ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adaptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adaptive*, -adaptive-

adaptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adaptive (adj.) ซึ่งปรับตัวได้ Syn. adaptable
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adaptive divergence; adaptive radiationการแผ่ขยายพันธุ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptiveการปรับตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Try using NP-safe adaptive search. - You okay? - Thanks for asking, Edgar.คุณโอเคนะ / ขอบใจที่ถามเอ็ดการ์
They're clearly a highly adaptive species.เห็นชัดว่ามันพัฒนาตัวเองได้
He gathered a large team to help him handle the immense amounts of data and used a new technique called adaptive optics to make the images of these distant stars sharper.ฮาร์ดมีลางสังหรณ์ว่าหลุมดำ อาจจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ มหาศาลของแรงโน้มถ่วง ก่อให้เกิดหลายสิบของดาว ที่จะหมุนคว้างอยู่รอบ ๆ
The effect of this adaptive optics you can see on the right-hand side.จะช่วยให้เขาจัดการกับจำนวน เงินที่มหาศาลของข้อมูล และใช้เทคนิคใหม่ที่เรียกว่าเลนส์ปรับ
With his adaptive operating system, he recognizes patterns and rewrites his fight code instantaneously.ด้วยระบบสมองกลที่ พลิกแพลงได้ตลอด สามารถคำนวนเดาทางคู่ต่อสู้ และเขียนโค๊ดโปรแกรมใหม่เพื่อรับมือ ไปพร้อมกัน
But if I were afraid of the dark, that would be a totally rational, adaptive evolutionary response.แต่ถ้าฉันกลัวความมืด มันจะเปลี่ยนแปลงอย่าง ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปได้
Do not underestimate their intelligence and their adaptive capabilities.อย่าประมาทสติปัญญาและ ความสามารถปรับตัวของมัน
Adaptive, but ultimately isolating.ปรับตัวเก่ง,แต่ชอบแยกตัว
Our species is nothing, if not adaptive.สายพันธุ์ของเราคืออะไร ถ้าไม่ปรับตัว

adaptive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ˋ, 自适应 / 自適應] adaptive

adaptive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
アダプティヴ[, adaputeivu] (n) adaptive
補償光学[ほしょうこうがく, hoshoukougaku] (n) adaptive optics (esp. in a telescope)
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] (n) {comp} Adaptive Delta Modulation
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] (n) {comp} adaptive control system
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] (n) {comp} Adaptive Transform Coding; ATC
適応放散[てきおうほうさん, tekiouhousan] (n) adaptive radiation
適応的差分パルス符号変調[てきおうてきさぶんパルスふごうへんちょう, tekioutekisabun parusu fugouhenchou] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
適応的期待[てきおうてききたい, tekioutekikitai] (n) adaptive expectations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] Adaptive Delta Modulation
適応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system
適応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC)

adaptive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
adaptiv {adj}adaptive
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adaptive
Back to top