapt ; distort FR: transformer
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; transmute ; modify ; adapt FR: transformer ; changer ; modifier ; métamorphoser
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
ปรับให้เหมาะ[v.] (prap hai mǿ) EN: adapt FR:
ปรับตัว[v. exp.] (prap tūa) EN: adapt ; acclimate ; adjust oneself ; accomodate FR: s'adapter ; s'accommoder ; obéir aux circonstances ; s'acclimater ; s'accoutumer
ประยุกต์[v.] (prayuk) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use FR: appliquer ; mettre en application
ประยุกต์ใช้[v. exp.] (prayuk chai) EN: apply ; adapt ; make practical use FR: appliquer
ทำให้เข้ากับ[v. exp.] (thamhai kha) EN: adapt FR:
ทำให้เหมาะ[v. exp.] (thamhai mǿ) EN: adapt FR:
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific FR: efficace ; garanti ; adapté
ดัดแปลง[adj.] (datplaēng) EN: adapted FR: adaptée
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; adapter ; améliorer
การดัดแปลง[n.] (kān datplaē) EN: modification ; adaptation ; alteration FR: modification [f]
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction ; improvment ; revision FR: correction [f] ; rectification [f] ; résolution [f]
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงทางสังคม[n. exp.] (kān prappru) EN: social adaptation FR:
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
เข้าผู้เข้าคน[adj.] (khaophūkhao) EN: adaptable FR:
ความสามารถในการปรับตัว[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: adaptability FR: adaptabilité [f]
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]
ไม่พอดี[adj.] (mai phødī) EN: ill-fitting ; not right FR: inadapté
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with ; suit FR: convenir ; être adapté (à)
หม้อแปลง[n.] (møplaēng) EN: transformer ; adaptor FR: transformateur [m] ; transfo [m] (abrév. - fam.) ; adaptateur électrique [m]
หม้อแปลงไฟ[n.] (møplaēngfai) EN: transformer ; adaptor FR: transformateur [m] ; transfo [m] (abrév. - fam.) ; adaptateur électrique [m]
หม้อแปลงไฟฟ้า [n. exp.] (møplaēng fa) EN: electrical transformer ; transformer ; adaptor FR: transformateur [m] ; transfo [m] (abrév. - fam.) ; adaptateur électrique [m]
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate ; make sense FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable ; ad hoc ; idoine (vx)
เหมาะสมกับ[adj.] (mǿsom kap) EN: appropriate to FR: adapté à 
เหมาะสมกับภาวะ[X] (mǿsom kap p) EN: FR: adapté à la situation ; adapté aux circonstances
เหมาะสมกับสถานการณ์[X] (mǿsom kap s) EN: FR: adapté à la situation
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]

adapt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adapter {m}adapter unit
adaptiv {adj}adaptive
Anpassungsbeihilfe {f}adapt subsidy
Anschlussbaugruppe {f}adapter board
Anschlussrahmen {m}adapter base
Reduzierhülse {f} [techn.]adapter sleeve
Zusatzspeicher {m}; Speicheradapter
Zwischenstecker {m}adapter plug
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties
Bearbeitung {f}adaptation
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
Schnittstellenanpassungseinrichtung {f}interface adapter
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor
Netzkarte {f} [comp.]network adapter
Aufsteckknarre {f}ratchet adapter
Einsteckknarre {f}ratchet adapter
Formteiladapter {m}shrink boot adapter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adapt
Back to top