ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjustability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjustability*, -adjustability-

adjustability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjustability (n.) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง Syn. adaptability Ops. inflexibility
adjustability (n.) ความสามารถหลายด้าน See also: ความสามารถรอบตัว Syn. usefulness, utility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjustability
Back to top